FOI Rymd för Försvar och Säkerhet
Omvärldsbevakning nr 2 - 2015
FOI-2014-934
 
  
 

Rymdverksamhet på FOI
Utvald rymdrelaterad verksamhet på FOI

 
Bild


Satellitkoncept för Arktis presenterades på ambassaden i Washington
Vid konferensen The Arctic – hot or cold? på Sveriges ambassad i Washington har resultaten från en ämnesöverskridande FOI-rapport: Arktis och rymden - Diskussion och analys av satellitsystem för det nya Arktis presenterats och diskuterats. Rapporten beskriver de geostrategiska förändringarna i Arktis och hur den nya satellittekniken skulle kunna bidra till att lösa utmaningarna. Det nya Arktis som idag växer fram, drivet av de globala klimatförändringarna, innebär ökad verksamhet på en rad områden såsom energi- och mineralutvinning, fiskenäring, forskning och turism, samtidigt som närvaron av olika säkerhetsstyrkor och militära aktiviteter växer. Rapporten diskuterar hur förbättrad kommunikation och gemensam övervakning via tre konkreta satellitkoncept skulle kunna bidra till de förtroendeskapande åtgärderna och därmed säkerheten i Arktis. Läs mer »

För att se en intervju med rapportförfattarna. Läs mer »

Bild - House of Sweden Washington. Foto: Ambassaden


Ryska rymdkapseln sätter FOIs forskningsverktyg på prov
Kort efter uppskjutningen den 28 april 2015 förlorades kontakten med den ryska rymdkapseln Progress M-27M, kapselns destination var ISS, den internationella rymdstationen. Den ryska markstationen rapporterade att kapseln hade förlorat sin attitydkontroll och inte gick att styra. Kapseln var lastad med 2700 kg förnödenheter och utrustning ämnade för rymdstationen. Ryska rymdstyrelsen Roscosmos tillkännagav att alla försök att återställa farkosten misslyckats, vilket resulterade i att kapseln återinträdde i atmosfären den 8 maj. Enligt myndigheten fanns det en risk för att vissa delar överlevde återinträdet, exempelvis bränsletankarna. En preliminär undersökning har nu visat att det troligtvis var problem med den ryska bärraketen Soyuz.

Rymdgruppen på FOI utvecklar ett forskningsverktyg med syftet att bygga upp en kunskap kring rymdlägesbild och för att kunna bestämma rymdobjekts banor. Detta verktyg har använts för att analysera rymdkapselns bana. Resultatet av analysen visade att det inte fanns någon risk för kapseln att återinträda över Sverige, och detta bekräftades den 8 maj när den slog ner i södra Stilla havet, väster om Chile. Bilden nedan visar FOI:s analys, som stämmer väl överens med utfallet. Läs mer »

Mer om bärraketen Soyuz. Läs mer »

Bild
Simuleringarna visar att banspåren för rymdkapseln aldrig når över Sveriges breddgrader.

Omvärlden
Utvalda händelser under januari - maj 2015

 


Iran lyckades äntligen få upp sin satellit Fajr

Den 2 februari 2015 sköt Iran upp sin fjärde satellit Fajr, det första lyckade försöket att få upp en satellit i bana på tre år (februari 2012). Det är oklart vilket syfte satelliten hade. Det finns uppgifter om att det var en avbildande satellit men också att det var en ren teknologidemonstrator för kallgasframdrivning. Satelliten utförde dock inga manövrar för att justera sin bana och brann därför upp i atmosfären redan den 26 februari efter bara 24 dagar i bana runt jorden. Iran är idag ett av elva länder med eget bärraketprogram och egen uppskjutningsförmåga, första lyckade uppskjutningen skedde för sex år sedan (2009). Läs mer » Bild


Nya metoder för att beräkna spridning av rymdskrot indikerar att problemet är större än man tidigare trott
I februari 2015 exploderade en amerikansk vädersatellit, med ett moln av rymdskrot som följd. De första analyserna av rymdskrotet indikerade att molnet inte nämnvärt höjde risknivån för kollision mellan fungerande satelliter och det nya skrotet.

Nu har dock forskare vid University of Southampton använt en annan metod för att beräkna spridningen av skrotet. Deras resultat tyder på att riskerna är mycket större än man tidigare antagit. Det är framförallt amerikanska och ryska satelliter i polär eller solsynkron bana som ligger i farozonen.

