FOI
Omvärldsbevakning nr 1 - 2015
FOI-2014-934
 
  
 

Rymdverksamhet på FOI
Utvald rymdrelaterad verksamhet på FOI

 


Inspel till rymdutredningen - FOI lyfter fram säkerhetspolitik i svensk rymdverksamhet

Säkerhetpolitik handlar om att minska osäkerheten i det internationella systemet och att öka förutsägbarhet och trygghet för det egna landet. Den förändrade och försämrade säkerhetspolitiska situationen som Sverige måste hantera idag påverkas av utvecklingen på rymdarenan. Det torde ligga i Sveriges intresse att vara med och påverka utvecklingen i en för Sverige fördelaktig riktning. Detta är inte möjligt att åstadkomma utan en medveten säkerhetspolitisk ansats i diskussionen om rymdens förändrade betydelse. Kopplingen mellan säkerhetspolitik och rymdfrågor är uppenbar och rymmer många möjligheter för en rymdnation som Sverige.

FOI har lämnat in ett inspel till den pågående Rymdutredningen för att lyfta fram de militära och säkerhetspolitiska aspekterna av svensk rymdverksamhet. Med inspelet vill FOI belysa behovet av en bredare säkerhetspolitisk syn som grund i Sveriges rymdpolitik.

För att läsa FOIs inspel till Rymdutredningen (FOI-2015-287), kontakta registrator@foi.se.

Läs mer »
Bild


Omvärldsanalys av rymdområdet
Teknikutvecklingen på rymdsidan drivs inte längre på av endast militära behov och krav, det blir vanligare med rent kommersiellt drivna idéer och projekt i rymdbranschen. Rymdtekniken är billigare och mer tillgänglig för fler aktörer än de traditionellt stora rymdaktörerna, det är betydligt fler aktörer som har egna operativa satelliter idag jämfört med hur det såg ut för bara 10 år sedan. Teknikutvecklingen är centrerad kring begrepp som miniatyrisering, standardisering, satellitkluster och launch-on demand. Spridning av rymdteknologi sker oftast via bilaterala avtal eller med hjälp av kommersiella aktörer. De tre stora rymdaktörerna USA, Ryssland och Kina håller på att förändra sin rymdpolitik. Det blir även fler aktörer i rymden och fler länder med egna bärraketprogram.

Det finns många nya möjligheter för Sverige men samtidigt medför detta fler ögon och öron i rymden över svenskt territorium och andra områden som Sverige verkar i. För detta ändamål behövs det byggas upp kunskap och förmåga till en lägesbild av andra aktörers spaningsplattformar i rymden.

Läs mer i FOI-rapporten genom att ladda ner den här (eller kontakta registraturen för ett tryckt exemplar)

Bild


Första svenska inmätningen av satelliter
Den 23 juli 2014 utfördes den första inmätningen av två svenska satelliter med markbaserade radarsensorer. I ett forskningsprojekt på FOI (FoT – Militära rymdförmågor) undersöks hur tillgången till en lägesbild i rymden kan ge Försvarsmakten ett informationsöverläge genom att satelliters uppträdanden blir möjliga att förutsäga. Det här unika experimentet bidrar till en vital del inom en framtida rymdlägesförmåga, d.v.s. kunskap om inmätning av en satellits omloppsbana.

Det uppskattade avståndet till den svenska satelliten Mango från radarinmätnigen har jämförts med en uppskattad position av satelliten baserat på GPS-data innan och efter inmätningen. Resultatet visar god överrensstämmelse. För en noggrannare utvärdering av radarmätningens precision krävs dock tillgång till högupplöst GPS-data under själva inmätningen. En ny inmätning genomfördes därför i mars 2015, se nästa nyhet.

För mer information om inmätningarna, kontakta forskare Lisa Rosenqvist. Läs gärna mer i Från radarmätning till rymdlägesbild - Unik inmätning av svenska satelliter (FOI Memo 5258).

Bild
Illustration av när svenska satelliten Mango passerar genom radarstrålen. Infogat i bilden visas en jämförelse mellan avståndet till Mango uppskattat från radarinmätningen (cyan) samt uppskattad GPS position (gul).


Försvarsmaktens första programmering av en svensk satellit
FOI utvecklar metoder för inmätning av rymdskrot och aktiva satelliter. Metoderna kompletteras med olika experiment och under mars månad genomfördes ett försök med att programmera den svenska satelliten Mango. Avsikten var att Mango skulle leverera sin exakta position med hjälp av den inbyggda GPS:en samtidigt som inmätningen av satelliten skedde med radaranläggningar på marken. Experimentet utfördes inom ramen för ett forskningsprojekt åt Försvarsmakten (FoT – Rymdrelaterad förmågeutveckling) och programeringen övervakades i OHB Swedens lokaler i Kista. Programmeringen genomfördes nästintill smärtfritt, Mango tog emot den nya arbetsordern och levererade senare sina GPS-data. Satellitens omloppsbana kunde därmed beräknas så att en jämförelse var möjlig att göra med radarinmätningen.

För mer information om inmätningarna, kontakta forskare Lisa Rosenqvist.

Bild
Spänd förväntan i Mission Control Centre på att Mango ska ta emot de nya direktiven på rätt sätt under det korta tidsfönster som satelliten syns från upplänksantennen. Infälld bild i nedre högra hörnet visar OHB Swedens operatör i aktion.


FOI leder ett EU-projekt om gröna drivämnen
Den första februari i år startades EU-projektet GRAIL som koordineras av FOI. Syftet med projektet är att utveckla mer miljövänligt krut till bärraketer. Projektet finansieras av EUs nya ramprogram Horizon 2020. FOI deltar även i ytterligare ett EU-projekt, Rheform, som koordineras av DLR i Tyskland. Här är syftet att ta fram mindre giftiga flytande drivämnen till rymdfarkoster.

Både GRAIL och Rheform bygger på de erfarenheter FOI har med oxidatorsaltet ammoniumdinitramid, ADN. Arbetet med ”gröna drivämnen” till rymdändamål har blivit en framgångsrik svensk nisch där FOI samarbetar med Rymdbolaget (ECAPS) och EURENCO Bofors. FOI har tidigare även samarbetat med NASA och ESA rörande detta.

Läs mer »

Information om både GRAIL och Rheform. Läs mer »

Bild
Bild


Urval och test av astronauter - Ett nytt projekt
FOI ska tillsammans med Nederländerna ta fram ett testbatteri som ska kunna användas vid urval och testning av astronauter. Projektet är specifikt inriktat mot de färdigheter och förmågor astronauter behöver för att kunna genomföra vissa typer av arbeten, exempelvis att styra en robotarm samt genomföra manuell dockning av rymdfarkoster. Robotarmen som idag sitter på den internationella rymdstationen är 17 meter lång och har många leder som styrs individuellt. Inom en relativt snar framtid kommer rymdstationen att utrustas med ytterligare en robotarm. Dockning sker oftast automatiskt nuförtiden, men astronauterna måste också kunna styra och docka manuellt. Dessa uppgifter är mycket krävande, de tar lång tid, och små fel kan få mycket allvarliga konsekvenser. Dessutom ska uppgifterna genomföras i rymden, med allt vad det innebär. Projektet är finansierat av ESA, och pågår under 12 månader.

För mer information om projektet, kontakta förste forskare Staffan Nählinder.


FOI erbjuder utbildning om satellitnavigeringssystem (GNSS) och militär GPS
Den 19 maj erbjuder FOI utbildning om satellitnavigeringssystem (GNSS) vid FOI i Linköping. Kursen ger en grundläggande förståelse för tekniken och dess fördelar samt begränsningar. Senaste utvecklingen av satellitnavigeringssystemen och de nya möjligheter detta innebär beskrivs. Kursen ger ökade möjligheter att effektivare använda satellitnavigering.

Kursinnehåll

Den 20 maj erbjuder FOI utbildning om militär GPS vid FOI i Linköping. Kursen ger en grundläggande förståelse för tekniken på systemnivå och den militära användningen av GPS samt NAVWAR konceptet. Genom utbildning kan effekten av den egna användningen av militär GPS ökas, samt risker och sårbarhet minskas. Utbildningen vänder sig till försvarssektorn.

