FOI Rymd för Försvar och Säkerhet
Omvärldsbevakning nr 3 - 2015
FOI-2014-934


 
  
 

Rymdverksamhet på FOI
Utvald rymdrelaterad verksamhet på FOI

 


Examensarbete på FOI undersöker inmätning av satelliter med markbaserad radar
Under våren har Matteo Crimella, student vid Aerospaceprogrammet vid KTH, utfört sitt examensarbete vid FOI. Arbetets syfte har varit att undersöka möjligheterna att mäta in objekt i rymden med markbaserad radar. De svenska satelliterna Odin och Prisma har mätts in med EISCAT-radarn under två efterföljande experiment. Figuren nedan visar en jämförelse mellan avståndet till satelliterna baserat på radaruppskattningen samt från GPS-positionen för fem inmätningstillfällen. Resultaten avslöjar systematiska fel i avståndsuppskattningen från radarmätningarna. För det första så överskattar radarn avståndet då skillnaden mellan den inmätta positionen och GPS-positionen alltid är större än noll. För det andra så ökar skillnaderna när satelliterna rör sig från öst mot väst. Orsaken till dessa skillnader undersöks vidare men kan bero på en längre signalgång än förväntat och en felaktig referensposition av radarn. Läs mer »


Bild
Avvikelserna för de fem inmätningarna. Infogat i bilden visas satelliternas bana, intervallet då inmätningen skedde i cyan. Källa: FOI.


Behövs robustare satellitkommunikation?
Satellitkommunikation har använts av Försvarsmakten sedan många år tillbaka. Fram till idag har Försvarsmakten i huvudsak använt satkom under internationella missioner, för uppgifter som welfare, logistik, personalhantering och icke tidskritisk information. I framtiden kan satkom komma att användas för ledning av förband, kanske även stridsledning, och i miljöer med betydligt högre hotnivåer. Satkom väntas också bidra till Försvarsmaktens insatsförmåga i närområdet i allt större utsträckning.

FOI har i en rapport beskrivit de tekniska brister och sårbarheter som kan finnas i satkom-system och som kan påverka systemens robusthet. I rapporten diskuteras också de sårbarheter som är relaterade till kommersiella faktorer samt till metod och scenario. En slutsats är att när robustheten studeras räcker det inte att titta enbart på den enskilda länken, utan sambandsförmågan måste betraktas som en helhet för hela nätet.

Det bedöms att den samlade robustheten för svenskt nyttjande av satkom i dagsläget är låg. Tillsammans med den tekniska utveckling som medger överföringen av allt fler typer av tjänster över satkom, och med införandet av satkom på fler plattformar, innebär det att satkom behöver vara mer robust framöver. Läs mer »

Bild
FM Satkom tjänstenod, källa FMV.


Inbjudan till GNSS/GPS utbildning på FOI
FOI kommer den 26 november att genomföra en utbildning om GNSS/GPS. Kursen syftar till att öka deltagarnas kunskap om GNSS samt om dess möjligheter och brister. Generellt genomgår GNSS-området omfattande utveckling vilket kommer beskrivas och vad detta innebär för nya möjligheter.

Den 27 november genomförs en kurs om militär GPS som riktas mot personal hos Försvarsmakten, FRA, FHS, FMV och försvarsindustri. Kursen ger en grundläggande kunskap om militär GPS och dess användning. Läs mer »

Frågor kring kurserna eller anmälan görs till Fredrik Eklöf

Sverige och Europa
Utvalda händelser

 


Sverige förnyar samarbeten med USA och Kina på rymdområdet

Den 8 september undertecknades, i Stockholm, ett övergripande ramavtal mellan Rymdstyrelsen och kinesiska rymdstyrelsen CNSA, China National Space Administration. Avtalet skall underlätta rymdsamarbete mellan olika aktörer i Sverige och Kina. De som redan haft omfattande samarbeten med Kina är bland annat IRF, Institutet för Rymdfysik och SSC, Swedish Space Corporation.
Läs mer »

Nästan en månad efter undertecknades ytterligare ett avtal, denna gång mellan Sverige och USA. Det nya samarbetsavtalet signerades den 6 oktober i Washington och kommer ytterligare stärka bilaterala samarbeten mellan forskare, industri och myndigheter i Sverige och USA. Läs mer »
Bild


MSB:s utvärdering av skogsbranden i Västmanland
I en självkritisk rapport som utvärderat MSB:s stöd under branden i Västmanland tas frågan upp om hur det geografiska- och satellitdatastödet fungerade. Bland annat så aktiverades den så kallade EMS-tjänsten inom ramen för Copernicus men även NASAs Hot Spot utnyttjades. På grund av vädret (moln) och det snabba förloppet av branden blev stödet från satellitdata relativt begränsat. En rekommendation för framtiden är att se över hur uppstartsfasen för myndighetens stöd med geografisk information kan förkortas. Läs mer »

Beskrivning av MSB:s roll som kontaktpunkt för att aktivera Copernicus krisfunktion EMS. Läs mer »

Bild
Brandförloppet 31 juli – 6 augusti. Bild MSB, Metria.


Europas nya Sentinell 2 satellit är i bana
Satelliten Sentinell-2A i Europas stora satsning på jordövervakning skickades upp den 22 juni i år. Dess kopia och följeslagare Sentinell-2B planeras att skickas upp till sommaren 2016. Satelliterna kommer att leverera stora mängder högupplösta optiska bilder för i första hand tillämpningar på land såsom vegetations- och jordartskartering, kartläggning av urbana områden, samt för olika typer av vattenförsörjning. Satelliterna kommer också att tillhandahålla snabb information vid kriser och olyckor. Förhoppningarna är att Sentinell-2 kommer att bli en kommande ”arbetshäst” inom Copernicus-programmet motsvarande USAs Landsat.

En beskrivning av Sentinell-2 systemet. Läs mer »

Sentinell-2 kartlägger algblomning i Östersjön. Läs mer »

Bild
Illustration av Sentinell-2. Bild ESA.


Europeisk förmåga att kartera flygtrafik från rymden
Den europeiska satelliten Proba-V har i uppgift att övervaka globala förändringar i vegetationen men den har, som en liten bi-uppgift, även fått i uppdrag att upptäcka flygplan. Det unika experimentet har fungerat så väl att Proba-V hittills registrerat 25 miljoner flygplanspositioner med hjälp av den så kallade ADS-B signalen trots att detta system egentligen inte är byggt för att upptäckas från rymden. Försöken har blivit så lyckade att man avser att förbättra och eventuellt operationalisera systemet.

En kort beskrivning av Proba-V luftfartskontrollsystem. Läs mer »Bild
Proba-V kartlägger flygtrafiken globalt. Bild ESA.


Frankrike utvecklar nationell rymdbaserad signalspaningsförmåga
Thales och Airbus har fått i uppdrag att bygga tre stycken signalspaningssatelliter till det franska försvaret. Kontraktet är på ca 450 miljoner euro för både mark- och rymdsegmentet. Systemet, som heter CERES, bygger vidare på den kunskap man fått genom de tidigare teknikdemonstratorerna ELISA och SWARM. Det beräknas vara operativt från 2020 och kommer då att ytterligare stärka Frankrikes plats som ett av få länder med nationell tillgång till både optiska och signalspanande satelliter.

Signalspaning har hög prioritet i Frankrikes senaste försvarsproposition och man har öronmärkt en del av budgeten 2014-2019 för satsningar på detta område. Läs mer »


Pulsarnavigering ett alternativ till GPS?

Forskare på National Aerospace Lab (NAL) i Amsterdam har tillsammans med forskare från övriga Europa studerat möjligheterna att använda pulsarer som ett alternativt navigationssystem till Global Positioning System (GPS). De har samlat expertis i diverse olika teknikområden för att studera möjligheterna att implementera ett pulsarnavigeringssystem. Pulsarer är resterna av stjärnor som slutat sina liv som neutronstjärnor. Dessa objekt ligger spridda i universum och kan användas som radiofyrar på grund av den extrema regelbundenhet i den signal som genereras från pulsarens starka magnetfält. Fördelen med detta system är att det är ett tillförlitligt och robust system som är oberoende av GPS-satelliter och underhållet av dem. Pulsarnavigering har tidigare studerats för användning i missioner i solsystemet, där farkosten lämnat jordens närhet och därmed inte har tillgång till GPS-signalerna och därför behöver en annan navigationskälla. Kvarstående arbete består i bland annat konstruera och tillverka antenner känsliga nog i tillräcklig liten storlek för att praktiskt kunna använda ett sådant system på till exempel ett flygplan. Läs mer » Bild


Ny nationell rymdstrategi i Sverige ute på remiss
Den tillsatta Rymdutredningen, som FOI har skrivit om i tidigare nyhetsbrev (nr 4 2014), föreslog i september en ny nationell rymdstrategi. Förslaget har nu remitterats till nästan hundra olika instanser och remissvaren skall vara Utbildningsdepartementet till handa den 29 januari 2016.

Antalet remissinstanser är ett tydligt tecken på hur många olika myndigheter och företag som faktiskt berörs av rymdfrågor vilket också är något som berörs i förslaget. För första gången så lyfts även försvars- och säkerhetsfrågor in i en svensk rymdstrategi.

Läs förslaget En rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU 2015:75).

Omvärlden
Utvalda händelser

 


Eventuellt mer rymdskrot framöver på grund av amerikanska DMSP
FOI skrev tidigare (Nyhetsbrev 1/15) om en amerikansk militär vädersatellit, DMSP-F13, som gick isär i omloppsbana i februari i år. En utredning av amerikanska flygvapnet, som ägde satelliten, visade att orsaken var en kortslutning i batteriladdaren som fick ena batteriet att överhettas och sedan explodera. Utredningen visade också att likadana batteriladdare har använts i ytterligare åtta satelliter i samma serie, varav sex satelliter fortfarande finns i omloppsbana runt jorden.

Satelliten bröts upp i 147 fragment och bidrog därmed ytterligare till problemet med rymdskrot. Fragmenten kommer sannolikt vara kvar i bana i flera decennier och utgör ett hot mot cirka 110 satelliter i närområdet. Om de kvarstående DMSP-satelliterna går samma öde till mötes skulle mängden rymdskrot sannolikt öka avsevärt. Även om amerikanska flygvapnet idag är mer förberedda på liknande incidenter, finns det mycket begränsade möjligheter att åtgärda felkonstruktionen. Läs mer »

Bild
Illustration av DMSP, copyright Lockheed-Martin.


Begränsning i upplösning på kommersiellt tillgängliga satellitbilder från USA tas bort

Amerikanska handelskammaren meddelar att man sedan juni (2014) tagit bort den begränsning i upplösning av satellitbilder som nationella kommersiella aktörer tidigare tvingats lägga in. De amerikanska bolagen har länge drivit en intensiv lobbyverksamhet för att få bort begränsningen då den anses haft en negativ effekt på deras möjlighet att ta plats på den globala marknaden. Framförallt har franska bolag som inte påverkats av begränsningen kunnat ta marknadsandelar då de kunnat sälja bilder med högre upplösning. DigitalGlobe var först med att släppa nyheten och meddelar nu att man kan sälja bilder med en upplösning på 30 centimeter från satelliten WorldView-3.

Bild med 30 centimeters upplösning.
Se exempel »

Läs mer »
Bild


Kanadensisk spaningssatellit försenad av embargo
Uppskjutningen av den kanadensiska spaningssatelliten M3MSat, planerad till juni 2014, försenades av ett embargo mot rysk rymdindustri som infördes av den kanadensiska regeringen efter annekteringen av Krim och situationen i Ukraina. Satellitens ägare, Com Dev, har tillsammans med sina kunder Canadian Space Agency och Department of National Defence försökt hittat ett alternativ till rysk uppskjutning i indiska rymdstyrelsens kommersiella gren Antrix. Denna uppskjutning har nu i sin tur försenats från 2015 till 2016. Analytiker menar dock att satelliten, tänkt att tjäna som teknologidemonstrator för satellitbaserad spårning av skepp via systemet AIS, redan kommer vara föråldrad när den skjuts upp på grund av den snabba teknikutvecklingen inom området. Läs mer »

Bild
En rendering av M3MSat, copyright Canadian Space Agency.


Ny rysk spaningssatellit i bana
Den 23 juni sköts en rysk optisk spaningssatellit av typen Persona upp av ryska Luftförsvars- och rymdstridskrafterna. Satelliten, med benämningen Persona-3 och identifikationsnumret Kosmos 2506, var tänkt att skjutas upp redan i april men försenades av haveriet med Progress-27M under samma tid. Upplösningen antas vara under en meter och bilddata ska via laserkommunikation kunna laddas ner via en geostationär satellit som agerar som relä. Detta är den tredje satelliten i Persona-serien, efter att Persona-1 havererat och Persona-2 delvis slutat fungera. Satellitens bana har en höjd på cirka 700 km, inklination på 98,3 grader och förväntas ha en livstid på sju år. Läs mer »

Bild
Illustration av Persona av WonRyong (CC-BY-SA-2.5).


Ryssland utvecklar störsäkert navigeringssystem för sitt strategiska bombflyg
Ryssland säger sig ha utvecklat ett nytt navigationssystem för sitt strategiska bombflyg. Systemet bygger på att flygplanen navigerar efter stjärnorna. Planens navigationssystem kan då hämta och lägga samman information från tre av varandra skilda system: GLONASS, klassisk tröghetsnavigering och stjärnnavigering. Man skulle därmed kunna minska riskerna att hamna ur kurs om GLONASS-systemet störs ut. Systemet ska integreras i nästa generations strategiska bombflyg – PAK DA. Läs mer »

Skulle systemet fungera har man tagit ett steg mot att skydda sina plattformar mot telekrig inriktad just mot navigationsutrustning, s k NAVWAR. I dagsläget är GLONASS icke-krypterat vilket gör det relativt sårbart mot telekrig. Däremot så kräver stjärnnavigering förmodligen fri sikt mot stjärnorna, dvs. relativt klart väder. Detta är sällan ett problem på normal flyghöjd för strategiskt bombflyg. Precisions- och fjärrstridmedel som avlossas från plattformen kommer också vara något störtåligare då man har en säker startkoordinat, men kan fortfarande störas på väg mot målet. Läs mer »

Bild
GLONASS-M modell utställd på CeBIT 2011, copyright Bin im Garten (CC BY-SA 3.0).

Omvärldsbevakning tas fram på uppdrag av Försvarsmakten och informationen är endast baserad på öppna källor. För att prenumerera på Omvärldsbevakning klicka här.

Vid synpunkter på innehållet kontakta sandra.lindstrom@foi.se 

Vi ansvarar inte för länkar som leder till andra webbplatser.

 

I detta nyhetsbrev


Rymdverksamhet på FOI

Examensarbete på FOI undersöker inmätning av satelliter med mark-baserad radar

Behövs robustare satellitkommunikation?

Inbjudan till GNSS/GPS utbildning på FOI

Sverige och Europa

Sverige förnyar samarbeten med USA och Kina på rymdområdet

MSB:s utvärdering av skogsbranden i Västmanland

Europas nya Sentinell 2 satellit är i bana

Europeisk förmåga att kartera flygtrafik från rymden

Frankrike utvecklar nationell rymdbaserad signalspaningsförmåga

Pulsarnavigering ett alternativ till GPS?
Ny nationell rymdstrategi i Sverige ute på remiss

Omvärlden

Eventuellt mer rymdskrot framöver på grund av amerikanska DMSP

Begränsning i upplösning på kommersiellt tillgängliga satellitbilder från USA tas bort

Kanadensisk spaningssatellit försenad av embargo

Ny rysk spaningssatellit i bana

Ryssland utvecklar störsäkert navigeringssystem för sitt strategiska bombflyg


 

FOI:s publikationer


2015

Från radarmätning till rymdlägesbild - Unik inmätning av svenska satelliter
Lisa Rosenqvist, januari, 2015,
FOI Memo 5258

FOIs inspel till Rymdutredningen
Sandra Lindström, februari, 2015,
FOI-2015-287

Konferensrapport UNIDIR Space Security 2015
Maths Persson, september, 2015,
FOI Memo 5437

Reserapport från COPOUS 58 2015
Sandra Lindström, oktober, 2015
FOI Memo 5435

Behövs robustare satkom? Om brister och skyddsåtgärder i satellitkommunikationssystem
E. Axell, S. Örn Tengstrand, B. Johansson, oktober 2015,
FOI-R--4102--SE

Reserapport från konferensen 7th Cubesat Symposium 2015
Matti Nylund, november, 2015,
FOI Memo 5449

Reserapport från förhandlingsmöte om rymdkoden, New York, juli 2015
Daniel Faria, november 2015,
FOI Memo 5450

Sök FOI:s publikationer på http://www.foi.se, eller kontakta registraturen vid intresse.


 

Kommande evenemang


2015

Space Tech Expo Europe
17-19 november, Bremen, Tyskland

SpaceCom, The Space Commerce Conference and Exposition
17-19 november, Houston, Texas, USA

LSW, London Space week
24-25 november, London

APRSAF-22 (Asia-Pacific Regional Space Agency Forum)

1-4 december, Bali, Indonesien

32ND Space Symposium

11-14 april, 2016, Colorado

Military Space Situational Awareness
18-19 april, 2016, London

AMOS, Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies Conference
20-23 september, 2016, Hawaii


 

Kontakta oss


Vid frågor om nyhetsbrevet och dess innehåll kontakta:

Sandra Lindström
sandra.lindstrom@foi.se

Daniel Faria
daniel.faria@foi.se


 
 

 Detta mail skickas med IdRelay