FOI Rymd för Försvar och Säkerhet
Omvärldsbevakning nr 1 - 2016
FOI-2014-934
 
  
 

Sverige och Europa

 


En svensk sammanhållen rymdstrategi - vad händer nu?

Rymdutredningen har föreslagit en nationell rymdstrategi, denna presenterades den 2 september förra året för ministern för högre utbildning och forskning. Förslaget gick sedan ut på remiss till hela 94 olika myndigheter, företag och andra relevanta aktörer. Detta visar på hur rymdfrågorna spänner över många olika samhällsdelar, från civilt till militärt, från grundforskning till industritillämpningar osv. Remissvaren lämnades in till Utbildningsdepartementet den 29 januari i år. Nästa steg i processen är att regeringen ska ta ställning till betänkandet och de remissvar som har kommit in. Läs mer »

Rymdstyrelsen, som utgör en central del i Rymdutredningen, ”instämmer i att svensk rymdverksamhet står på en stabil grund och är framgångsrik, men att det finns förbättringspotentialer”. Läs mer »

På samma sätt stödjer FOI Rymdutredningens betänkande men vill också se att den förtydligas och kompletteras. FOI ser framförallt att ansvar och roller i en rymdstrategi behöver förtydligas. Till detta anser FOI att en sammanhållen nationell rymdstrategi måste ta hänsyn till försvarspolitiska intressen och även beakta synergier mellan civila och militära intressen, för detta bör de försvarspolitiska drivkrafterna beaktas i större utsträckning än vad betänkandet har gjort. Läs FOI:s yttrande i Remissvar gällande betänkandet En rymdstrategi för nytta och tillväxt, FOI-2015-1860.
Bild
Christer Fuglesang under en rymdpromenad. Credit NASA.


Intresserad av utbildning i militär GPS?

FOI genomför en utbildning i militär GPS den 12 maj på FOI i Linköping. Utbildningen omfattar militär användning av GPS, Försvarsmaktens riktlinjer, NAVWAR-konceptet (NATO-standard), systembeskrivning, militära GPS-mottagare, felkällor, störning, störskydd och anskaffningsprocess (FMS). Kursen ger deltagarna en grundläggande förståelse för tekniken på systemnivå och den militära användningen av GPS. Genom utbildning kan effekten av den egna användningen av militär GPS ökas, samt risker och sårbarheter minskas.

Utbildningen baseras på föreläsningar och demonstrationer. Utbildningen och underlaget är sekretessklassificerat H/R och riktas till personal från Försvarsmakten, FMV och försvarsindustrin. Kostnad för utbildning är 5900 kr. Anmälan sker till fredrik.eklof@foi.se. Kurskompendium, fika och lunch ingår. Läs mer »
Bild


Kommer Luleå tekniska universitet skjuta upp Sveriges första cubesat?

Inom ramen för ett internationellt projekt, QB50, så räknar Luleå tekniska universitet (LTU) med att bygga och driftsätta Sveriges första cubesat. Satelliten följer cubesat-standarden och är en 2U-satellit, dvs. den består av två sammansatta kuber med vardera en decimeter långa sidor. QB50 är en del av EUs forskningsprogram (FP7) och som namnet antyder handlar projektet om att skjuta upp 50 stycken cubesats. Uppskjutningen för LTUs satellit är planerad i år, och efter uppskjutningen kommer forskargruppen att styra satelliten i samverkan med övriga deltagare i QB50. Det intressanta med just detta projekt är att det ska utforska möjligheterna att använda en svärm av små satelliter i forskningssyfte.

Enligt projektet ska satelliterna ha liknande omloppsbanor, och samordna sina rörelser och manövrar. Cubesats är till del begränsade av sin storlek för att utföra vissa uppgifter. Att kunna genomföra experiment med en svärm av satelliter skulle därför vara ett stort steg framåt. Genom att utforska de tekniska möjligheterna för samverkande satelliter kan man utöka deras användningsområde. Skulle man lyckas har man också öppnat en nisch där små satelliter har fördelar gentemot stora satelliter. Läs mer »
Bild
En bild på satelliten under uppbyggnad i Luleå. Credit: Luleå tekniska universitet.


FNs årliga möte för fredligt nyttjande av rymden
Den tekniska och vetenskapliga underkommittén till FN:s Rymdkommitté, COPUOS, har precis avslutat sitt årliga möte i Wien. Sveriges delegation leddes av Utrikesdepartementet med tekniskt expertstöd från FOI.

Under två veckor diskuterade deltagare från hela världen vetenskapliga och tekniska frågeställningar relaterade till rymdverksamhet. På årets agenda fanns bland annat slutförhandlingar av nya riktlinjer för ett långsiktigt hållbart nyttjande av rymden, samt förslag på hur satellitdata kan stödja katastrof- och krishantering. Under årets möte märktes också rymdrelaterade säkerhetsfrågor i större utsträckning än tidigare år - en konsekvens av rymdens ökande betydelse för allt fler länder. Läs mer »

Bild


En gemensam europeisk rymdlägesbild - ett första steg
EU-kommissionen, med starkt stöd av Europaparlamentet, har tagit ett initiativ för att samordna medlemsländernas nationella resurser på rymdlägesbildsområdet för att skapa en gemensam europeisk resurs. Sommaren 2015 bildades ett konsortium för rymdövervakning och spårning, Space Surveillance and Tracking (SST) Consortium, som i ett första skede består av representanter från myndigheter i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien. Dessutom kommer EU:s center för bildunderrättelser SatCen i Madrid att spela en viktig roll som konsortiets ”front-desk”.

Det övergripande syftet med konsortiet är att bidra till att trygga den långsiktiga tillgängligheten till, och öka skyddet av, den europeiska och nationella rymdinfrastrukturen. Detta ska ske genom att leverera tjänster till EU:s medlemsstater för att:
• minska riskerna för kollisioner i omloppsbana,
• minska riskerna i samband med uppskjutningar,
• kartlägga okontrollerade återinträden av rymdobjekt,
• samt förhindra ökningen av mängden rymdskrot.

Sveriges eventuella deltagande och aktiva roll i SST-konsortiet är nu under övervägande och FOI stödjer Rymdstyrelsen i beredningen av ärendet. Ett svenskt deltagande skulle kunna stärka Sveriges framtida kapacitet avseende rymdlägesförmåga. EU:s beslut för att skapa en europeisk resurs för rymdövervakning och spårning, Läs mer »

Bild
Bilden visar ett förslag och en prototyp på hur en kollisionsvarning Conjunction Data Message, CDM, från SST-konsortiet skulle kunna hanteras och illustreras vid en tänkt lägescentral för rymdlägesbild. Prototypen är framtagen av SatCen inom ramen för ett uppdrag från EDA, European Defence Agency. Credit: SatCen.

Satellituppskjutningar

 


Kina har nu med råge rusat förbi Ryssland i satellitinnehav
FOI presenterade i sin omvärldsanalys i december 2014 att Kina har tagit stora steg framåt med sitt rymdprogram under den senaste tioårsperioden. Detta illustrerades också med en kraftig ökning av antalet satelliter. Under perioden 2005-2014 hade Kina mer än tredubblat sitt satellitinnehav, från 35 till över 100 satelliter. Idag. lite mer än ett år senare, har Kina ökat sitt satellitinnehav med ytterligare 40 satelliter, vilket innebär att de nu har gått om Ryssland med råge.

Både Ryssland, Kina och Indien har enligt öppna källor ambitiösa planer för framtiden och kommer alla utöka sin satellitflotta, även då Rysslands planer kanske påverkas en del av ekonomiska restriktioner i nuläget. Tabellen visar utvecklingen för de idag fyra största rymdaktörerna. FOI:s bedömning är dock att om fem till tio år kommer det inte längre vara nationella program som toppar listan utan på första plats kommer vi finna kommersiella aktörer med fler satelliter än vad de stora aktörerna äger tillsammans idag.

Bild


Ny satellit har förstärkt Rysslands missilförvarningsförmåga
Enligt öppna källor slutade den ryska missilförvarningssatelliten Oko/Kosmos-2479 att sända signaler i april 2014 efter endast två år i bana. Satelliten uppges vara Rysslands sista av detta slag, vilket gjorde att landet stod helt utan rymdbaserad missilförvarningsförmåga fram till uppskjutningen av Kosmos-2510, eller EKS/Tundra, i november 2015. EKS är enligt uppgift den första i ett planerat system med flera satelliter, som skall befinna sig både i högelliptiska Molniya- eller Tundrabanor och i geostationär bana. Ambitionen uppges vara att likt USA:s system kunna spana efter ballistiska missiluppskjutningar över norra halvklotet dygnet runt. EKS-systemet är tänkt att vara komplett 2020. Läs mer »

Bild
Simulering av satellitbanan för EKS.


Vitrysslands och Laos första satelliter - rent vinstdrivande satsningar

Den 15 januari i år placerades Vitrysslands första satellit, Belintersat-1, ut i geostationär bana med en kinesisk bärraket. Belintersat-1 är enligt uppgift en kommunikationssatellit med åtta transponders i C- och Ku-banden. Den andra nya rymdaktören Laos har numera också en kommunikationssatellit, LaoSat-1, som sägs använda sig av samma frekvensband. Denna sköts också upp med en kinesisk bärraket i november förra året.

Till skillnad från andra staters första satellitmissioner, som ofta utförs med nationell prestige i bakgrunden, uppges att båda satelliterna har rent vinstdrivande syften. Enligt uppgift skapade Vitryska staten bolaget Belintersat för att marknadsföra satellittjänster till afrikanska och asiatiska marknaderna; satellitens position, i banan 51,5 grader öst, bekräftar detta. Belintersat uppges ha ambitionen att så småningom utöka verksamheten till en konstellation av kommunikationssatelliter. Laos satellit ligger vid 128,5 grader öst. Enligt öppna källor har båda länderna haft svårt att säkra frekvens- och positionsrättigheter hos FN-organet ITU, Internationella Telekommunikationsunionen, och processen har dragit ut på tiden.

Andra nya rymdaktörer vars första satelliter har varit kommersiella är: Qatar, Turkmenistan, Monaco och Azerbaijan. FOI:s bedömning är att med dessa nya spelare ökar konkurrensen och med det tillgången till olika tjänster. Vitrysslands och Laos satellitköp innebär även en bra affär för Kina då kinesiska bolag både bygger, skjuter upp och är delägare i satelliterna.

Läs mer om LaoSat-1 och Belinersat-1

Bild


Nordkorea har skickat upp ytterligare en satellit
Söndagen den 7 februari skickade Nordkorea upp sin andra satellit kallad Kwangmyongsong-4 från Sohae satellituppskjutningscenter 110 km nordväst om Pyongyang. Satellitens bana är polär och nära cirkulär på en höjd av ca 500 km med en omloppstid på 94 min. Satelliten sägs enligt nordkoreanska uttalanden vara en fredlig jordresurssatellit utvecklad för vetenskapliga syften. Enligt öppna källor som har analyserat satellitens bana och uppträdande har Nordkorea sannolikt även denna gång misslyckats med att ta fram en fungerande satellit. Visserligen lyckades man till slut häva den initiala tumling som satelliten gjorde i omloppsbanan - tumlingen gjorde den tillfälligt oanvändbar. Däremot finns fortfarande inga rapporter som tyder på att KMS-4 sänder ut något meddelande eller levererar information till marken.
Enligt uppgift spårades satellitens bärraket Kwangmyongsong, eller Taeopodong-3, till en sydlig bana som sträcker sig ut över Gula havet. Bärraketens kapacitet analyseras för närvarande och sägs vara en kraftigare variant av den tidigare Unha-3.

Uppskjutningen gjordes trots FN-sanktioner och förbud från Säkerhetsrådet mot denna typ av ballistiska missilförsök. Händelsen har fördömts av Säkerhetsrådet, FN:s Generalsekreterare och en rad statschefer. Enligt officiella uttalanden från Nordkoreas rymdadministration NADA var dock uppskjutningen ”en fullkomlig succé och ett epokgörande utvecklingssteg för landets vetenskapliga, tekniska, ekonomiska och försvarsförmåga genom deras legitima rätt att använda rymden för oberoende och fredliga syften”. Se Nordkoreas proklamation om uppskjutningen från Korean Central Television.

Se en animering tillsammans med satellitbilder över Sohae.

Bild
Nordkoreas satellit passerade nära Stockholm klockan 18:42 natten mot den 8 februari.


USA har skjutit upp ytterligare en hemlig satellit
Den 10 februari i år sköt United Launch Alliance (ULA) upp en hemlig satellit tillhörande National Reconnaissance Office (NRO), USA:s myndighet med ansvar för underrättelsesatelliter. Analytiker menar att satelliten är den fjärde i radarsatellitkonstellationen Future Imagery Architecture (FIA), som uppges komma att innefatta totalt fem satelliter runt 2017.

FOI har tidigare med hjälp av data från amatörobservatörer kartlagt FIA-konstellationens banor, samt på vilket sätt satelliterna täcker jorden. Analysen har nu upprepats med en fjärde satellit, och banorna visas i bilden nedan (den nya satellitens bana är röd). Banornas höjd och inklination på cirka 1100 km respektive 123 grader är ovanligt för radarsatelliter. FOI:s analys pekar på att denna bana ger en periodicitet på två dygn, det vill säga tiden det tar för en satellit att återvända till samma geografiska område vid samma tidpunkt på dagen.

Bild
Simulering av FIA-konstellationen.


Är återanvändningsbara bärraketer framtiden?

Två kommersiella bolag, SpaceX och Blue Origin , i USA har skjutit upp raketer som de därefter har lyckats landa på jorden igen. Även om det finns skillnader mellan bolagens syften och hur högt ovanför jorden raketerna befunnit sig står det klart att man tagit ett stort kliv framåt mot återanvändbara system. Till skillnad från rymdskytteln handlar det om vertikalt landande (och startande) raketer.

FOI noterar att medan (vissa aktörer i) USA satsar på möjligheten att kunna återanvända sina raketer verkar detta inte vara den valda vägen framåt för övriga aktörer på marknaden. Undantaget är möjligen Frankrike (CNES) som nationellt satsar på att utveckla en återanvändningsbar motor, den ska vara billigare än nuvarande oavsett om den används till en eller flera uppskjutningar. Uppskjutningen är en av de stora kostnaderna för rymdsystem i dagsläget, vilket innebär att man jobbar hårt med att få ner kostnaderna. Antingen genom att sända upp mindre satelliter, eller att sänka kilopriset för uppskjutningen. Att kunna återanvända så mycket som möjligt av raketen blir då ett av de uppenbara sätten att få ner priset. Historiskt sett har dock denna metod inte visat sig ge de efterfrågade effekterna. Att göra en säkerhetsgenomgång efter varje uppskjutning och förbereda för nästa uppskjutning (ny värmesköld osv) har enligt uppgift visat sig kostsamt.
Bild
Falcon 9 genomför en lyckad landning (vertikalt). Credit SpaceX.

Rymdstrategi och framtida planer

 


”Space matters…” inledningen på Storbritanniens nya rymdpolicy

I december förra året publicerades Storbritanniens första rymdpolicy. Dokumentet är skrivet på en övergripande nivå och pekar ut regeringens fyra enkla principer:
  1. Rymden är av strategisk betydelse för Storbritannien på grund av värdet som rymdprogrammen levererar tillbaka till offentliga tjänster, den nationella säkerheten, forskning och innovationer samt för ekonomin.
  2. De förbinder sig till att bevara och främja säkerheten hos den unika rymdarenan och till att hålla den fri från störningar.
  3. De stödjer tillväxten av en robust och konkurrenskraftig kommersiell rymdsektor som ska understödjas av en god akademisk forskning.
  4. De förbinder sig till samarbeta internationellt för att skapa legala ramverk för en ansvarsfull användning av rymden och till att samarbeta med andra nationer för att leverera maximal nytta av brittiska investeringar i rymd.

