Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från BUV
NYHETER DECEMBER 2017

Välkommen att ta del av vinters nyhetsbrev från BUV!

Vi berättar om ny forskning, presenterar intressanta kortrapporter, har nyheter kring våra doktorander och ni kan ta del av evenemang som vi arrangerat.

GOD JUL!

GLÄDJANDE BESKED FRÅN VETENSKAPSRÅDET

Gör virtuell praktik så att blivande lärare undervisar effektivare?

Det finns ett stort behov av att effektivisera utbildningsträning av blivande lärare. Nu ska forskarna Marcus Samuelsson vid Högskolan Väst och Joakim Samuelsson vid Linköping universitet, med hjälp av medel från Vetenskapsrådet, ta reda på om virtuell praktik kan göra någon skillnad. Läs mer.

SEMINARIUM VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

Fokus: Våldsbejakande extremism

I början av december hölls ett seminarium med fokus på våldsbejakande extremism på Högskolan Väst. Frågorna handlade bland annat om hur man kan förebygga våldsbejakande extremism men också om hur skolorna hanterar ämnet i klassrummet. 
Läs mer.

 
 
PILOTSTUDIE PÅ FÖRSKOLAN STALLET

Ny forskning kan göra skillnad för förskolebarn som har svenska som andraspråk

På förskolan Stallet i Trollhättan har i stort sett alla barn svenska som andraspråk. Hur väl de lyckas lära sig det svenska språket får stor betydelse för deras framtida studier och integrering i samhället. Tillsammans med forskare från Högskolan Väst har ny kunskap utvecklats. Läs mer.

NY AVHANDLING

Personrelaterade egenskaper påverkar hur benägna ADHD- och astmapatienter är att ta sin medicin

Följsamhet till läkemedelsbehandling vid astma och ADHD är viktigt eftersom optimal behandling kan förebygga allvarliga och livslånga konsekvenser. Flera faktorer som påverkar följsamhetsbeteendet har tidigare identifierats såsom exempelvis ekonomiska faktorer. En ny studie visar dock att tydliga samband finns mellan personlighetsdrag, uppfattning om medicinering och hur väl man följer sin medicinering. Läs mer.

 
 
NEDSLAG HOS VÅRA DOKTORANDER

”Jag måste flytta annars är jag en looser”

Urbanisering och utflyttning är sedan länge en problematik för landsbygden. I Västerviks kommun tappar man en tredjedel av ungdomarna som väljer att flytta därifrån. I ett pågående forskningsprojekt på Högskolan Väst undersöks nu hur olika yrkesgrupper som möter ungdomar kan arbeta för att få trenden att vika. Läs mer.

Ungdomars riskbeteende och kommunikation med föräldrar

Sabina Kapetanovic är doktorand och forskar på ungdomars riskbeteende och kommunikation med föräldrar. Klicka på filmen ovan och hör Sabina Kapetanovic berätta.

Sanna Hedrén 

Sanna Hedrén är ny doktorand i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande. Hennes doktorandprojekt syftar till att få mer insikt och kunskap om hur fritidslärare talar om och uttrycker sig om barn som aktörer i sin planering av verksamheten. En utgångspunkt är att fritidshemmet och barns aktörskap är sociala konstruktioner som ständigt skapas och återskapas. Det blir därför mycket intressant att öka kunskapen kring hur fritidslärare genom språkbruk och diskurser om barns aktörskap skapar och återskapar förutsättningar och möjligheter för barn att vara aktörer i sin vardag.

 
 

Karoline Larsen

Karoline Larsen är ny doktorand i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande. Hennes doktorsavhandling - ”Plug Innan” - är ett samverkansprojekt mellan Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen och Högskolan Väst. Syftet med projektet är att identifiera och kartlägga ogiltig frånvaro i den obligatoriska grundskoleutbildningen, sätta in stöd för att motverka utanförskap och sämre livsvillkor senare i livet. Målet är att flera elever skall avsluta sin grundskoleutbildning med fullständiga betyg och behörighet till att påbörja ett nationellt gymnasieprogram.

 
 
SEMINARIUM: BARN I EKONOMISK UTSATTHET

Att ta emot bidrag, hur upplevs det av barn och föräldrar?

Högskolan Västs forskare Anette Bolin har undersökt hur familjer upplever att ta emot ekonomiskt stöd från en frivilligorganisation som Majblomman. Under ett seminarium bjöd hon på smakprov ur sin forskningsrapport. På plats fanns också representanter från Majblomman och från försörjningsenheten på Trollhättans Stad för att berätta om deras stöd och bidrag till familjer. Läs mer.

NYA KORTRAPPORTER

Idrott som integrationsarena

De senaste årens internationella kriser har medfört de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget. Sverige har blivit en alltmer mångkulturell nation och rymmer en befolkning med stor variation när det gäller geografisk, språklig och kulturell bakgrund. Samhälle, organisationer och individer behöver hitta konstruktiva strategier för att möta den delvis förändrade situation som detta mångkulturella samhälle innebär. 
Här finns rapporten i sin helhet.

 
 

Föräldraresursen

Uddevalla kommun sökte år 2014 medel från Sociala investeringsfonden för att starta en ny form av föräldrastöd, och tre nämnder i kommunen fick pengar för att samverka kring tidiga insatser för föräldrar som anser sig behöva stöd i sitt föräldraskap. Samverkan konkretiserades genom att starta FöräldraResursen, ett team med tre nyanställda föräldrastödjare som i samarbete med elevhälsan på de kommunala skolorna ska bidra med hjälp till föräldrar med barn i åldrarna 6–12 år. Till samarbetet kopplades under åren 2015–2016 två forskare från Högskolan Väst. 
Här finns rapporten i sin helhet.

 
 
SAVE THE DATE

BUV Konferens

Den 13 juni 2018 är det dags för BUV:s årliga välbesökta konferens där såväl forskare som verksamhetspraktiker är välkomna att presentera forsknings- och utvecklingsprojekt. Temat denna gång är "Föräldraskap och familjestöd". Keynote-speakers är Dr Fatumo Osman och Prof Philip Hwang. Det är en konferens utan kostnad - inbjudan kommer i början av året men boka gärna dagen redan nu!

LÄNKAR

Läs mer om högskolans barn- och ungdomsvetenskapliga forskning
Läs mer om barn - och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp
Läs mer om högskolan
Läs mer om högskolans forskning

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Emma Sorbring
emma.sorbring@hv.se
0520-22 37 12

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram