Webbversion
Högskolan Väst

HV.SE    MEDARBETARE/STAFF

TILL ALLA MEDARBETARE, VECKA 26

Här kommer nu sista nyhetsbrevet för vårterminen. Vi återkommer i augusti inför terminsstarten. Tills dess - en riktigt glad sommar!

OM DISTANSLÄGET/ÅTERGÅNG TILL CAMPUS

Efter vårens distansläge planerar högskolan för att inleda höstterminen i ett blandat läge där delar av undervisningen ges på campus och delar på distans. Följande åtgärder förbereds för att underlätta anpassningen för både lärare och studenter:

Teknisk uppdatering av salar

Under hösten kommer det med största sannolikhet finnas studenter som av olika anledningar inte har möjlighet att närvara fysiskt vid planerade campusförlagda undervisningstillfällen. För att underlätta deltagandet på distans för de här studenterna kommer högskolan att installera kamera och mikrofon i merparten av högskolans undervisningssalar. Utrustningen gör det möjligt för lärare att vid behov koppla upp sin dator till kameran och använda Zoom. Lösningen är medvetet ”good enough” eftersom interaktion för de som deltar på distans är begränsad och primärt hänvisad till Zoom-chatten. Lösningen kommer installeras i merparten av våra salar som tar fler än 30 studenter. 

För att alla ska känna sig trygga med den nya tekniken i våra salar kommer enheten för IKT- och mediestöd anordna ett flertal utbildningstillfällen på temat ”det uppkopplade klassrummet” under v.34 och 35. Dagar och tider publiceras på www.hv.se/distansläge i början av augusti.

Mobila kameralösningar

Eftersom kameror inte installeras i samtliga salar (gäller mindre salar, datorsalar, etc) kommer ett antal mobila kameralösningar finnas tillgängliga för att möta upp övriga behov för uppkopplad undervisning.

Informationsmodul för studenter i Canvas

På samtliga Canvas-kurser för höstens första läsperiod, v. 36-45 (förutom de kurser som traditionellt ges på distans) kommer vi att lägga till en modul där studenterna kommer att få generell introduktionsinformation. Modulen kommer att innehålla länkar till nyttig webbinformation, filmer mm för att studenterna ska komma igång med sina studier. Det kommer också att finnas en länk till en film där rektor hälsar alla nya studenter välkomna till Högskolan Väst. Studenterna kommer även få tips om undervisning i distansläge och det blandade format som kommer gälla i början av terminen.

Zoom-rum på alla Canvas-kurser

På samtliga Canvas-kurser kommer vi att automatskapa ett Zoom-rum för att underlätta i de fall undervisningen bedrivs på distans. Rummet kommer vara aktivt och fungera under hela kursen. Både lärare och studenter väljer det aktuella rummet vid schemalagda Zoom-tillfällen.

Webinar om att undervisa och examinera i distansläge

På torsdag och fredag V.34 kommer IMS att genomföra lunchseminarium där fokus är att dela med sig av goda exempel från vårens arbete i distansläge - som inspiration inför höstens arbete. Du kommer kunna delta på campus eller via Zoom. Information om plats och innehåll publiceras i augusti på www.hv.se/distanslage

Aktuella workshops i augusti för institutionerna

Under V. 34 och 35 kommer IMS att erbjuda institutionsspecifika workshops på tre teman:

  • Skapa och använda inspelat material i din undervisning
  • Grupparbete på distans
  • Examination via Canvas

Dagar och tider meddelas i augusti och kommer att publiceras på distanslägessidan.

Studenternas schema finns i kalendern i Canvas

På samtliga Canvaskurser som startar från och med HT2020 har nu länken till schemat i Kronox tagits bort från modulen Kursinformation. Istället ska studenterna använda det schema som visas i Kalendern i Canvas. All information på webben som riktar sig till nya och befintliga studenter kommer att uppdateras med detta.

MyPage för studenter avvecklas

MyPage har avvecklats för studenterna och nu hittar de alla länkar till system och verktyg i Verktygsrutan på student.hv.se. Via MyPage fanns även tillgång till Microsoft Office365. Nu finns istället en direktlänk till Office365 från verktygsrutan på student.hv.se.

Högskolans medarbetare berörs inte av denna förändring utan kommer att ha kvar MyPage ett tag till.

Om introduktionsupplägg för nya studenter

Introduktionsdagarna kommer att få ett anpassat upplägg där vi begränsar de fysiska aktiviteterna och lägger större energi på att säkerställa att all information som en ny student behöver kommer att finnas tillgänglig på webben. Arbetet pågår för fullt, men kommer inte att kunna spikas förrän tätt inpå terminsstarten. Mer information kommer i augusti.

  • Första dagarna i vecka 36 fokuserar på program- och introduktionsträffar för våra nya studenter som börjar år 1.
  • Studentkåren kommer att ha faddrar som visar våra nya studenter till rätt sal.
  • Montrar med personal från våra stödfunktioner kommer att finnas i "Stråket".

Mer detaljerad information kommer inom kort att skickas till programansvariga.

Vad gäller för studenter och medarbetare i riskgrupp?

Högskolan har fattat beslut kring vad som gäller för studenter som är i riskgrupp för Covid-19. Exempelvis bör dessa studenter i samråd med lärare erbjudas undervisning på distans om möjligt.

Du hittar mer information kring studenterna här.

Är man som medarbetare i riskgrupp och behöver arbeta hemifrån, tas en dialog med närmaste chef - detta med utgångspunkt i det inriktningsbeslut om anpassad återgång till campusverksamhet som rektor fattade den 8 juni. Det pågår också ett intensivt arbete med att anpassa gemensamma utrymmen på campus utifrån gällande rekommendationer.

Information från studentkåren

Inslussningen planeras i dagsläget att ske med både fysiska och digitala aktiviteter under de två första veckorna. Aktiviteterna kommer exempelvis att vara flerkamper, grillkvällar, online-spel och quiz. Vi följer givetvis myndigheternas rekommendationer och gör allt vi kan för att studenterna ska få en så trygg och säker start på studentlivet som möjligt - och samtidigt lära känna varandra, högskolan och staden. Närmare terminsstart kommer mer information att finnas på webben: inslussningen.seIN ENGLISH

To all staff

Here comes the last newsletter for the spring term. We will be back in time for the autumn term. Until then - wish you a happy holiday!

ABOUT THE DISTANCE MODE/RETURN TO CAMPUS

After the distance mode this spring term, University West plans to start the autumn term in a mixed mode where teaching is conducted both on campus and at a distance. To facilitate for both teachers and students the following measures are being prepared:

Technical update of classrooms

During the atumn term, there will probably be students, for various reasons, who can not attend physically at lectures on campus. In order to facilitate distance participation for these students, we will install a camera and microphone in most of the classrooms. Teachers will then be able to connect their computer to the camera and use Zoom if needed. The solution is deliberately "good enough" since interaction for those who attend at a distance is limited (they can only use the Zoom chat). This solution will be installed in most classrooms for more than 30 students.

To make everyone feel comfortable, IMS will offer several workshops on the theme "the connected classroom" during V. 34-35. More information will be published on www.hv.se/distanslage in early August. 

Mobile camera solutions

Since cameras are not installed in all classrooms (smaller rooms, computer rooms etc.), a number of mobile camera solutions will also be available.

Information module for students in Canvas

All Canvas Courses during the autumn that starts week 36-45 (in addition to the courses that are traditional distance courses), we will add a module where students will receive general introductory information. The module will contain links to useful web information, videos etc. for students to get started on their studies. There will also be a link to a movie where our Vice-Chancellor welcomes all new students to University West. Students will also receive tips on distance learning and the mixed format.

Zoom rooms at all Canvas courses

At all Canvas courses, we will automatically create a Zoom room to facilitate in case the teaching is conducted remotely. The room will be active and function throughout the course. Both teacher and students choose the current room when Zoom is scheduled.

Webinar on teaching and examining in distance mode

On Thursday and Friday V.34, IMS will conduct lunch seminars where the focus is to share good examples from the spring term's distance mode - as inspiration for the autumn. You will be able to participate both on campus or via Zoom. More information will be published in August at www.hv.se/distanslage

Current workshops in August for all departments

During V.34 and 35, IMS will offer workshops to all departments on the following three themes:

  • Create and use recorded material in your teaching
  • Group work at a distance
  • Examination via Canvas


Days and times will be announced in August and will be published on the web page "Teaching Remotely".

The Student´s schedule is in the calendar in Canvas

On all Canvas courses that starts in the autumn term 2020, the link to the schedule in Kronox has now been removed from the Course Information module. Instead, students should use the schedule displayed in the Canvas Calendar. The web site will be updated with this information.

MyPage for students is removed

MyPage has been removed for our students and now they will find all links to systems and tools in the toolbox at Student. MyPage provided access to Microsoft Office365. Now there is a direct link to Office365 from the toolbox at "Student". 

Staff are not affected by this change and will continue to have MyPage.

 

About the introduction days for new students

The introduction days will be adjusted and we will make sure that all information that a new student needs will be available on the web. The work is ongoing, but will not be nailed until close to the autumn term starts. More information will come in August.

• The first days in week 36 are important for programme- and introduction meetings for our new students starting year 1
• The Student Union will have guides (faddrar) who show our new students to the right place 
• In "Stråket" the new students will find personnel from our support functions

More detailed information will soon be sent to the programme managers.

What applies to students and staff at a risk?

University West has made a decision regarding what applies to students who are at risk for Covid-19. For example, these students, in consultation with teachers, should be offered distance education if possible.

You find more information for students here (In Swedish under "Vanliga frågor och svar").

Staff at a risk who need to work from home, please talk to your nearest manager - this is based on Vice-Chancellor´s policy decision concerning adapted return to campus, June 8. Intensive work is also ongoing to adapt common areas on campus based on current recommendations.

Information from the Student Union

"Inslussningen" is currently planned both with physical and digital activities during the first two weeks. There will be games, barbecue evenings, online games and quiz. Of course, we follow the authorities' recommendations and do everything we can to ensure that the students get a safe and secure start - and at the same time get to know each other, the university and the city. Closer to the start of the autumn term, more information will be found on inslussningen.se.

 

 

Servicecenter

Öppettider/Opening hours:

Måndag-fredag 09.00-15.00/Monday-Friday 09.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00/Closed 12.00-13.00 every day

rektors ruta/

Vice-Chancellor's corner

Ta gärna del av information från rektor Martin Hellström i hans krönikor och blogg.
Cronicles and blogg from Vice-Chancellor (in Swedish, see links above).

Högskolan Väst

Vid frågor/Questions: webmaster@hv.se 
Öppettider/Opening hours: Mån-fre 9-15

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på Instagram

Följ oss på LinkedInFölj oss på Twitter

Integritetspolicy |