Genom att behandla molnet som en vätska istället för en mängd partiklar går beräkningarna mycket snabbare och ger bättre resultat. Målet är att vidareutveckla metoden för att få bättre förståelse för spridningsdynamiken hos rymdskrot och riskerna för rymdfarten.
Läs mer »

Bild
Spridning av rymdskrot enligt ny beräkningsmodell. Källa: Letitia et al./University of Southampton.


Sydkorea har förstärkt sin spaningsflotta med en fjärde satellit i bana

Den 25 mars sköts Sydkoreas satellit Kompsat 3A/Arirang-3A upp med en rysk bärraket. Satelliten har en högupplöst kamera ombord som kan leverera bilder med en halv meters upplösning samt även en kamera som fungerar i det infraröda området. Satelliten är en efterföljare och komplement till Kompsat-3 som har varit operativ sedan maj 2012 och som har en förväntad livstid fram till 2016. Utöver den har Sydkorea ytterligare två operativa satelliter i bana, en äldre med optiskt avbildande kamera och en radarsatellit (SAR). Läs mer »

De första bilderna från Kompsat 3A har redan publicerats och kan ses här.
Bild


Turkmenistans första satellit uppskjuten
Nu har även Turkmenistan gått med i gruppen länder med egna satelliter. Den 27 april sköts TurkmenAlem52E/MonacoSat 1 upp. Det är en kommunikationssatellit i geostationär bana som byggts av Thales Alenia Space. Satelliten kommer att nå användare i Centralasien, Europa och Afrika.

Det är inte känt hur kontraktet mellan Thales Alenia Space och Turkmenistan är utformat, dvs. hur stor egen förmåga Turkmenistan har gällande operativ verksamhet av satelliten och hur stor del som sköts av leverantören. Gruppen länder med egna satelliter är inte längre så exklusiv, så länge den ekonomiska viljan finns i ett land är det inga problem att köpa förmågan hos tredje part. Detta medför att analyser som sammanställer rymdförmågor hos andra länder blir mer komplexa då man måste börja ta hänsyn till kommersiella aktörer och deras åtagande mot sina statliga kunder för att få en fullständig bild av ett lands fulla förmåga. Läs mer »

Bild
En Falcon-9 skjuts upp från Patrick Air Force Base med Turkmenistans första nationella satellit ombord. Credit John Studwell/AmericaSpace.


Samarbetsavtal om rymden mellan Indien och Kina

Under ett möte i maj mellan Indiens och Kinas premiärministrar skrevs ett samarbetsavtal som bland annat omfattar båda ländernas rymdaktiviteter. Avtalet tar bland annat upp placering av vapen och militär aktivitet i rymden, vetenskapliga uppdrag och meteorologi.

Intressant ur ett försvarsperspektiv är avsikten att samarbeta om fjärranalyssatelliter. Detta är en ganska generell kategori av satelliter, men innefattar både optiska, radaralstrande och signalspanande militära satelliter. Kina och Indien har i dagsläget egna sådana satelliter, både militära och civila. Detta öppnar dock möjligheten för ett informationsutbyte eller åtminstone ett komponent-, uppskjutnings- och teknologiutbyte länderna emellan, som avtalet antyder. Läs mer »

Bild

Framtid
Utvalda framtida händelser

 


Försvarsmakten ser över och samordnar sin rymdverksamhet

Försvarsmakten har startat ett arbete för att se över och förtydliga ansvarsområden för sin rymdverksamhet. Med ett samlat grepp på rymdverksamheten ska man snabbare kunna identifiera kostnadseffektiva satsningar och bättre ta tillvara de möjligheter som rymdtjänster medger.

Som en första ansats har man delat upp rymdområdet i fyra underavdelningar:
1. Spaning och övervakning från rymden
2. Rymdlägesbild (SSA, Space Situational Awareness)
3. Satellitkommunikation (SatKom)
4. Position, navigation och tidssynkronisering (PNT) via satellit

Representanter för de olika verksamheterna och berörda av tjänsterna träffades under två dagar på en workshop där även experter från FOI och FMV deltog. Syftet med workshopen var bland annat att identifiera kritiska områden, fundera över framtida prioriteringar och handlingsalternativ samt diskutera Försvarsmaktens framtida inriktning.

Målsättningen är ett dokument som med nuläget som utgångspunkt pekar ut en riktning framåt. Då Försvarsmakten anser att rymdsatsningar i Sverige är en nationell angelägenhet kommer dokumentet att spridas externt för att underlätta samarbete med andra myndigheter och länder.
Bild


Europa etablerar en rymdövervakningstjänst
Europa tog förra året beslutet att inrätta ett så kallat stödramsprogram inom ramen för Horisont 2020 för att etablera en oberoende tjänst för rymdövervakning och spårning. Tjänsten, som på engelska brukar benämnas Space Surveillance and Tracking (SST), har till syfte att övervaka och kartlägga rymdföremål med målet att förhindra skador på vår gemensamma rymdinfrastruktur till följd av kollisioner samt att minska ökningen av mängden rymdskrot. Tjänsten har också målet att förutsäga banor och återinträdesspår i syfte att förse regeringar och civilskydd med bästa möjliga uppgifter i samband med okontrollerade återinträden av rymdfarkoster eller rymdskrot.

SST-stödramen kommer att användas för nätverksbyggande och medlemsstaternas koordinering så att nationella SST-tillgångar inom ramen för ett SST-konsortium kan integreras och tillhandahålla SST-tjänsten. Driften av SST-tjänsten kommer att baseras på ett partnerskap mellan EU och de medlemsstater som tillhandahåller sina nationella SST-resurser. EU:s satellitcentrum har pekats ut som en möjlig leverantör av produkter från SST-tjänsten. SST-konsortiet har nu under våren har börjat utformas och sannolikt kommer Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland att vara de första länderna som deltar. För att se beslutet. Läs mer »

Bild
En vision av ett etablerat och driftsatt SSA. Foto: ESA


Rymdbaserat internet är snart här
Rymdbaserat internet håller på att bli en verklighet. Under hösten 2014 skickades det in en dryg handfull ansökningar för satellitkonstellationer avsedda för rymdbaserade internettjänster till FN-organet ITU. ITU står för International Telecommunication Union och de ansvarar för att koordinera satellitbanor och kommunikationsfrekvenser i syfte att undvika konflikter och förhindra att satellitsignaler från olika operatörer stör varandra.

Det mest uppseendeväckande med flera av ansökningarna var omfattningen av de föreslagna konstellationerna. Ett av förslagen, från SpaceX och Google, sticker ut extra mycket och föreslås bestå av över 4000 satelliter i låga jordbanor. De andra ansökningarna, inklusive ett med finansiering från Virgin Group and Qualcomm, presenterar liknande ambitioner om än med något färre satelliter. Som jämförelse finns det i dag ca 1300 aktiva satelliter totalt i bana runt jorden och det genomförs ett 80-tal satellituppskjutningar per år.

Även om förslagen i ansökningarna inte realiseras fullt ut skulle de sannolikt få stora konsekvenser för både satellitkommunikationssektorn och rymdfarten i stort. En fråga som uppstår är exempelvis hur en redan ansträngd rymdmiljö, med en växande rymdskrotsproblematik, ska kunna hantera en mångfaldig ökning av både aktiva satelliter och antalet satellituppskjutningar. Läs mer »

Bild
Exempel på en liten satellitkonstellation (GPS)


Turkiets första nationellt byggda satellit

Turkiet har påbörjat utvecklingen för sin första nationellt byggda satellit, Turksat 6A. Satelliten är en kommunikationssatellit och kommer att nyttjas för både civila och militära behov samt beräknas skjutas upp till år 2020. Turkiet ser det som ett strategiskt oberoende att ha en förmåga att bygga egna satelliter för både kommunikation och jordobservation.

Förutom de stora och etablerade rymdnationerna (Indien, Japan, Kanada, Kina, Ryssland och USA) och de europeiska länderna (Frankrike, Israel, Italien, Tyskland och UK) så är det bara Argentina och Saudiarabien som idag har nationell förmåga att utveckla kommunikationssatelliter. Läs mer »


Bild


Nya Zeeland sänker uppskjutningskostnader med elektrisk framdrivning

Det Nya Zeeländska företaget Rocket Lab har utvecklat en batteridriven bränslepump för att drastiskt minska massan på deras bärraketsmotor. En traditionell raketmotor använder gasdrivna turbopumpar för att mata motorerna med den stora mängdbränsle som behövs för att ge motorn tillräckligt med kraft för att lyfta. Med den nya designen används istället batterier och borstfria likströmsmotorer för frammatningen av bränslet. Företaget har dessutom använt 3D-skrivarteknologin för att ta fram alla viktiga delar i sin motor.
Bärraketen Electron är en tvåstegsraket, en meter i diameter och 20 meter hög. De räknar med att den lätta raketkonstruktionen av kolfiber och dess nya motor skall vara kapabel att kunna lyfta en nyttolast på 100 kg upp till 550 km solsynkron bana. Bränslemängen för en uppskjutning kommer att vara mindre än vad en Boeing 737 behöver för att flyga mellan New York och Los Angeles. Företaget erbjuder en komplett kommersiell uppskjutningsservice och tror att den låga kostnaden öppnar för en stor väntande marknad av hundratals uppskjutningar per år och att de ska kunna skicka upp tusentals små satelliter i bana kring jorden.

Första uppskjutningen är planerad senare i år och man räknar med att utföra sin första kommersiella uppskjutning 2016. ”Space is now open for Business”

Mer information om Electron. Läs mer »
Bild

Omvärldsbevakning tas fram på uppdrag av Försvarsmakten och informationen är endast baserad på öppna källor. För att prenumerera på Omvärldsbevakning klicka här.

Vid synpunkter på innehållet kontakta sandra.lindstrom@foi.se 

Vi ansvarar inte för länkar som leder till andra webbplatser.

 

I detta nyhetsbrev


Rymdverksamhet på FOI

Satellitkoncept för Arktis presenterades på ambassaden i Washington

Ryska rymdkapseln sätter FOIs forskningsverktyg på prov

Omvärlden

Iran lyckades äntligen få upp sin satellit Fajr

Nya metoder för att beräkna spridning av rymdskrot indikerar att problemet är större än man tidigare trott

Sydkorea har förstärkt sin spaningsflotta med en fjärde satellit i bana

Turkmenistans första satellit uppskjuten

Samarbetsavtal om rymden mellan Indien och Kina

Framtid

Försvarsmakten ser över och samordnar sin rymdverksamhet

Europa etablerar en rymdövervakningstjänst

Rymdbaserat internet är snart här

Turkiets första nationellt byggda satellit

Nya Zeeland sänker uppskjutningskostnader med elektrisk framdrivning


 

FOI:s publikationer


2015

Från radarmätning till rymdlägesbild - Unik inmätning av svenska satelliter
Lisa Rosenqvist, januari, 2015,
FOI Memo 5258

FOIs inspel till Rymdutredningen
Sandra Lindström, februari, 2015,
FOI-2015-287

Sök FOI:s publikationer på www.foi.se, eller kontakta registraturen vid intresse.


 

Kommande evenemang


2015

30th ISTS (International Symposium on Space Technology and Science), 34th IEPC (International Electric Propulsion Conference) och 6th NSAT (Nano-satellite Symposium
4-10 juli, Kobe-Hyogo, Japan

29th AIAA/USU Conference on Small Satellites
8-13 augusti, Logan, UT, USA

*
Space and Missile Defense Symposium
10-13 augusti, Huntsville, USA

*Outer Space Security (UNIDIR)
20-21 augusti, Genève

AIAA Space 2015
31 augusti – 2 september, Pasadena, Kalifornien

*
7th European Cubesat Symposium
9-11 september, Liege, Belgien

*AMOS Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies Conference
15-18 september, Maui, Hawaii

MilSatCom Latin America
22-23 september, Maceio, Brasilien

International Astronautical Congress (IAC)
12-16 oktober, Jerusalem, Israel

Global MilSatCom (17th)
3-5 november, London, Storbritannien

LSW London Space Week
24-25 november, London, Storbritannien

*
APRSAF-22 (Asia-Pacific Regional Space Agency Forum)
1-4 december, Bali, Indonesien

* Indikerar att FOI överväger att bevaka evenemanget.


 

Kontakta oss


Vid frågor om nyhetsbrevet och dess innehåll kontakta:

Sandra Lindström
sandra.lindstrom@foi.se

Daniel Faria
daniel.faria@foi.se


 
 

 Detta mail skickas med IdRelay