FOI Rymd för Försvar och Säkerhet
Omvärldsbevakning nr 2 - 2013
 
  
 

Nyheter
Utvalda händelser under 2013

 


Försvarsmakten: ”Rymden är en del av luftarenan”
Försvarsmakten har för första gången genomfört en integrerad studie där olika aspekter på militära rymdtillämpningar tas upp på ett samlat sätt. Syftet med studien har varit att ge underlag till en militär rymdstrategi, genomföra en nyttoinventering och att ta fram förslag på rymdbaserade förmågor. Studien ger en initierad beskrivning av de fyra tjänsterna: spaning, kommunikation, positionering och rymdlägesbild.
Sammanfattningsvis konstateras att rymdtjänster ofta på ett unikt sätt stärker den militära förmågan. Samtidigt betraktas dessa tjänster idag som isolerade funktioner inom Försvarsmakten men även på ett nationellt plan. Det förordas därför att den svenska militära rymdstrategin ska bygga på nationell såväl som internationell samverkan. Det anses att Försvarmaktens kärnförmåga på rymdområdet ska vara att bevaka rymdfarten genom en aktuell rymdlägesbild som stöd till operativ och taktisk planering. ESA:s framtida program för rymdövervakning utpekas som avgörande för svensk kompetensuppbyggnad.

Bild
JAS 39 Gripen. (Copyright: Försvarsmakten Foto: Johan Lundahl/Combat Camera).


Är svensk rymdverksamhet en strategisk tillgång?

Svensk rymdforskning och rymdverksamhet är, enligt riksdagens intentioner, en strategisk tillgång för kunskapssamhället, industrins konkurrenskraft och för att möta samhällets behov. Riksrevisionen publicerade den 14 februari 2013 en granskningsrapport av svensk rymdverksamhet vars syfte var att granska om regeringen genomför och följer upp svensk rymdverksamhet i enlighet med riksdagens intentioner.
”Regeringen bör se över styrningen av rymdverksamheten så att denna nationella resurs bidrar till tillväxt och konkurrenskraft på bästa sätt. Mål och riktlinjer bör tas fram i en bred förankrad process där även organisationsstrukturen ses över.” Riksrevisor Claes Norgren.

Läs mer i Riksrevisionens granskningsrapport
Bild


Svenskt bidrag till framgång för bärraketen Vega

Tillsammans med sju europeiska länder: Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien och Schweiz så pryder den svenska flaggan bärraketen Vega. Vega är en mindre bärraket för satelliter som max väger 2000 kg och som skall placeras i låg bana runt jorden. Vega genomförde sin andra lyckade uppskjutning den 7 maj i år, två av satelliterna som då placerades ut i bana var VNREDSat-1 och ESTCube-1.

På Rymdkanalen har Christer Nilsson på Rymdbolaget bloggat om den första uppskjutningen som ägde rum den 13 februari 2012
Bild
Vega redo för uppskjutning. (Photo credit: ESA–S. Corvaja, 2013).


Ecuadors och Sveriges rymdsamarbete – det senaste offret för rymdskrot

Ecuadors första nano-satellit NEE-01 Pegaso som skickades upp den 25 april i år har sannolikt krockat med delar av ett slutsteg från en gammal rysk raket (Tsyklon-3). Kontakten med satelliten är borta men den verkar inte vara helt förstörd då Pegaso fortfarande kan mätas in som ett enskilt objekt. Det finns därför fortfarande ett visst hopp om att återta kontakten. Det ironiska i denna sorgeliga händelse är att FOI i ett samarbete med Ecuadorian Civilian Space Agency (EXA) avtalat om att få använda data från Pegasos optiska kamera för att studera möjligheterna till inmätning av rymdskrot från en omloppsbana i rymden.

Presentation av Ecuadorian Civilian Space Agency (EXA)

Det officiella meddelandet från EXA att Pegaso krockat

De första videosekvenserna som Pegaso sände ned när satelliten fortfarande fungerade
Bild


Frankrike och Tyskland gör gemensam sak – utanför ESA

ESA:s ambition att starta ett gemensamt europeiskt program för rymdövervakning (SSA) reducerades starkt vid förra ministerrådsmötet på grund av låg finansieringsvilja från de två stora rymdnationerna Frankrike och Tyskland. I stället engagerar sig de två länderna i ett bilateralt samarbete där de nationella radaranläggningarna GRAVES och TIRA blir hörnstenar i utvecklingsarbetet. Eventuellt sker detta med hjälp av stöd från EU:s nya program för Space Surveillance and Tracking (SST).

Tidningen Space News har en bra redogörelse för Frankrikes och Tysklands motiv för att agera utanför ESA:s ram

En kortare beskrivning av radarsystemet GRAVES finns hos franska ONERA

Mer information om TIRA hos tyska Fraunhofer
Bild
Radarsystemet GRAVES. (Copyright: ESA).


EU bjöd in till diskussion om rymdkoden

EU:s utrikestjänst anordnade ett internationellt möte om rymdkoden i Kiev den 16-17 maj till vilket FNs medlemsstater, förutom Nordkorea, var inbjudna. Rymdkoden är ett EU-lett förslag på en uppförandekod för rymden vilken syftar till ett säkert och hållbart nyttjande av rymden. Syftet med mötet var att genom en öppen och inkluderande process få återkoppling på texten för att ta fram ett utkast som är acceptabel för de flesta stater. Delar av texten i rymdkoden är omtvistad såsom referensen till rätten till självförsvar i rymden och kritik har även riktats mot EU:s sätt att driva förhandlingarna på.

Läs den nuvarande versionen av utkastet

Läs mer i FOI-artikeln ”EU och stjärnornas krig: Rymdkoden som säkerhetspolitiskt instrument”, Strategisk utblick 2013
Bild


Estland besegrade både Finland och de baltiska staterna
Estland kan numera titulera sig som rymdnation, de hann före både Finland och de andra baltiska staterna. Satelliten ESTCube-1 sköts upp den 7 maj och har utvecklats av studenter från Tartu universitet. Nyttolasten har utvecklats i samarbetet med FMI, Finnish Meteorological Institute, i Finland och DLR, German Space Center, i Tyskland. Satelliten är en så kallad ”cubesat”, den är formad som en kub med en decimeter långa sidor och väger ca 1 kilo. Huvudmissionen är att testa ett elektriskt solsegel men satelliten bär också med sig en enkel kamera och sänder ut en radiosignal på frekvensen 437.250 MHz som är lätt för en radioamatör att ta emot.

Tekniska detaljer om satelliten

Bild
Självporträtt av ESTCube-1 tagen med kameran ombord. (Photo credit: The EstCube-1 team).


Luckor i USAs missilförsvar från rymden

Pentagon har meddelat att man avbryter programmet för PTSS, Precision Tracking Space System, vilket syftade till att följa ballistiska missiler från rymden. Tidigare satellitdemonstratorer har visat att det är möjligt att följa en ballistisk missil ”från vaggan till graven”, det vill säga genom alla banfaser. I och med att PTSS avbryts föreligger nu risken att det blir ett gap i förmågan att från rymden följa ballistiska missiler just i mittenfasen. Avslutningen av programmet är ett resultat av nedskärningar i försvarsbudgeten.

Mer om PTSS
Bild


NASAs mobiltelefoner i rymden

NASA har skjutit upp tre ”smartphones” i rymden med syftet att undersöka om kommersiella mobiltelefoner kan nyttjas som avionik för billiga små satelliter. Varje mobiltelefon har de huvudsakliga delkomponenterna som en satellit behöver och är inpackade i en ”cubesat”-struktur. Man har gjort mindre modifieringar av telefonerna som att lägga till kraftigare radiosändare och större batteri. Demonstrationen utgör ett steg framåt i utvecklingen av satelliter och ökar tillgängligheten till rymden. Telefonsatelliterna brann upp i atmosfären den 27 april.

Den lyckade uppskjutningen

Mer om PhoneSat
Bild


Kanadas första militära satellit övervakar rymden
Den kanadensiska försvarsmakten har skjutit upp sin första satellit kallad Sapphire. Satelliten skall övervaka objekt större än 10 cm i omloppsbana och utgör därmed en rymdbaserad förmåga för att ta fram en rymdlägesbild. Som ett komplement till markbaserade teleskop för rymdövervakning kan Sapphire övervaka rymdföremål som har en potentiell risk att kollidera med andra föremål i bana.

Nyhetsinslag om Sapphire och rymdskrotsproblematiken

Bild
Illustration av Sapphire. (Photo credit: MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA)).


Azerbajdzjan - ny aktör som leverantör av kommersiella satellitkommunikationstjänster
Azercosmos äger och opererar Azerbajdzjans första satellit, en kommersiell kommunikationssatellit för C- och Ku-bandet med täckning över Azerbajdzjan men även Centralasien, Europa och Afrika. Satelliten sköts upp den 7 februari i år och har utvecklats av Orbital i USA. Det finns kommande planer i Azerbajdzjan på en till kommunikationssatellit och en jordobservationssatellit.

För mer information om satelliten

Mer om Azercosmos tjänster

Bild
Tillverkning av Azerspace-1/Africasat-1. (Copyright: Azercosmos OJSCo).


Vietnam har numera egen tillgång till högupplösta satellitbilder
Den 7 maj 2013 sköts Vietnams första optiska jordobservationssatellit, VNREDSat-1, upp. De första bilderna levererades redan 48 timmar senare med en upplösning på 2,5 meter. Satelliten är ett samarbete mellan VAST, Vietnamese Academy of Science and Technology, i Vietnam och Astrium i Frankrike. Under samarbetsavtalet har även 15 vietnamesiska ingenjörer underhand utbildats av Astrium. Vietnam har sedan 2006 en ambitiös nationell rymdstrategi som sträcker sig till 2020. VNREDSat-1 är Vietnams tredje satellit.

We aim not only to make full use of satellite images from VNREDSat-1 but also to master the miniaturised satellite technology in 2020 when the Vietnam Space Centre in Hoa Lac is put into operation.” Professor Nguyen Khoa Son, chef över rymdforsknings- och teknologiprogrammet vid VAST.

Fler nyheter om och bilder från VNREDSat-1

Tekniska detaljer om VNREDSat-1

Längre intervju med Professor Nguyen Khoa Son

Bild
Melbourne, Australien, från VNREDSat-1. (Photo credit: Astrium).


Nordkorea och Sydkorea tillhör nu rymdeliten
Både Nordkorea och Sydkorea har numera förmågan att skicka upp egna bärraketer från nationellt territorium. Andra länder med samma förmåga är Ryssland, USA, Japan, Kina, Indien, Israel, Ukraina och Iran plus ESA, European Space Agency.
Nordkorea lyckades placera en satellit, Kwangmyongsong-3, i bana med en egenutvecklad bärraket, Unha-3, som sköts upp från Nordkoreansk mark den 12 december 2012. Nordkorea har tidigare haft tre misslyckade uppskjutningar, 1998, 2009 och i april 2012. Satelliten tros dock vara inaktiv nu.
Sydkorea lyckades vid tredje försöket (två tidigare misslyckanden 2009 och 2010) att skjuta upp en satellit, STSAT-2C, med en egen bärraket, Naro-1/KSLV-1 från Sydkoreansk mark. Uppskjutningen skedde den 30 januari 2013 bara några veckor efter Nordkoreas lyckade uppskjutning.

Bild
Till vänster Naro-1/KSLV-1. (Photo credit: Khrunichev photo). Till höger Unha-3. (Photo credit: KCNA).


Australien – på väg mot en helhetssyn av rymdverksamheten

Australien har tagit fram sin första nationella rymdpolicy och har dessutom etablerat ett kontor för att koordinera landets nationella och internationella rymdaktiviteter. Kontoret, Space Coordination Office, som tas i bruk i juli 2013, ligger under näringsdepartementet (Department of Industry). Kontoret skall ansvara för att koordinera Australiens rymdverksamhet och även interagera med alla myndigheter som är involverade i rymdverksamhet, såväl militära som civila.

Mer om rymdkontoret
Bild

Framtid
Offentliga planer

 


Lettland kommer snart att kunna övervaka fartygstrafik i realtid

Lettland har tillsammans med OHB i Tyskland och svenska ÅAC utvecklat en nanosatellit, Venta-1, som kommer att bära med sig AIS-mottagare (Automatic Identification System) för fartygsövervakning plus enkel kamerautrustning. ÅAC skall med satelliten testa SPA-teknik (Space Plug-and-Play Avionics), satelliten går även under benämningen VentaQSPnP (Venta-1 QuadSat Plug-and-Play). Satelliten förväntas skjutas upp med ESAs bärraket Vega inom en snar framtid.

Mer information om satelliten
Bild


Litauens första satellit skjuts ut från rymdstationen

I november förväntas Litauens första satellit, Lituanica Sat-1, skjutas ut från Internationella rymdstationen, ISS, med hjälp av ny japansk teknologi. Litauens satellit är en så kallad ”cubesat” med en decimeter långa sidor och en vikt på max 1,33 kilo. Satelliten är en teknologidemonstrator och bygger på ett samarbete mellan Litauen och NASA i USA.

Mer information om satelliten
Bild


Ryssland satsar på rymden

Rysslands president Vladimir Putin offentliggjorde i april 2013 satsningar för 50 miljarder dollar på det nationella rymdprogrammet under åren 2013 – 2020 för att bibehålla landets status som en prominent aktör i rymden. Flera misslyckanden vid uppskjutningar av satelliter under de senare åren har skadat rymdprogrammets anseende och dessutom har Ryssland halkat efter andra aktörer på rymdområdet, förutom vid bemannade rymdfärder som länge har varit en rysk prioritering. För att minska andra länders försprång på rymdområdet ser Putin även på möjligheten med att skapa ett rymddepartement.

Mer om Putins planer
Bild


Indien satsar på eget rymdbaserat navigationssystem

Indien planerar att skjuta upp sin första navigationssatellit i juni 2013. Satelliten IRNSS-1 blir den första av sju satelliter som skall ingå i konstellationen IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System, vilken är tänkt att nå full kapacitet 2014. Det regionala navigationssystemet är utvecklat för att ge en positionsnoggrannhet på mindre än 10 m över Indien och den närliggande regionen som sträcker sig 1500 km runt landet.

Följ utvecklingen på ISRO, Indian Space Research Organisation

Bild


Kina moderniserar och rustar upp

Pentagons årliga rapport till amerikanska kongressen om Kina visar på militär upprustning och spionage. Kinas försvarsmakt PLA (People’s Liberation Army) undergår en omfattande modernisering vilket även inkluderar rymd- och cyberförmågor. Förutom utökning av rymdsystem för navigering, kommunikation och jordobservation utvecklas även kontrarymdförmågor.

Pentagons rapport
Bild


Japans rymdprogram får nya prioriteringar

Det japanska rymdprogrammet har budgetnedskärningar och omprioriteringar att vänta då rymdpolicyn flyttar fokus bort från forskning och utveckling. Ny lagstiftning har medfört att den japanska rymdmyndigheten JAXA numera ligger under kontoret för rymdpolicy (Office of National Space Policy) vilket har uttalade prioriterade satsningar. Den första är utbyggnaden av Japans regionala satellitnavigationssystem QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) vilket efter 2020 kommer att ge Japan oberoende PNT-förmåga. Den andra prioriteringen är jordobservationssatelliter för krishantering.

Mer om omprioriteringen
BildOmvärldsbevakningen kommer att distribueras ut ett par gånger per år via e-post. Sprid det gärna till era kollegor.

För tidigare nyhetsbrev kontakta rymd@foi.se

Omvärldsbevakning tas fram på uppdrag av Försvarsmakten och informationen är endast baserad på öppna källor. För att prenumerera på Omvärldsbevakning klicka här.

Vid synpunkter på innehållet kontakta rymd@foi.se 

Vi ansvarar inte för länkar som leder till andra webbplatser.

 

FOI:s publikationer


Sveriges engagemang i processen kring rymdkoden
Eva Bernhardsdotter, 2012, FOI Memo 4090:2

Två fall av internationell rymdpolitik: USA och Norge
Eva Bernhardsdotter, Christer Andersson, 2012, FOI Memo 4124

System Tool Kit - rymdlägesbild och andra tillämpningar
Lisa Rosenqvist, 2012, FOI Memo 4173

Rymdskrot - ett allvarligt hot mot framtida svenska investeringar i rymdsystem
Sandra Lindström, 2012, FOI Memo 4231

Svensk militär rymdlägesförmåga
Daniel Faria, Christer Andersson, Eva Bernhardsdotter, 2012,
FOI-R--3548--SE

Sverige och rymdkoden Konsekvenser av en svensk anslutning till EU:s förslag på en uppförandekod för rymden
Eva Bernhardsdotter, Lars Höstbeck, Mats Persson, 2012,
FOI-R--3622--SE

Aspekter på On-Orbit Servicing
Eva Bernhardsdotter, 2013,
FOI-R--3640--SE

EU och stjärnornas krig: Rymdkoden som säkerhetspolitiskt instrument
Eva Bernhardsdotter, 2013, s.79, 2013
FOI-R--3675--SE

Sök FOI:s publikationer på FOI:s webbplats, eller kontakta registrator@foi.se vid intresse.


 

Kommande evenemang


2013

Paris Air Show
17-23 juni 2013, Le Bourget Exhibition Centre, Paris, Frankrike

High Level Seminar on Governmental Satellite Communication
19 juni 2013, Paris Air Show, Le Bourget, Paris, Frankrike

UN-SPIDER Bonn Expert Meeting on the Use of Space-Based Information for Early Warning Systems
25-26 juni 2013, UN Campus Bonn, Tyskland

Small Satellite Constellations: Strength in Numbers
10-15 augusti 2013, Logan, Utah, USA

Space & Missile Defense Symposium
12-15 augusti 2013, Huntsville, Alabama, USA

World Satellite Business Week
Summit for Satellite Financing (9-11/9), Symposium on Prospects for TV Distribution (11/9), Summit on Earth Observation Business (12-13/9)
9-13 september 2013, Paris, Frankrike

CEAS 2013 Air & Space Conference ”Innovative Europe”
16-19 september 2013, Linköping, Sverige

Reinventing Space Conference 2013 (fd Responsive Space) Nytt datum!
14-17 oktober 2013, Los Angeles, CA, USA


2014

SpaceOps 2014
5-9 maj 2014, Pasadena Convention Center, Pasadena, California, USA

30th Space Symposium
19-22 maj 2014, The Broadmoor, Colorado Springs, Colorado, USA


 
 

 Detta mail skickas med IdRelay