Webbversion
För att vara säker på att du får detta mail, lägg till polar@info.polar.se i din adressbok.

Publiceras av Polarforskningssekretariatet - september 2020

Väderstation i Vindelfjällen, Västerbotten. Foto: Ian Brown, Stockholms universitet

Polarforum genomförs på distans

– Luleå tekniska universitet är värd för årets upplaga

På grund av pandemin kommer Polarforum 2020 att genomföras på distans. Det är den årliga konferensen för alla forskare med verksamhet om och i polarområdena, fjällen samt andra nordliga områden. Under Polarforum diskuteras det senaste inom svensk polarforskning med flera intressanta föredrag från polarforskare inom olika forskningsområden. I år är presentationerna indelade i följande kluster:

  • Från Norra ishavet till Södra oceanen – Expeditioner 2019/2020

  • Leva och arbeta i kallt klimat

  • Från polerna till rymden

Datum: 24 november 2020

Tid: 9.00-14.30

Plats: online (länk skickas ut till de som anmält sig)

Moderator: Katarina Gårdfeldt, direktör Polarforskningssekretariatet

Program och anmälan på polar.se

UTLYSNINGAR

Norra ishavet nära Grönlands kust. Foto: Lars Lehnert

Temautlysning inom Polarforskningsprocessen

För dig som arbetar med polarforskning (både med och utan inslag av fältarbete): missa inte möjligheten att lämna förslag på tema till kommande större polarexpeditioner, deadline 5 oktober.

Läs mer om utlysningen på polar.se

NYHETER

”Att upptäcka en helt ny värld kommer bli en magisk upplevelse”

Salar Karam, doktorand i oceanografi vid Göteborgs universitet, befinner sig just nu i Norra ishavet på historiens största polarexpedition MOSAiC. Där kartlägger han värmetransporten i Arktis djuphav för att kunna bestämma vilken nuvarande och framtida påverkan det har på viktiga klimatvariabler, till exempel havsisens utbredning och havsnivåhöjning.

Läs mer på polar.se

”Att jobba med it på fartyg blir en rolig utmaning ”

Vi välkomnar två nya medarbetare till sekretariatets fartygsbaserade forskningsstöd på isbrytaren Oden – en tekniker och en it-tekniker, Alex Lüdge och Anton Sandström. Båda ser fram emot att arbeta med framtida forskningsexpeditioner. 

Läs mer på polar.se

Det ryska forskningsfartyget Akademik M. Keldysh. Foto: PP Shirshov Institute of Oceanology.

Rysk-svensk expedition ska studera utsläpp av växthusgaser

På den rysk-svenska expeditionen ISSS-2020 Arctic Ocean Expedition kommer elva forskare vid Stockholms universitet och Göteborgs universitet att befinna sig på det Östsibiriska arktiska kusthavet. Det är världens största och mest grunda kusthav där man beräknar att mer än 60 procent av världens permafrost som ligger under vatten finns. Under expeditionen kommer forskarna att studera mekanismerna bakom utsläpp av växthusgaser från den tinande permafrosten. De data som kommer att samlas in ska kunna förbättra globala klimatmodeller.

Läs mer på polar.se

Konrad Steffen. Bild från Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research / Fotograf: Andreas Rigling

Glaciologen Konrad Steffen omkom i olycka

Den 8 augusti 2020 förolyckades glaciologen Konrad “Koni” Steffen när han föll ner i en glaciärspricka under fältarbete i Grönland. Konrad Steffen, känd för sin forskning om glaciärer och hur de påverkas av klimatförändring, var också medlem i Polarforskningssekretariatets Scientific Advisory Group (SAG).

Läs mer på polar.se

STÖD TILL FORSKARE

Utlysning inom INTERACT

INTERACT (International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic) har öppnat en utlysning där forskargrupper kan få tillgång till de forskningsstationer i Europa, Ryssland och Nordamerika som ingår i nätverket. Sista dag för ansökan är 15 oktober. Ett webbinarium om utlysningen kommer att hållas den 15 september..

Läs mer om utlysningen och webbinariet

EU:S ARKTISKA POLICY

Var med och påverka EU:s policy för Arktis

Europeiska kommissionen har inlett ett samråd om EU:s arktiska policy där forskare är en av målgrupperna som uppmuntras att komma med inspel. Svar lämnas via ett online-formulär (kräver registrering) senast 10 november.

Läs mer här

BERT BOLIN CLIMATE LECTURER 2021

Nominera årets Bert Bolin klimatföreläsare

Sedan 2008 hålls en årlig populärvetenskaplig klimatföreläsning i Stockholm för att hedra minnet av professor Bert Bolin. Ta chansen att nominera en person du skulle vilja lyssna på!

Läs mer här

Följ vårt TwitterflödeFölj oss på Twitter

I sekretariatets Twitterflöde finns snabba och korta uppdateringar om vad som händer i polarvärlden. Följ oss och retweeta gärna!
@polarforskning

 

polarnytt@polar.se    polar.se
 
 

In English


Polarforum will be held online

– with Luleå University of Technology as host

Due to the pandemic, Polarforum 2020 will be held online. It is the annual conference for all those engaged in research concerning, or in, the polar regions, the Swedish mountain region, and other Northern regions. During Polarforum, there will be several interesting talks by polar researchers in various research areas. This year, the presentations are divided into the following clusters:

  • From the Arctic Ocean to the Southern Ocean – Expeditions 2019/2020

  • Live and work in cold climates

  • From the poles to space

Date: November 24, 2020

Time: 9.00-14.30

Location: online (link will be sent to those who register)

Moderator: Katarina Gårdfeldt, Director-General, Swedish Polar Research Secretariat

Program and registration on polar.se

Call for thematic proposals within the Polar Research Process

To polar researchers (both with and without fieldwork): do not miss the opportunity to propose a thematic area for upcoming expeditions, deadline 5 October.

Read more about the call for thematic proposals at polar.se

NEWS
 

“To discover a whole new world will be a magical experience”

Salar Karam, PhD student in Oceanography at the University of Gothenburg, is currently in the Arctic Ocean on the largest polar expedition in history, MOSAiC. There, he maps heat transport in the Arctic's deep sea to determine what current and future impact it has on important climate variables, such as the sea ice extent and sea level rise.

Read more at polar.se

 

“Working with IT on a ship will be a fun challenge”

We welcome two new employees to the secretariat's ship-based research support on the icebreaker Oden – a technician and an IT technician, Alex Lüdge and Anton Sandström. Both look forward to working with future research expeditions.

Read more at polar.se

 

“Russian-Swedish expedition will study greenhouse gas emissions”

At the Russian-Swedish expedition ISSS-2020 Arctic Ocean Expedition, eleven researchers at Stockholm University and the University of Gothenburg will be on the East Siberian Arctic Shelf Sea. It is the world's largest and shallowest shelf sea, and researchers believe that it hosts more than 60 per cent of the global subsea permafrost. During the expedition, the researchers will study the mechanisms behind greenhouse gas emissions from the thawing permafrost. With the help of these data, researchers will be able to improve global climate models which are essential for coordinating the human response to climate change. 

Read more at polar.se

SUPPORT FOR RESEARCHERS

INTERACT Trans-national Access Call is open until 15 October

The EU-H2020 funded INTERACT (International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic) opens a call for research groups to apply for free access to research stations. The sites are located across the Arctic and northern alpine and forest areas in Europe, Russia and North-America and they represent a variety of glacier, mountain, tundra, boreal forest, peatland and freshwater ecosystems. Trans-national Access includes free access (either physical or remote) for user groups/users to research facilities and field sites, including support for travel and logistic costs.

Read more at the INTERACT web

EU’S ARCTIC POLICY

Opportunity to influence EU policy for the Arctic

The European Commission has launched a consultation on the EU’s Arctic policy and seeks input from researchers and other stakeholders. Feedback is submitted via an online form (requires registration) no later than 10 November 2020.

Read more at the European Commission website

BERT BOLIN CLIMATE LECTURER 2021

Nominate the Bert Bolin Climate Lecturer 2021

Since 2008, an annual popular science climate lecture is held in Stockholm to honour the memory of Professor Bert Bolin. Take the chance to nominate a person you would like to listen to!

Read more at the Bolin Centre for Climate Research