Kursinnehåll


Anmälan för båda kurserna sker till förste forskare Fredrik Marsten Eklöf.

Nyheter
Utvalda händelser juli 2014 - mars 2015

 


Nu skickar även Sverige upp små satelliter

KTH Rymdcenter driver ett studentsatellitprojekt där en så kallad cubesat ska skickas upp under 2017. Satelliten benämns MIST, MIniature STudent satellite och utvecklingsarbetet påbörjades i januari i år. Sju tekniska och vetenskapliga experiment har valts ut för satelliten.

Läs mer »

Ett annat privat initiativ är RUFS-1, som troligtvis blir Sveriges första amatörsatellit och är schemalagd till att skjutas upp redan i år. Initiativet handlar om att speciellt öka barns och ungdomars intresse för natur, vetenskap och teknologi.

Läs mer »

Bild


Tyskland och USA i avtal om att dela information om lägesbild i rymden

Den 9 januari i år skrev US Strategic Command (STRATCOM) och Tyskland på ett samarbetsavtal inom rymdlägesbild (SSA, Space Situational Awareness). Man avser att både dela information och tjänster. Det är intressant att notera att detta avtal görs mellan en nation, Tyskland, och en militär organisation, US STRATCOM. Ett liknande avtal mellan US STRATCOM och Frankrike skrevs på under 2014. Förutom dessa länder har US STRATCOM avtal med ytterligare sex länder, däribland Kanada, Japan och Storbritannien samt ESA. Med största sannolikhet är avtalen skrivna så att de endast täcker nationell rymdlägesdata vilket innebär att STRATCOM sitter som spindeln i ett nät där stora delar av den globala rymdlägesinformationen samlas, men med ett mer begränsat utflöde av information. Kritiska röster har höjts på den senaste tiden om lämpligheten i att US STRATCOM, en militär organisation, har en så pass framträdande position inom global rymdlägesbild. Misstron ökade även efter att en amerikansk militär vädersatellit exploderat i början av februari 2015, men ingen information blev offentlig om den nya mängden rymdskrot förrän i början av mars 2015, dvs. en månad senare (se även nästa nyhet).

Läs mer »

Bild


Mer rymdskrot i bana runt jorden
Den 3 februari 2015 exploderade en amerikansk militär vädersatellit i omloppsbana över jorden. Satelliten, benämnd F13, sköts upp 1995 inom projektet DMSP (Defense Meteorological Satellite Program) som förser amerikanska försvarsmakten med bilddata för väderprognoser. Eftersom explosionen föranleddes av en plötslig och extrem ökning i temperatur misstänker experter att satellitens batteri exploderade, men amerikanska myndigheter har ännu inte bekräftat detta som orsak till haveriet. Europeiska och franska rymdstyrelserna har analyserat fragmenten efter explosionen och försäkrat sig om att de inte utgör någon fara för deras egna satelliter. Frågan kvarstår dock vilka konsekvenser detta kan få för framtida rymdaktivitet, särskilt eftersom satellitens bana (solsynkron och polär) är en av de mest utnyttjade för t.ex. spaningssatelliter. Fragmenten förväntas vara kvar i omloppsbana i flera decennier enligt ESA.

Läs mer »

Bild
En illustration av DMSP. Credit USAF.


USAs nya militära inspektionssatelliter - GSSAP

I juli 2014 sköt USA upp de två första satelliterna i ett nytt militärt rymdövervakningsprogram som går under benämningen GSSAP, Geosynchronous Space Situational Awareness Program. Huvuduppgiften för satelliterna är att inspektera andra länders satelliter i den strategiskt viktiga geostationära banan. Förutom inspektion av satelliter kan GSSAP också användas för att mäta in rymdskrot med högre precison än vad som är möjligt med markbaserade sensorer. Ytterligare uppskjutningar av GSSAP-satelliter är planerade till 2016 och det finns uppgifter om att programmet eventuellt ska utvidgas till att omfatta andra satellitbanor, exempelvis låga jordbanor.

GSSAP ska ses i kontexten av USAs uttalade oro för att rymden blivit alltmer omtvistad och att man känner ett ökat behov av att skydda sina egna rymdbaserade resurser. Samtidigt höjs varnande röster som menar att den här typen av närgången inspektion inom ramen för icke-transparenta militära program riskerar att eskalera: Övervakaren kommer övervakas och strategiskt viktiga satelliter kommer behöva skyddas – med både passiva och aktiva motmedel.

Läs mer »

Bild


Ny rysk uppskjutningsförmåga – Angara-A5
Den 22 december 2014 gjorde Ryssland den första uppskjutningen med en ny klass av raketer – Angara-A5. Den nya raketen sköts upp från Plesetsk i nordöstra Ryssland. Uppskjutningen är betydelsefull ur flera synvinklar. Politiskt visar man att man inte längre är (lika) beroende av Baikonur-basen i Kazakstan men än viktigare är den tekniska aspekten. Efter år av förseningar och andra problem kan man nu visa upp ett fungerande uppskjutningsprogram. Angara-A5 är för tillfället den tyngsta raketen i en modulbaserad raketfamilj där A1 (operativ) är lillebror och A3 (under utveckling) mellanklass. Man räknar med stora besparingar för framtida uppskjutningar i och med att alla raketerna byggs i samma fabrik och kan skjutas upp från samma uppskjutningsplatta. Rysslands inbromsande ekonomi har dock fått effekt i att nästa uppskjutning inte kommer att ske förrän 2016.
Ryssland har även meddelat att man till 2025 avser att lägga ner den framgångsrika Protonraketen till förmån för den nya Angara-A5. Den nuvarande tidsplanen bygger på att Angara-A5 är operativ och kan skjutas upp både från Plesetsk (polära banor) och Vostochny (geostationära banor) från 2021. Det statliga bolaget Khrunichev som äger både Proton och Angara säger att även om man påverkas av Rysslands nedåtgående ekonomi så upplever bolaget att man är prioriterade av ryska staten och ser ingen oro för att tidsplanen ska spricka.

För mer information:

Successful Flight of Angara-A5 Rocket Marks New Era for Russia's Ambitions in Space

Russia’s Angara 5 On Track To Replace Proton By 2025

Bild
Modeller av Angara-familjen. Foto: Allocer, licensierat under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.


Vad gör ryska satelliten Kosmos-2499?

Under hösten 2014 blev den ryska satelliten Kosmos-2499 föremål för en del uppståndelse. Bakgrunden till historien är en uppskjutning i maj 2014 av tre militära kommunikationssatelliter från Plesetsk, Ryssland. Förutom de tre satelliterna noterades även ett fjärde föremål vilket initialt klassades som rymdskrot av NORAD (North American Aerospace Defense Command). Efter en tid stod det dock klart att det inte alls handlade om skrot utan ytterligare en satellit med förmåga att utföra avancerade banmanövrar och formationsflygning. Kosmos-2499 har bland annat genomfört ett antal förbiflygningar nära det raketsteg som ursprungligen användes för att skjuta upp satelliterna.

På grund av den begränsade officiella informationen kring Kosmos-2499 har en rad teorier lagts fram angående satellitens verkliga syfte. Bland annat har det spekulerats kring möjligheten att Kosmos-2499 utgör en komponent i ett ryskt antisatellitprogram. Man ska dock vara medveten om att banmanövrering och formationsflygning även har civila tillämpningsområden och att det därför är vanskligt att dra säkra slutsatser. Oavsett syfte illustrerar situationen behovet av en gemensam rymdlägesbild och större transparens i rymden i syfte att undvika spekulationer, misstänksamhet och potentiella missförstånd.

En genomgång av Kosmos-2499s aktivitet under det gångna halvåret. Läs mer »
Bild


Japan skjuter upp nya spaningssatelliter
I februari och i mars i år skickade Japan upp två nya spaningssatelliter. Sedan tidigare har man två optiska och två radarbaserade spaningssatelliter vilket gör att man nu har god kapacitet att avbilda jordytan dag som natt, oavsett väderförhållanden. Den första satelliten har en SAR-avbildande radar och agerar backup till de tidigare radarbaserade satelliterna. Den andra satelliten har en högupplöst optisk kamera. Japans spaningssatellitprogram startade efter Nordkoreas missiltester 1998. Efter en trög start har man nu byggt upp en oberoende global spaningskapacitet.

De två stora rymdnationerna i Asien, Japan och Kina, har till viss del haft olika inriktningar på sina rymdprogram där Japan länge hade ett förbud mot militär rymdverksamhet. Detta förbud är nu lyft och man prioriterar för tillfället det nationella uppskjutningsprogrammet samt att bygga upp en oberoende spaningskapacitet. Japan har inte heller något bemannat rymdprogram till skillnad mot Kina.

Mer information om satelliterna:

H-2A rocket boosts Japanese radar spy satellite into orbit

H-2A rocket achieves fourth launch in six months

Bild
Uppskjutning av H-IIA. Foto: NARITA Masahiro, Licensierat under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Omvärldsbevakning tas fram på uppdrag av Försvarsmakten och informationen är endast baserad på öppna källor. För att prenumerera på Omvärldsbevakning klicka här.

Vid synpunkter på innehållet kontakta sandra.lindstrom@foi.se 

Vi ansvarar inte för länkar som leder till andra webbplatser.

 

I detta nyhetsbrev


Rymdverksamhet på FOI

Inspel till rymdutredningen - FOI lyfter fram säkerhetspolitik i svensk rymdverksamhet

Omvärldsanalys av rymdområdet

Första svenska inmätningen av satelliter

Försvarsmaktens första programmering av en svensk satellit

FOI leder ett EU-projekt om gröna drivämnen

Urval och test av astronauter - Ett nytt projekt

FOI erbjuder utbildning om satellitnavigeringssystem (GNSS) och militär GPS

Nyheter

Nu skickar även Sverige upp små satelliter

Tyskland och USA i avtal om att dela information om lägesbild i rymden

Mer rymdskrot i bana runt jorden

USAs nya militära inspektionssatelliter - GSSAP

Ny rysk uppskjutningsförmåga – Angara-A5 1

Vad gör ryska satelliten Kosmos-2499?

Japan skjuter upp nya spaningssatelliter


 

FOIs publikationer


2014

Reserapport från konferensen MilSpace 2014
Matti Nylund, September, 2014,
FOI Memo 4921

Reserapport från konferensen AMOS 2014
Matti Nylund, Oktober, 2014,
FOI Memo 5067

Vilken inverkan har händelserna i Ukraina på den globala rymdsektorn
Kristofer Hallgren, Juni, 2014,
FOI Memo 4966

Militär rymdlägesbild (RSP) - Lägesrapport 2014
Matti Nylund, December, 2014,
FOI Memo 5133

Omvärldsanalys RYMD 2014 Trender, möjligheter och hot för militär förmågeutveckling
Sandra Lindström (red.), December, 2014,
FOI-R--3985--SE

Från radarmätning till rymdlägesbild - Unik inmätning av svenska satelliter
Lisa Rosenqvist, Januari, 2015,
FOI Memo 5258

FOIs inspel till Rymdutredningen
Sandra Lindström, Februari, 2015,
FOI-2015-287

-----------------------------------------
Sök FOI:s publikationer på www.foi.se, eller kontakta registrator@foi.se vid intresse.


 

Kommande evenemang


2015

Space Situational Awareness
12-13 maj, Maryland, USA

MilSatCom Asia-Pacific
13-14 maj, Singapore

European Space Expo
18-27 maj, Stockholm

Space and Missile Defense Symposium

10-13 augusti, Huntsville, USA

7th European Cubesat Symposium
9-11 september, Liege, Belgien

AMOS Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies Conference
15-18 september, Maui, Hawaii

International Astronautical Congress (IAC)
12-16 oktober, Jerusalem, Israel

Global MilSatCom (17th)

3-5 november, London, Storbritannien


 
 

 Detta mail skickas med IdRelay