Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst Primus 1
Nyheter från Forum för skolutveckling - Högskolan Väst
Högskolan Väst har etablerat forskningsmiljön Primus som, via KK-stiftelsens program "KK-miljö", skall utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Primus syftar ytterst till att stärka svensk industri.
INLEDNING

Hallå där, Lennart!

Vad händer inom Primus just nu?

– De nya forskningsprojekten rullar igång ett efter ett. Senaste nytt är att vi anställt en biträdande lektor inom automation som började 1 maj. Att kunna arbeta strategiskt med kompetensförsörjning är en viktig del i miljöns utveckling. Vi kommer i närtid att anställa ytterligare en biträdande lektor i ett angränsande område.

– Eftersom vi expanderar starkt inom automation, inte minst när det gäller utbildning och kompetensutveckling på avancerad nivå, är de här förstärkningarna mycket angelägna. Dessutom fortsätter nu vårt arbete med att utforma förslag till nya forskningsprojekt inför nästa år där detaljerade projektbeskrivningar tas fram.

Första kvinnliga doktoranden inom produktionsteknik

– I vår KK-finansierande industriforskarskola, SiCoMaP, börjar vi se allt fler examinationer. Den som ligger närmast i tiden är Ana Bonilla som är anställd på GKN. Hon har gjort ett arbete som kostnadseffektiviserar verktygsanvändning inom skärande bearbetning.

– Ana är den första doktoranden som utexamineras i industriforskarskolan efter att ha studerat där hela vägen från start. Hon är dessutom första kvinnan som examineras på Högskolan Väst inom produktionsteknik.

De som examinerats tidigare hade påbörjat sina studier med annan finansiering innan de skrevs över och avslutade studierna inom ramen för SiCoMaP.

Asun Valiente projektleder ett av de nya projekten som beskrivs i artikeln nedan. Här jobbar hon med att mäta värmefördelning i samband med svetsning.

Start för sju nya forskningsprojekt

Sju nya forskningsprojekt tar plats i den nybildade forskningsmiljön Primus där även nio andra forskningsprojekt ingår. De nya satsningarna startar i vår och är alla strategiskt viktiga eftersom de stärker högskolans positionering och profilering inom redan starka forskningsområden. Det handlar om rena forskningsinsatser och kompetenshöjande insatser samtidigt som högskolans utbildningsutbud stärks. I det här nyhetsbrevet presenterar vi tre av de nya projekten lite mer ingående.

Projekt SAMw: Lasersvetsning med superlegeringar i additiv tillverkning

De stora fördelarna med additiv tillverkning (AM) har snabbt ökat behovet av att forska om och utveckla robusta och säkra produktionsprocesser. Projekt SAMw handlar om att lära mer om styrning och övervakning av AM-processer där lasersvetsning med tråd används. Målet är att skapa säkrare processer för komponenter med höga prestanda, exempelvis inom flyg- och rymdindustrin. Fokus ligger på lasersvetsning med titanlegeringar och rostfria legeringar.

Forskningsprojektet kopplar samman och vidareutvecklar den omfattande forskning som Högskolan Väst tidigare har gjort inom additiv tillverkning med lasersvetsning med tråd. I projektet deltar GKN Aerospace och Alfa Laval, Permanova och ELGA. Läs mer om SAMwKontaktperson: Robert Pederson, e-post: robert.pederson@hv.se

Projekt FeCrAICLAD: Svetsning av legeringar för miljöer med hög temperatur och hög korrosion

I värmekraftverk där biobränsle används ställs höga krav på att värmeväxlare och annan utrustning klarar höga temperaturer och starkt korrosiva rökgaser. Projektet handlar om att utveckla legeringar som är speciellt anpassade för sådana miljöer. Forskarna undersöker bland annat legeringarnas kemiska egenskaper och hur de påverkar svetsbarheten. Eftersom underhållskostnaderna för den här typen av anläggningar är höga finns ett stort intresse bland partnerföretagen Sandvik Materials Technology och EON. Kontaktperson: Asun Valiente, e-post: asun.valiente@hv.se

Ny utbildning: Masterprogram i tillverkningsteknik, 120 hp

Snabba förändringar inom industrin med virtuella metoder, nya material och nya tillverkningsprocesser skapar ett ökat behov av uppdaterad kompetens. Högskolan Västs nya masterprogram i tillverkningsteknik ges helt på engelska och riktar sig till maskiningenjörer och andra högskoleutbildade ingenjörer på bachelornivå, både nationellt och internationellt. Programmet är tvåårigt och planen är att utöka Co-op-konceptet till att även omfatta studier på avancerad nivå. Studenterna kommer att erbjudas praktikperioder på relevanta arbetsplatser. Kurserna kan också sökas separat av yrkesverksamma som vill vidareutbilda sig. Mer om utbildningen. Kontaktpersoner: Lennart Malmsköld, e-post: lennart.malmskold@hv.se eller Mahdi Eynian, mahdi.eynian@hv.se

Lär känna tre profiler inom Primus

Inom Primus har nyligen tre personer utsetts att koordinera och leda forskningen inom de prioriterade områdena Produktionsprocesser, Produktionssystem och Industriellt arbetsintegrerat lärande. Här berättar de kort om sin egen bakgrund och vilka möjligheter som Primus kan ge forskningen inom de respektive områdena.

– Primus är en arena för strategisk utveckling av forskningen inom arbetsintegrerat lärande där vi tillsammans med aktörer inom produktionsindustrin beforskar utmaningar kring kompetens, lärande och ledarskap.

– I ljuset av den fjärde industriella revolutionen behövs kunskap om problem och lösningar för att produktionsindustrin ska kunna ställa om till att bli en attraktiv arbetsplats för människor som ska hantera, leda och lära i det alltmer digitaliserade industriarbetet.

Ulrika Lundh Snis, Primus forskningsledare för Industriellt arbetsintegrerat lärande

Ulrika är docent i informatik och undervisar på flera av Högskolan Västs informatikutbildningar. Hon forskar om samarbetet mellan människa och teknik och hur det förändras när automation och digitalisering inom industrin påverkar deras arbetsuppgifter. Det handlar bland annat om hur de nya kraven på kompetenser ser ut och hur lärande i arbetslivet kan utformas för att underlätta omställningen, exempelvis genom digitala system och plattformar. 

– Primus gör det möjligt för oss att planera forskningsverksamheten mer långsiktigt tillsammans med de företag och institut vi samverkar med. Detta sker förstås helt i linje med våra forskningsområdens respektive färd- och strategiplaner.

– Primus hjälper oss att bygga vidare på det nätverk och den infrastruktur med kompetenta människor, både internt och externt, som gör det möjligt för oss att vidareutveckla våra redan etablerade forskningsområden. Primus kommer att bidra starkt till att Högskolan Väst hamnar på världskartan inom produktionsteknisk forskning!

Robert Pederson, Primus koordinator för Produktionsprocesser

Robert är professor i materialteknik och forskar om titanlegeringar som används i bland annat flygmotorer och rymdraketer. Hans fokus är att utveckla titanlegeringar med nya sammansättningar och förbättrade egenskaper samt att förstå de begränsningar som finns i legeringar som redan används. Utmaningar kopplade till materialegenskaper vid additiv tillverkning inom flyg- och rymdindustrin är också något som Robert och hans forskarkollegor arbetar med.

– AI kommer att vara nästa stora industriella steg inom automation. Primus innebär att vi nu kan jobba mer långsiktigt och strategiskt med smart automation tillsammans med industrin. Primus är högskoleövergripande och det ger oss möjligheter att på bred front skapa synergier och angripa morgondagens industriella utmaningar på ett nytt sätt.

Fredrik Danielsson, Primus forskningsledare för Produktionssystem

Fredrik undervisar på Högskolan Västs magisterprogram i robotteknik och leder forskargruppen som arbetar med flexibilitet i industriella automationssystem. Fredriks forskning inom flexibel automation handlar om intelligenta system baserat på AI betonade metoder. Syftet är att öka flexibiliteten, korta installations- eller omställningstider drastiskt och höja produktionstakten med hjälp av smart automation.

Känner du till ProdEx skräddarsydda kurser inom produktionsteknik för industrin?  

Se filmen där projektledare Kristina Eriksson berättar! 

Här hittar du aktuellt kursutbud 

LÄNKAR

Om Primus: www.hv.se/primus
Om högskolans forskning: www.hv.se/forskning/
Läs mer om högskolan: www.hv.se

Du får det här nyhetsbrevet för vi tror du är intresserad av vad som händer inom Primus.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se/primus
webmaster@hv.se 

KONTAKT
Redaktör: Lennart Malmsköld
lennart.malmskold@hv.se 
0721-60 01 53

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram