Webbversion
För att vara säker på att du får detta mail, lägg till polar@info.polar.se i din adressbok.

Publiceras av Polarforskningssekretariatet - juni 2020

Var med och påverka framtida expeditioner med isbrytaren Oden 

– nu öppnar vi vår första temautlysning inom Polarforskningsprocessen!

 

Polarforskningsprocessen (PFP) kommer att bli en regelbundet återkommande process inom Polarforskningssekretariatets stöd på programnivå. Syftet med stödet på programnivå är att sekretariatet ska kunna planera och erbjuda deltagande i större och mer komplexa fältoperationer, baserat på behoven hos det svenska forskarsamhället.

PFP bedrivs i sju steg och innebär att fältoperationer binds till storskaliga teman som arbetas fram av flera forskare tillsammans och i samverkan med Polarforskningssekretariatet. Avsikten med dessa teman är att öka omfattningen och intresset för svensk polarforskning, att locka till samarbete över disciplingränser och att öka tillgängligheten och användandet av fältdata.

För att ytterligare öka nyttiggörandet av svensk polarforskning kommer en syntesrapport med en tydlig koppling mellan forskning och samhälle att arbetas fram i slutet av processen. Förutom stödet via PFP kan forskare, liksom tidigare, även söka operativt stöd på projektnivå vars omfattning motsvarar behovet för en enskild forskare eller forskargrupps projekt.

Läs mer på polar.se

 

Ställ dina frågor om Polarforskningsprocessen vid vårt webbinarium! 

Vid webbinariet 10 juni berättar sekretariatet om Polarforskningsprocessen och den aktuella utlysningen gällande temaförslag till PFP. Du som deltar har chans att ställa frågor.

Tid: 10 juni kl. 10.00–11.00

Webbinariet leds av:

  • Katarina Gårdfeldt, direktör

  • Åsa Lindgren, chef fartygsbaserat forskningsstöd

  • Johan Kuylenstierna, strategisk rådgivare Polarforskningsprocessen

Anmäl dig här

FORSKNINGSEXPEDITION: MOSAiC

Adela Dumitrascu samlar in prover. I bakgrunden syns den ryska isbrytaren Makarov. Foto: Steffen Graupner

Studerar växthusgaser som bryter ned ozonlagret

Under drygt 19 veckor deltog forskningsingenjören Adela Dumitrascu i den internationella polarexpedition MOSAiC i Norra ishavet. Under expeditionen tog hon prover på snö, is och vatten för att förstå processerna kopplade till växthusgasen halokarboner. Nu är hon tillbaka i Göteborg och där fortsätter arbetet med att analysera data och skriva vetenskapliga artiklar.

Läs mer på polar.se

”MOSAiC ger en fantastisk möjlighet att testa spännande hypoteser”

För John Paul Balmonte, forskare i vattenekosystem vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, startade MOSAiC med två veckors karantän i Tyskland. Nu befinner han sig ombord på ett tyskt fartyg där han inväntar forskningsfartyget Polarstern som fått lämna det isflak där hon legat förankrad sedan förra året. 

Läs mer på polar.se

“Jag lämnar MOSAiC med känslan av att ha slutfört något stort”

Patric Simões Pereira, postdoktor vid Göteborgs universitet, är på väg tillbaka från MOSAiC efter att ha varit ombord på Polarstern sedan 13 december. – Då var det helt mörkt och det tog tre månader innan vi såg solen på himlen, säger forskaren som ägnat sina sex månader till att studera halogenerade organiska föreningar. 

Läs mer på polar.se

Fakta om MOSAiC

Inom MOSAiC deltar experter från 20 länder som kommer studera Arktis under ett helt år. Därför har den tyska isbrytaren Polarstern förankrat i ett isflak för att driva över Norra ishavet från hösten 2019 till hösten 2020. MOSAiC samordnas av Alfred Wegener Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Research (AWI). I projektet arbetar över 80 vetenskapliga institut tillsammans i ett forskningskonsortium. Expeditionens totala budget är över 140 miljoner euro. Läs mer om expeditionen på www.mosaic-expedition.org och följ Polarsterns position och arbetet ombord genom www.follow.mosaic-expedition.org.

Polarforskningssekretariatet stödjer fem forskningsprojekt inom MOSAiC. De lärosäten som är representerade är Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Läs mer på polar.se

STÖD TILL FORSKARE

Svensk nätverksgrupp för The Southern Ocean Observing System, SOOS

Polarforskningssekretariatet har ingått ett samarbete med SOOS vilket innebär att forskare kan gå med i den svenska nätverksgruppen. Sekretariatet hoppas att detta ska gynna de forskare som är aktiva i området.

Om du är intresserad av att vara med i den svenska nätverksgruppen, kontakta
anna-maria.perttu@polar.se, forskningssekreterare, Polarforskningssekretariatet.

Läs mer om SOOS

INTERNATIONELLA SAMARBETEN

Webbinarium om framtida polarforskning i Europa

11 juni lanserar EU-PolarNet "The Integrated European Polar Research Programme". Programmet är det slutliga resultatet av en femårig bottom-up process för utveckling av en framtida forskningsagenda för Europa. 

Registrera dig här

Digital workshop inför The Third Arctic Science Ministerial

Ministermötet The Third Arctic Science Ministerial, ASM3, är planerat till 21–22 november. Den 15 juni bjuder IASC och APECS in forskare till digitala workshops för att diskutera ämnen som vetenskapsministrarna bör veta mer om och diskutera under ASM3.

Läs mer på IASC

Följ vårt TwitterflödeFölj oss på Twitter

I sekretariatets Twitterflöde finns snabba och korta uppdateringar om vad som händer i polarvärlden. Följ oss och retweeta gärna!
@polarforskning

 

polarnytt@polar.se    polar.se
 
 

In English

 

Call for thematic proposals within the Polar Research Process

The Polar Research Process (PRP) has seven stages and means that field operations are tied to large-scale research themes that are developed by researchers together and in collaboration with the SPRS. The purpose of these research themes is to increase the scope and interest in Swedish polar research, to encourage collaboration across disciplinary boundaries and to increase the availability and use of field data.

To further increase the utilization of Swedish polar research, a synthesis report with a clear link between research and society will be produced at the end of the process. In addition to the support through PRP, researchers, as before, can also apply for operational support at the project level, the scope of which corresponds to the need for an individual researcher or research group project.

Read more at polar.se

 

Ask your questions about the Polar Research Process at our webinar!

At the webinar on 10 June, the Secretariat talks about the Polar Research Process and the current call regarding thematic proposals to the PFP. 

Time: 10 June at 10.00-11.00

The webinar is led by:

  • Katarina Gårdfeldt, DG

  • Åsa Lindgren, head of Ship-Based Research Support

  • Johan Kuylenstierna, Senior Advisor

Sign up here

RESEARCH EXPEDITION: MOSAiC
 

Study greenhouse gases that break down the ozone layer

For almost 19 weeks, research engineer Adela Dumitrascu participated in the polar expedition MOSAiC in the Arctic Ocean. During the expedition, she took samples on snow, ice and water to understand the processes associated with the greenhouse gas halocarbon. Now she is back in Gothenburg to continue with the analysis of the data.

Read more at polar.se

 

“MOSAiC is an amazing opportunity to test exciting hypotheses”

For John Paul Balmonte, researcher in water ecosystems at Uppsala University and Swedish University of Agricultural Sciences, MOSAiC started with two weeks quarantine in Germany. Now he is on his way to Polarstern. 

Read more at polar.se

 

“I leave MOSAiC with the feeling of having completed something big”

Patric Simões Pereira, Postdoctor at the University of Gothenburg, is now heading back from MOSAiC where he spent several months studying halogenated organic compounds. "This expedition has met all my expectations, on a scientific as well as on a personal level", says Patric Simões Pereira. 

Read more at polar.se

 

SUPPORT FOR RESEARCHERS

Swedish network group for The Southern Ocean Observing System, SOOS

The Polar Research Secretariat has started a collaboration with SOOS, which means that researchers can join the Swedish network group. The Secretariat hopes that this will benefit the researchers who are active in the field.

If you are interested in joining the Swedish network group, please contact
anna-maria.perttu@polar.se, Senior Research Officer, Swedish Polar Research Secretariat.

Read more about SOOS

INTERNATIONAL COOPERATION

3rd Arctic Science Ministerial Research Community Workshops

The ministerial meeting The Third Arctic Science Ministerial, ASM3, is scheduled for November 21-22. On June 15, IASC and APECS invite researchers to digital workshops to discuss topics that science ministers should know more about and discuss during ASM3.

Read more at iasc.info

Webinar on future polar research for Europe

On June 11, EU-PolarNet is introducing the Integrated European Polar Research Programme. The programme is the final outcome of a five-year process of co-designing and developing a future research agenda for Europe. It represents a bottom-up community effort, building on the challenges and needs raised by all who are affected by the ongoing changes in the Polar Regions.

Register for the webinar