Policyn inleds med att peka ut och beskriva roller och ansvar hos de viktigaste brittiska myndigheterna som är involverade i rymdfrågor. Dokumentet är enligt uppgift tänkt att nyttjas som en övergripande inriktning för redan existerande strategier och handlingsplaner. Läs mer »
Bild


Ryssland och Ukraina avbryter rymdsamarbete

Enligt öppna källor verkar det ukrainsk-ryska samarbetet kring bärraketen Dnepr slutligen vara helt över. Dnepr var ett samarbetsprojekt för raketuppskjutningar mellan Ryssland, Ukraina och Kazakstan. Programmet återanvände ombyggda interkontinentala missiler och har genomfört 21 lyckade uppskjutningar sedan 1999 (och en misslyckad). Den senaste uppskjutningen var 26 mars 2015 och av tre planerade för 2015 genomfördes endast denna, trots garantier på att planerade uppskjutningar skulle ske. Enligt uppgift hävdas att raketen nu är uttjänt och att den nya Angara-familjen kan genomföra samma typ av uppskjutningar säkrare och till ett bättre pris. Läs mer »
Bild
Uppskjutning av Dnepr. Credit: ISC Kosmotras.


Afrikanska unionen har antagit en gemensam rymdpolicy
Afrikanska unionen antog den 31 januari i år en afrikansk rymdpolicy. Rymdforskning och rymdteknologi uppges ha en central roll för samhällsekonomins utveckling i Afrika. I policyn formuleras två långsiktiga mål som återspeglar detta:
  • Att använda rymdforskning och rymdteknologi för att uppnå samhällsekonomiska fördelar som både förbättrar livskvalitén och skapar välstånd för afrikaner, samt att genom rymdverksamhet bidra till den internationella kunskapsutvecklingen.
  • Att utveckla och upprätthålla inhemsk infrastruktur, humankapital och förmågor för den afrikanska marknaden samt för försörjning av behovet av geospatial information och rymdinformation på den afrikanska kontinenten.

Arbetsgruppen består av medlemmar från Algeriet, Egypten, Ghana, Kamerun, Kenya, Kongo, Namibia, Nigeria, Sydafrika och Tanzania. Policyn skall nu kompletteras med en rymdstrategi och en genomförandeplan. Läs mer »

Bild


Saudiarabien införskaffar högupplösta jordövervakningssatelliter

Enligt ett pressmeddelande har Saudiarabiens regering skrivit ett avtal med amerikanska företaget DigitalGlobe om sex nya optiska jordobservationssatelliter, som ska skjutas upp under 2017 och 2018 och kunna avbilda jorden med en upplösning på 80 centimeter. DigitalGlobe levererar idag data från en egen konstellation av optiska jordobservationssatelliter. Huvudkunderna är USA:s myndigheter, men data säljs också till andra företag och privatpersoner.

Ansvaret för att bygga, driva och marknadsföra de nya satelliterna i samarbetet med Saudiarabien ska delas mellan företaget och saudiska organisationer och företag, däribland statsägda TAQNIA Space och forskningsorganisationen King Abdulaziz City for Science and Technology, KACST. FOI noterar att samarbetet är en av flera rymdsatsningar i mellanöstern på senare tid. Förenta Arabemiraten har till exempel investerat i Virgin Galactic, satsat på jordobservationssatelliter i samarbete med Airbus och Sydkorea, samt planerar att skicka en rymdsond till Mars. Läs mer »
Bild

Omvärldsbevakning tas fram på uppdrag av Försvarsmakten och informationen är endast baserad på öppna källor. För att prenumerera på Omvärldsbevakning klicka här.

Vid synpunkter på innehållet kontakta sandra.lindstrom@foi.se  

Vi ansvarar inte för länkar som leder till andra webbplatser.

 

I detta nyhetsbrev


Sverige och Europa

En svensk sammanhållen rymdstrategi - vad händer nu?

Intresserad av utbildning i militär GPS?

Kommer Luleå tekniska universitet skjuta upp Sveriges första cubesat?

FNs årliga möte för fredligt nyttjande av rymden

En gemensam europeisk rymdlägesbild - ett första steg

Satellituppskjutningar

Kina har nu med råge rusat förbi Ryssland i satellitinnehav

Ny satellit har förstärkt Rysslands missilförvarningsförmåga

Vitrysslands och Laos första satelliter - rent vinstdrivande satsningar

Nordkorea har skickat upp ytterligare en satellit

USA har skjutit upp ytterligare en hemlig satellit

Är återanvändningsbara bärraketer framtiden?

Rymdstrategi och framtida planer

”Space matters…” inledningen på Storbritanniens nya rymdpolicy

Ryssland och Ukraina avbryter rymdsamarbete

Afrikanska unionen har antagit en gemensam rymdpolicy

Saudiarabien införskaffar högupplösta jordövervakningssatelliter


 

Kontakta oss


Vid frågor om nyhetsbrevet och dess innehåll kontakta:

Sandra Lindström
sandra.lindstrom@foi.se

Daniel Faria
daniel.faria@foi.se


 

FOI:s publikationer


Reserapport från COPUOS STSC:s 53:e möte 2016
Daniel Faria, mars 2016,
FOI Memo 5650

Mot en allomfattande svensk säkerhetsarkitektur för rymden
Mikael Eriksson, Sandra Lindström, Christer Andersson, februari 2016
FOI-S--5362--SE (Särtryck ur Strategisk utblick 6)

SÄKER: Project on Integrated Security
Christer Andersson, et. al., Mikael Eriksson (red.), december 2015
FOI Memo 5492 (Nr 6, 7, 9 och 10)

Reserapport från konferensen Space Tech Expo Europe, Bremen 2015
Victor Jungnell, november 2015,
FOI Memo 5559

Reserapport från förhandlingsmöte om rymdkoden, New York, juli 2015
Daniel Faria, november 2015,
FOI Memo 5450

Reserapport från konferensen 7th Cubesat Symposium 2015
Matti Nylund, november, 2015,
FOI Memo 5449

Sök FOI:s publikationer på www.foi.se, eller kontakta registrator@foi.se vid intresse.


 

Kommande evenemang 2016


UNIDIR’s Annual Space Security Conference
28-29 april, 2016, Geneve

SpaceOps 2016
16-20 maj, 2016, Daejeon, Sydkorea

Safety first, safety for all

18-20 maj 2016, Melbourne, Florida, USA

Space Tech Expo
24-26 maj, Pasadena, Kalifornien, USA

GLIS, Global Conference on Space and the Information Society

6-7 juni 2016, Geneve

Space & Missile Defence Symposium
16-18 augusti 2016, Huntsville, Alabama, USA

8th European CubeSat Symposium
7-9 september, 2016, London

Space 2016
13-16 september 2016, Long beach, Kalifornien, USA

AMOS, Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies Conference

20-23 september, 2016, Hawaii

ICS 2016
Prel. 20-22 september, 2016, Islamabad, Pakistan

IAC 2016
26-30 september 2016, Guadalajara, Mexiko

Aerospace Technology 2016
11-12 oktober, 2016, Solna

Hosted payload and smallsat summit

20 oktober, 2016, Washington

14th Reinventing Space Conference
24-27 oktober, 2016, London

Global MilSatCom 2016

8-10 november, 2016, London

APRSAF
15-18 november, 2016, Filippinerna


 
 

 Detta mail skickas med IdRelay