Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från Centrum för hållbar utveckling

CENTRUM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING och MÅNGFALDSCENTRUM fungerar som pådrivande kraft för att Högskolan Väst ska kunna utgöra en viktig aktör i omställningsarbetet till ett hållbart samhälle, såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt. Centrumbildningarna arbetar för att hållbarhetstanken ska genomsyra högskolans utbildningar och forskning samt högskolan som arbetsplats. Centrumbildningarna arbetar med forskning, deltar i utvecklingsprojekt och utbildning inom mångfaldsområdet, såväl internt som externt. Centrumbildningarna ingår i, och samarbetar med, en mängd olika nätverk och samarbetspartners. Läs mer här: Centrum för hållbar utveckling och Mångfaldscentrum.

NYHETSBREVET innehåller aktuell information och inbjudningar till föreläsningar, seminarier och andra arrangemang som rör de båda områdena. 

 

DET HÄR GÖR VI!

Ta del av Mångfaldscentrums och Centrum för hållbar utvecklings gemensamma verksamhetsplan för 2020 och verksamhetsberättelse för 2019:

Läs verksamhetsplan och verksamhetsberättelse här

Motverka genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier

Under 2019 bildades ett nationellt forsknings- och samverkans program för att motverka och förebygga genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin. Initiativtagare var Karolinska Institutet, KTH och Malmö universitet. Högskolan Väst är en aktiv part i detta arbete, liksom de flesta andra svenska lärosäten.

Målet med programmet är att etablera forskningsbaserad kunskap om inkluderande arbets- och studiemiljöer och en hållbar organisering för att förebygga sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin. Programmet ska i förlängningen bidra till att förstärka och intensifiera arbetet med högskolans organisatoriska kultur, med fokus på kvalitet, hållbar utveckling, arbetsmiljö, ledarskap, jämställdhet och lika villkor.

I maj 2020 kommer en nationell prevalensstudie att genomföras. Då kommer alla studenter och alla anställda på svenska lärosäten att få besvara en enkät om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin. Ambitionen med prevalensstudien är att få en mer komplex bild av varför sexuella trakasserier sker, vilka som utsätts, vilka som utsätter, vilka olika former utsattheten tar sig, var de sker, hur länge de pågår och med vilka konsekvenser, för de utsatta, för de som utsätter andra, för arbetsgrupper och för arbets- och studiemiljön i sig.

Mer information om programmet och prevalensstudien kommer under våren.

AiL Create

Högskolan Väst, Trollhättans stad, Dals Ed kommun, Almi, Miljöbron bedriver under 2019/2020 det Kommunakademi Väst-finansierade pilotprojektet AIL Create.

 

Detta är ett samverkansprojekt mellan akademi, näringsliv och samhälle med syftet att skapa förutsättningar för stärkta relationer för att inspirera och möjliggöra nya idéer, lösningar och karriärmöjligheter. Inom ramen för projektet har en kartläggning av hur AIL förstås och används av högskolans program genomförts. Utifrån dessa har ett antal förslag på projektcase tagits fram. Nästa steg är att studenter nu erbjuds att skriva examensarbeten inom ramen för AIL Create och dessa case. Detta görs i samverkan med Miljöbron och medverkande företag och studenter får genom detta goda möjligheter till branschkontakter och möjlighet till spridning av sina arbeten.

 

Studenter från alla ämnen är välkomna!

För mer information kontakta fredrik.sunnemark@hv.se 

 

Arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätter!

I december beslutade regeringen i ett nytt regleringsbrev att arbetet med JiHU (jämställdhetsintegrering inom svenska universitet och högskolor) ska fortsätta. Under de tre år som arbetet hittills pågått har vi fått många lärdomar och erfarenheter, som kommer att ligga till grund för den planering av fortsatt arbete som pågår för närvarande.

Närmare beskrivning av inriktningen på fortsätt arbete kommer att presenteras längre fram.

KONTAKTRESA TILL UNIVERSIDAD LOYOLA I SPANIEN 

I november förra året besökte styrgruppen för CHU och MFC Universidad Loyola, med campus i Sevilla och Córdoba. Besöket var en inledande kontaktresa föranledd av deras starka profil i hållbarhets- och mångfaldsfrågor. I slutet av maj kommer en grupp forskare från Universidad Loyola att besöka Högskolan Väst för att fortsätta utveckla och fördjupa det samarbete som nu påbörjats.  

 
 

SOMMARAKADEMIN 2020

”Stad och land. Om landskap, föreställningar och berättelser”.

Centrum för hållbar utveckling och Mångfaldscentrum arrangerar tillsammans med Ljungskile folkhögskola 2020 års Sommarakademi på temat ”Stad och land. Om landskap, föreställningar och berättelser”. Programmet är brett och behandlar kulturella, politiska, historiska och sociala frågeställningar. Se program och övriga förutsättningar på följande länk:

 Sommarakademin, Ljungskile

 

DEN NYA BRUKSORTEN -WORKSHOP

HÖGSKOLAN VÄST deltar i projektet Den nya bruksorten - workshop på Fengersfors bruk den 18- 20 februari genom David Jersenius, EI 

Läs om projektet här

Frågor och medskick kan riktas direkt till representanten.

 

 
 

SEMINARIESERIEN AGENDA 2030 FORTSÄTTER! 

Under 2019 genomfördes ett antal seminarier i serien AGENDA 2030. Under våren 2020 fortsätter seminarieserien, så håll utkik efter ett nytt, spännande program i nästa nyhetsbrev!

Save the date!

Informationsdag om medel att söka för ett socialt hållbart län

 

Den 27 februari arrangerar Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen en informationsdag om stöd och bidrag att söka för ökad social hållbarhet. Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor och möjligheterna att förbättra dem. För att uppnå ett socialt hållbart samhälle behövs satsningar på bland annat integration, jämställdhet, folkhälsa och delaktighet.

 

Informationsdagens syfte: att aktörer i Västra Götalands län ska få kännedom om vilka medel som finns att söka för att främja social hållbarhet.

 

Ur programmet: Bland annat kommer Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Västra Götalandsregionen presentera bidrag kopplade till social hållbarhet. Det kommer även finnas möjlighet att diskutera ansökningar med representanter från myndigheterna och fonderna.

 

Målgrupp: dagen vänder sig till dig som är verksam inom kommunal, regional eller idéburen verksamhet.

 

Datum: torsdagen den 27 februari 2020

 

Plats: Regionens Hus, Bergslagsgatan 2, Göteborg, lokal Bergslagsbanan

Mer information om anmälan kommer i januari.

 

Vid frågor kontakta:

Andrea Buske 010-224 43 69 

andrea.buske@lansstyrelsen.se

 

Alma Nykvist 073-0702431 

alma.nykvist@vgregion.se 

 

LÄNKAR

Läs mer om Högskolan Väst
Läs mer om Centrum för hållbar utveckling
Läs mer om Mångfaldscentrum

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Anita Beckman
anita.beckman@hv.se
0520-22 38 68

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram