FOI Rymd för Försvar och Säkerhet
Omvärldsbevakning nr 4 - 2015
FOI-2014-934
 
  
 


NORAD spårar tomten med satelliter
Visste du att NORAD vid USNORTHCOM i Colorado Springs spårar tomtens färd från Nordpolen till din julklappssäck? I år är det dessutom 60-års jubileum. NORAD gör detta för att tomtens färd över himlavalvet ska bli så säkert som möjligt, och så att Rudolf med den röda mulen inte ska krocka med rymdskrot. Alla små och stora barn kan den 24 december följa tomtens resa över världen spårad med avancerade satelliter med infraröda sensorer – eftersom Rudolfs mule är varm - och speciella kameror uppsatta runt om i de stora världsstäderna. Om du går in på NORAD:s hemsida så kan du se nedräkningen till julafton och tomtens resa. I år finns det en applikation till din mobiltelefon också - NORAD Tracks Santa. GoD JuL!

Bild

NORAD: s övervakning av tomtens färd. Mjukvara som används för tomtefärden, STK från AGI, är den samma som FOI använder till lite andra rymdändamål.

Rymdövervakning och reglering i rymden

 


Korridordisplay på FOI visar satelliters positioner
I nyhetsbrev nr 2 2015 beskrevs Rymdgruppens arbete med att utveckla ett analysverktyg för att bland annat kunna spåra satellitpositioner över jorden. Verktyget, som fått namnet SpaceLab, har bland annat använts för att följa den havererade rymdkapseln Progress M-27M:s återinträde genom atmosfären.

Den 26 november invigdes en korridorsdisplay på FOI som i realtid visar utvalda satelliters positioner över en världskarta, baserat på automatiserade banberäkningar i SpaceLab. Den så kallade satellitkartan är konstruerad för att vara helt självgående utan mänsklig inverkan. Kartan visar ett resultat av årets arbete inom Rymdgruppen och tjänar samtidigt som en pedagogisk inblick i vad SpaceLab kan göra. Utvecklingen av verktyget kommer fortsätta nästa år med en ökad analytisk prägel.

Bild
Illustration över FOI:s rymdlägesbildsdemo.


ESAs initiativ mot rymdskrot

Under mottot "Guaranteeing the future of space activities by protecting the environment" lanserade ESA år 2013 initiativet Clean Space med syfte att minska mängden rymdskrot, via teknologiska innovationer. Målet med initiativet är att lyfta ESA till en förstaplats bland rymdorganisationer när det gäller miljöskydd i rymden och på jorden. Clean Space är tänkt att implementeras både genom förebyggande teknologier såsom nya material och konstruktioner för satelliter men också genom direkt nedhämtning av objekt. Delprojektet e.deorbit har som mål att ta ner ett stort ESA-objekt från cirka 800-1000 kilometers höjd. Det är troligt att detta syftar på ESA-satelliten Envisat som slutade fungera 2012, och sedan dess befinner sig i bana utan möjlighet att kontrolleras. ESA har bett Airbus, Thales och Kayser-Threde att ta fram konceptförslag för ett sådant uppdrag. En tanke med Clean Space är alltså att öka samarbetet kommersiellt-statligt men även internationellt. Läs mer » Bild
Copyright ESA


Amerikansk vädersatellit bidrar till rymdskrotsproblematiken
FOI skrev i ett tidigare nyhetsbrev (nr 1 och 3 2015) om hur vädersatelliten DMSP-13, som ägdes av det amerikanska flygvapnet, bröts upp i bana och lämnade ett moln av rymdskrot efter sig. Orsaken var en explosion i ett av satellitens batterier, som visade sig härröra från ett konstruktionsfel; likadana batterier återfinns i fler satelliter i serien.

Satellitens tillverkare, Lockheed Martin, har även byggt en serie vädersatelliter åt amerikanska forskningsorganisationen NOAA. En av dessa satelliter, NOAA-16, tros nu ha brutits upp den 25 november på samma sätt som DMSP-satelliten. Orsaken är hittills okänd, men samma tillverkare ligger bakom båda satelliterna, de konstruerades under samma era (andra hälften 1990-tal/första hälften 2000-tal) samt har snarlik yttre design vilket antyder att en batteriexplosion kan ha varit orsaken till även denna incident. Satelliten ingick i en serie av fem vädersatelliter (femte generationens NOAA Polar Orbiting Environmental Satellites, sköts upp 1998-2009), alla tillverkade av Lockheed Martin. NOAA-16 togs ur bruk förra året, enligt NOAA själva på grund av en critical anomaly. Läs mer »

Bild
Illustration av NOAA-18, copyright: NOAA.


USA och Kina öppnar en ”hotline” för rymdhändelser

USA och Kina har öppnat en direktlinje mellan varandra för att minska risken att händelser i rymden spårar utom kontroll. Alla större rymdnationer är i dagsläget medvetna om riskerna för olyckshändelser i form av kollisioner i rymden och vad det skulle innebära för samhället. USA och Kina har därför enats om en direktlinje länderna emellan för att minska dessa risker. Tidigare krävdes långa och omständliga vägar för att man exempelvis skulle kunna skicka en kollisionsvarning från amerikanska JSpOC (Joint Space Operations Centre) till rätt instans i Kina.

USA har sedan tidigare en liknande direktlinje till Moskva som en kvarleva från kalla kriget. Att direktlinjen upprättas kan ses som ett steg mot att USA ”erkänner” Kina som en rymdnation att räkna med och att man därmed behöver en sådan direktlinje för att undvika att olyckshändelser misstolkas och att relationerna länderna emellan försämras. Läs mer »
Bild


Utvinning av resurser i rymden
Att utvinna mineraler från asteroider kan tyckas vara som hämtat från framtiden men nu har USA tagit ett kliv närmare den visionen och infört en nationell lagstiftning på området. I slutet av november skrev president Obama på en ny lag, the U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act , med syfte att underlätta för amerikanska kommersiella aktörer att exploatera rymden-inklusive att utvinna mineraler från asteroider. I lagen konstateras bland annat att amerikanska företag har rätt att ”äga, transportera, använda och sälja resurser man utvunnit i rymden.” Den nya lagen har dock visat sig vara kontroversiell. Flera experter på internationell rymdrätt har ifrågasatt om den verkligen är förenlig med FN:s Rymdförddrag, som både USA och Sverige skrivit under. I Rymdfördraget slås det bland annat fast att utforskningen av rymden ska ske för hela mänskligheten och att inget land kan göra territoriella anspråk på enskilda himlakroppar. Hur dessa till synes olika ståndpunkter ska förenas är inte uppenbart. Vad som däremot står klart är att diskussionerna bara börjat och att frågan kommer få ett stort internationellt fokus de närmaste åren. Läs mer »

Bild
Bildtext: Asteroiden Mathilde, credit NASA.


Rysk rymdaktivitet oroar USA:s försvarsdepartement och kommersiella operatörer

FOI skrev i ett tidigare nyhetsbrev (nr 1 2015) om den ryska satelliten Kosmos-2499 vars syfte är okänt. Manöverhistoriken, som uppvisar att Kosmos-2499 närmat sig andra objekt i bana, antyder att satelliten kan vara en del av ett ryskt antisatellitprogram (ASAT). I mars i år sköts en andra satellit upp, med benämningen Kosmos-2504, som även den har utfört ASAT-liknande manövrar.

Enligt amerikanska källor, bland annat från försvarsdepartementet, liknar satelliterna det sovjetiska ASAT-systemet Naryat från 1980-talet. Samtidigt kan så kallade proximity operations också ha ett fredligare syfte; exempelvis lagning och tankning (on-orbit maneuvers) eller nedtagning av rymdskrot (debris mitigation). I april i år manövrerade den ryska kommunikationssatelliten Luch, också benämnd Olymp-K, till en position mellan Intelsat 7 and Intelsat 901, ägda av det kommersiella företaget Intelsat. De två kommunikationssatelliterna befinner sig i geostationär bana, vid 18 respektive 18,2 graders longitud. Läs mer »

Olymp-K, som under flera tillfällen manövrerat inom några kilometer från Intelsats satelliter, utgör en betydande kollisionsrisk. Detta oroar Intelsat, som inte lyckas få kontakt med satellitens operatörer. Ryska myndigheter är också förtegna om satellitens syfte, som förutom ASAT misstänks kunna vara signalspaning (amerikanska försvaret använder delvis Intelsats satelliter för kommunikation). Amerikanska försvarsdepartementet tolkar detta som ett hot mot amerikansk rymdaktivitet, bland annat mot det nukleära varningssystemet, som till stor del beror av satelliter i geostationär bana. Läs mer »

Bild

Rymdstrategi och -policy

 


Frankrike fortsätter satsa på rymden

Trots en ansträngd försvarsbudget fortsätter Frankrike att satsa på sina militära rymdprogram. Det handlar om tre stora rymdprojekt med fokus på kommunikation, övervakning och spaning. Projekten omfattar ett samarbetsprogram med Italien om ett statligt satkom-nät, CERES (nationella satelliter med avancerad signalspaning) och MUSIS som är ytterligare ett europeiskt samarbetsprogram för optisk övervakning (med visst svenskt deltagande).

Beskedet kom strax efter terrordåden i Paris i samband med en översyn av försvarsbudgeten. Franska presidenten Hollande lovade då att de stora rymdprojekten ska få fortsätta med oförändrad ekonomi. Genom detta uttalande förstärker Frankrike signalerna att man ser rymdbaserade förmågor och då framförallt med inriktning på underrättelsetjänst som en viktig del i det franska försvaret. Läs mer »
Bild
CERES, copyright DGA.


USAs nya strategi - nyttja kommersiella rymdväderdata
En ny amerikansk nationell policy kring hanteringen av effekterna av extremt rymdväder fattades den 29 oktober i år. I denna formuleras mål som berörda myndigheter ska arbeta emot, för att stärka USA:s skydd mot rymdväder. Med strategin följer även en handlingsplan med budget som i detalj fastställer hur myndigheterna ska uppnå dessa mål. Bland annat uppmanas NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), ansvariga för studier av havs- och väderförhållanden, samt för väderleksprognoser, att samarbeta med kommersiella och internationella partners när det gäller nya satelliter och köp av data. NOAA har hittills varit den ledande statliga organisationen gällande rymdväder i USA. Ett hinder för samarbete mellan olika parter är avsaknaden av en standard för rymdväderdata, vilket är en förutsättning för en fungerande vädertjänst. NOAA hävdar också att de enligt avtal måste dela data med internationella rymdstyrelser, vilket eventuella kommersiella partners ser som ett problem. Läs mer »

Bild
Bild på solen tagen av rymdteleskopet SOHO som visar en koronamassutkastning, en stor bidragande orsak till rymdväder. Källa: SOHO (ESA & NASA).

Uppskjutningar

 


USA öppnar för användandet av indiska bärraketer

En amerikansk policy från 2005 avråder amerikanska satellitföretag att använda sig av indiska uppskjutningstjänster. Policyn grundar sig i att USA och Indien inte lyckades komma överens om ett regelverk angående kommersiella uppskjutningar, vilket skulle täcka antal uppskjutningar och prissättningsregler. På grund av den idag ökande mängden kommersiella satellitföretag, inte minst i USA, ökar nu trycket på uppskjutningsorganisationer. The Office of the U.S. Trade Representative (USTR), organisationen som står bakom policyn, överväger på grund av detta att återuppta samtal med indiska rymdstyrelsen ISRO. Av särskilt intresse är hur ISRO prissätter sina uppskjutningar, eftersom en risk med ett eventuellt avtal är huruvida ISRO skulle kunna konkurrera ut inhemska uppskjutningsföretag; amerikanska statliga rymdaktörer får enligt rådande bestämmelser inte konkurrera med privata företag. USTR har inte angett något officiellt tidsschema för deras granskande av policyn. Läs mer »

Bild


Japan satsar på fler kommersiella uppskjutningar
Den 24 november sköts en H-2A upp från Tanegashima Space Centre i Japan. Huvudnyttolasten var en kanadensisk kommersiell geostationär satellit, Telstar 12V. Detta är första gången Japan skjuter upp en raket med en kommersiell huvudnyttolast, och det är endast den andra japanska kommersiella uppskjutningen (koreanska Arirang-3 som sekundär nyttolast 2012). Raketens tillverkare, Mitsubishi Heavy Industries, hoppas att detta ska locka fler kommersiella kunder. Målet är att utöka den kommersiella verksamheten till två eller tre uppskjutningar per år, utöver de som är tillägnade japanska regeringen, som är huvudsaklig kund. Fler uppskjutningar per år skulle kunna driva ner raketens pris, vilket i sin tur skulle locka fler kommersiella kunder. Uppskjutningen av Telstar 12V markerar ett stort steg mot en ökad kommersialisering av Japans hittills till stor del statligt drivna rymdindustri. Läs mer »

Bild
Uppskjutning av japanska raketen H-2A (copyright JAXA).


Uppskjutning av rysk militär satellit misslyckas

Den 5 december i år sköt ryska militären upp en bärraket av typen Soyuz-2-1v med två satelliter ombord. Den ena, Kanopus-ST, var en experimentell satellit vars syfte var att testa teknologi för att upptäcka ubåtar i undervattensläge. På grund av ett tekniskt fel separerades inte satelliten från raketens slutsteg och förklarades därmed vara förlorad. Eftersom slutsteget endast nådde 104 kilometers höjd, där atmosfärsdensiteten fortfarande är relativt hög, återinträdde satelliten genom atmosfären redan tre dagar senare, den 8 december. Den andra satelliten, KYuA-1 för radarkalibrering, ska enligt uppgift vara utplacerad i planerad bana och fungerar som den ska. Nästa satellit i ryska Kanopus-serien planeras skjutas upp 2016. Läs mer » Bild

Rymdtjänster

 


Urthecast levererar högupplöst video av jorden och expanderar med högupplöst satellitkonstellation
Det kanadensiska företaget Urthecast, som specialiserar sig på snabba leveranser av jordobservationsdata från egna sensorer monterade på ISS, har nyligen släppt sin tredje kvartalsrapport för året. Rapporten understryker två viktiga händelser under kvartalet, den första är förvärvandet av det spanska satellitföretaget Deimos. I affären ingick konstellationen med två optiska jordobservationssatelliter, Deimos-1 och Deimos-2. Urthecast har också tillkännagivit planer på en bildövervakningskonstellation bestående av 16 satelliter, varav åtta optiska och åtta med SAR-sensorer som nyttjar X- och L-banden. Företaget har skrivit ett MOU med brittiska Surrey Satellite Technology (SSTL) för utvecklingen av dessa.

Urthecast har en högupplöst (ultra HD) videokamera monterad på rymdstationen (ISS) och levererar videofilmer av jorden med nära en upplösning och i full färg. Se videofilmer här »
Läs mer »

Bild
Den internationella rymdstationen ISS, copyright NASA.


Nya kommunikationsmöjligheter för USAs allierade
Ny öppenhetspolicy kring amerikanska militära kommunikationssystemet MUOS (Mobile User Objective System) öppnar upp för nya möjligheter. Kommunikationssystemet består av fem satelliter (varav fyra av dem har skjutits upp) med tillhörande markinfrastruktur. Systemet ersätter tidigare kommunikationssystemet UFO, och har som syfte att förse amerikanska styrkor med global röst-, video- och datakommunikation inom UHF-bandet. En ny policy från regeringen har nu fastställt att även allierade länder kommer att få tillgång till satelliternas WCDMA-modul (Wideband Code Division Multiple Access), som står för 90 % av satelliternas kapacitet. MUOS var ursprungligen tänkt att användas enbart av USA, och anledningen till detta var, enligt US STRATCOM, satellitens kryptering. En bakomliggande orsak till policyändringen sägs vara en vilja att öka internationellt samarbete, delvis av kostnadsskäl. Systemet är tänkt att tas i drift 2017 och kommer tack vare WCDMA-modulerna erbjuda en genomströmning motsvarande en 3G-anslutning. Experiment har visat att satelliterna kan, under idealförhållanden, erbjuda täckning upp till 89,5 graders latitud. Läs mer »

Bild
MUOS-4. Copyright Lockheed Martin.


Konsekvenser av World Radio Conference 2015
WRC15 (World Radio Conference) har efter en månads intensiva förhandlingar i Geneve avslutats. Det är en konferens som genomförs ungefär vart tredje år i syfte att på ett internationellt plan synkronisera användning av olika frekvensband. En av de stora frågorna handlade om C-bandet och om detta skulle upplåtas till markbaserat (mobilt) bredband eller fortsätta vara ryggraden för satellitkommunikation. Satkom-branchen, med hjälp av flera tunga internationella organisationer, lyckades få fram sitt budskap att satellitkommunikation är en resurs som inte kan ersättas med annat. Man lyckades också visa att nuvarande regler för samexistens inte är tillräckligt då flera områden där samexistens sker upplever kraftigt försämrad mottagning för de satellitbaserade systemen. Konferensen beslutade därför att inte ändra på nuvarande tilldelningar. Detta visar återigen att satkom-branchen är viktig och att man inte ser någon mättnad i marknaden utan snarare möjligheter att utöka sina tjänster, trots kraftig konkurrens på alla plan från markbaserad kommunikation.

Sverige sticker dock ut i Europa och vill som enda land inte bara att stora delar av C-bandet utan även nedre delen av S-bandet omfördelas till markbaserat bredband och mobiltelefoni.
Det kan också noteras att flygtranspondersystemet ADS-B utökas till att kunna följas via satellit. Detta som en direkt följd av försvinnandet av MH370. Tidigare tester visar att det är möjligt att plocka upp dessa signaler från rymden, men i och med detta ”fredas” frekvensområdet ifråga för kommunikation jorden till rymden. Tidigare har frekvensbandet endast varit skyddat för jordbunden kommunikation. Detta innebär att en tidigare nisch-marknad för rymdbaserade tjänster öppnats upp på bred front i och med skyddandet av dessa frekvenser. Läs mer »

Omvärldsbevakning tas fram på uppdrag av Försvarsmakten och informationen är endast baserad på öppna källor. För att prenumerera på Omvärldsbevakning klicka här.

Vid synpunkter på innehållet kontakta sandra.lindstrom@foi.se 

Vi ansvarar inte för länkar som leder till andra webbplatser.

 

I detta nyhetsbrev


NORAD spårar tomten med satelliter

Rymdövervakning och reglering i rymden

Korridordisplay på FOI visar satelliters positioner

ESAs initiativ mot rymdskrot

Amerikansk vädersatellit bidrar till rymdskrotsproblematiken

USA och Kina öppnar en ”hotline” för rymdhändelser

Utvinning av resurser i rymden

Rysk rymdaktivitet oroar USA:s försvarsdepartement och kommersiella operatörer

Rymdstrategi och -policy

Frankrike fortsätter satsa på rymden

USAs nya strategi - nyttja kommersiella rymdväderdata

Uppskjutningar

USA öppnar för användandet av indiska bärraketer

Japan satsar på fler kommersiella uppskjutningar

Uppskjutning av rysk militär satellit misslyckas

Rymdtjänster

Urthecast levererar högupplöst video av jorden och expanderar med högupplöst satellitkonstellation

Nya kommunikationsmöjligheter för USAs allierade

Konsekvenser av World Radio Conference 2015


 

FOI:s publikationer


Behövs robustare satkom? Om brister och skyddsåtgärder i satellitkommunikationssystem
E. Axell, S. Örn Tengstrand, B. Johansson, oktober 2015,
FOI-R--4102--SE

Reserapport från konferensen 7th Cubesat Symposium 2015
Matti Nylund, november, 2015,
FOI Memo 5449

Reserapport från förhandlingsmöte om rymdkoden, New York, juli 2015
Daniel Faria, november 2015,
FOI Memo 5450

Towards a comprehensive Swedish security architecture for space, ur Strategic Outlook 6
M. Eriksson, S. Lindström, C. Andersson, november 2015,
FOI-R--4124--SE


Sök FOI:s publikationer på www.foi.se, eller kontakta registrator@foi.se vid intresse.


 

Kommande evenemang


2016

Satellite 2016
7-10 mars 2016, National Harbor, Maryland, USA

32ND Space Symposium
11-14 april, 2016, Colorado, USA

Military Space Situational Awareness
18-19 april, 2016, London

SpaceOps 2016
16-20 maj, 2016, Daejeon, Sydkorea

Safety first, safety for all
18-20 maj 2016, Melbourne, Florida, USA

Space Tech Expo
24-26 maj, Pasadena, Kalifornien, USA

Space & Missile Defence Symposium
16-18 augusti 2016, Huntsville, Alabama, USA

Space 2016
13-16 september 2016, Long beach, Kalifornien, USA

AMOS, Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies Conference
20-23 september, 2016, Hawaii

IAC 2016
26-30 september 2016, Guadalajara, Mexiko

Global MilSatCom 2016
8-10 november 2016, London


 

Kontakta oss


Vid frågor om nyhetsbrevet och dess innehåll kontakta:

Sandra Lindström
sandra.lindstrom@foi.se

Daniel Faria
daniel.faria@foi.se


 
 

 Detta mail skickas med IdRelay