Webbversion | Hemsida | Skicka vidare
OKTOBER - 2017

Senaste nytt om återvinning

Värdeförluster i materialanvändningen analyseras

Centerstämman fattade beslut om producentansvar

Sista chansen att nominera till Återvinningsgalan

ÅI:s vd i samverkansprogram för cirkulär och biobaserad ekonomi

Välbesökt utbildning om när avfall upphör vara avfall

Ny vägledning för cirkulära upphandlingar

EU kommissionen fokuserar på cirkulära plastflöden

Kina inför importförbud på plast- och pappersavfall

Nytt förslag till modell för statistikinsamling kring miljötillståndsprövning

Åtgärdsförslag för hållbar hantering av gruvavfall

Textildialog med fokus på resurseffektiva kretslopp

Schampoflaska av återvunnen plast vinner FN-pris

Värdeförluster i materialanvändningen analyseras

Vilken riktning och vision bör Sverige sätta för den framtida material-hanteringen? Det är en fråga som just nu analyseras och diskuteras inom det RE:Source-finansierade projektet Ett värdebeständigt materialsystem. 

Återvinningsindustrierna har bjudit in Sveriges främsta experter till en workshop den 14 november, som en del av projektet Ett värdebeständigt materialsystem. Syftet är att utveckla projektets analyser inom bland annat plast, stål, aluminium, cement samt byggnadsmaterial och elektronik. Utifrån preliminära resultat om hur stora ekonomiska och miljömässiga värden som går förlorade när material inte cirkulerar effektivt diskuteras rätt väg framåt för Sverige och implementeringsstrategier för industrier i olika delar av värdekedjan.

Läs mer

Centerstämman fattade beslut om producentansvar

Centerpartiet avslutade nyligen sin partistämma där partiet bland annat fattades beslut kring återvinning och producentansvar.

Centerpartiet beslutade bland annat att kommunal insamling ska möjliggöras inom ramen för ett samlat producentansvar. I intervju med Papperskretsen förtydligade Kristina Yngwe sedan vad ett samlat producentansvar innebär:

- Att produkter och förpackningar utformas så de kan bli återvunna råvaror när de tjänat ut är centralt för att den cirkulära ekonomin ska växa. Producentansvaret ger ekonomiska drivkrafter för att göra produkter lätta att återvinna. Därför anser Centerpartiet att ansvar för insamling och återvinning ska vara samlat hos producenterna. Det samlade producentansvaret är en förutsättning för att hålla ihop kedjan från design, användning, insamling till när produkten ska återvinnas och bli nya material.

Läs mer

Sista chansen att nominera till Återvinningsgalan

 

Sista datum för att nominera aktörer som har bidragit med lysande innovationer, investeringar eller produktförbättringar under 2017 är den 31 oktober. Galan arrangeras på Berns i Stockholm den 25 januari 2018 av tidskriften Recycling.

Återvinningsindustrierna är medarrangör och medlemmar i Återvinningsindustrierna får därför 300 kronor i rabatt om anmälan görs via denna länk: http://www.trippus.net/atervingalan2018_AI_VIP

Läs mer

ÅI:s vd i samverkansprogram för cirkulär och biobaserad ekonomi

Regeringen har förordnat Återvinningsindustriernas vd Lina Bergström att ingå i samverkans-gruppen för samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Samverkansgruppen leds av statsråden Mikael Damberg, Sven-Erik Bucht och Karolina Skog och i gruppen ingår 28 personer från näringsliv, myndigheter och akademi. Samverkansprogrammet syftar till att hitta innovativa lösningar på olika samhällsutmaningar. Programmet för cirkulär och biobaserad ekonomi har bland annat till uppgift att ta fram förslag kring hur produkter och råvaror kan cirkulera mer resurseffektivt.

Läs mer

Välbesökt utbildning om när avfall upphör vara avfall

Den 19 september presenterade Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen sin vägledning om när avfall upphör att vara avfall för Återvinningsindustriernas medlemmar.

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen redogjorde för relevant lagstiftning och presenterade en framtagen vägledning för tillsynen. Konkreta exempel diskuterades och återvinningsföretagen fick möjlighet att lyfta tillsynsfrågor med utgångspunkt i sina egna verksamheter. Flera återvinningsföretag efterfrågade en ökad samsyn mellan tillsynsmyndigheterna.

Ny vägledning för cirkulära upphandlingar

Europeiska kommissionen har publicerat en broschyr om cirkulära upphandlingar som ger en introduktion till den europeiska politiska ramen och en praktisk vägledning till dem som deltar i besluten om offentlig upphandling.

Broshyren är ett vägledningsdokument som kompletteras med erfarenheter och exempel från hela Europa som visar hur principer för cirkulär ekonomi används vid offentlig upphandling.

Läs mer

EU kommissionen fokuserar på cirkulära plastflöden

På EU-kommissionens konferens Reinventing Plastics, Closing the Circle den 26 september syftade till att ge input till EU:s kommande plaststrategi, som förväntas offentliggöras i slutet av året. 

EU:s färdplan för plast ska presenteras i början av 2018 och förväntas fokusera på en mer cirkulär plastvärdekedja och bland annat diskuteras nu olika förslag för förbättrad återvinningsbarhet, exempelvis designval och ekonomiska incitament för återvinning. Färdplanen förväntas också presentera förslag som stödjer återvinningsvärdekedjan, exempelvis främjande av avancerad sorterings- och återvinningsteknik, införande av nya krav på märkning av plast för att underlätta sortering och inrättande av certifieringssystem för plaståtervinningsanläggningar.  

Kina inför importförbud på plast- och pappersavfall

Kina planerar att införa importförbud på flera avfallsströmmar 2018. det gäller exempelvis papper, vissa plaster, kablar, elektronik, textil, däck, glas och läkemedel. 

I juli 2017 meddelade Kina till WTO att landet avser förbjuda import av särskilda avfallsströmmar i slutet av 2017.  Den kinesiska importen av sekundära råvaror har ökat från 4,5 miljoner ton år 1995 till 45 miljoner ton år 2016. Kina importerar 57 procent av all återvinningsbar plast i världen, 7,3 miljoner ton. För närvarande pågår diskussioner och förtydliganden mellan EU och Kina kring vad importförbudet kommer att innebära för marknaden. Återvinningsindustrierna deltar i diskussionerna via den europeiska branschorganisationen FEAD. 

Nytt förslag till modell för statistikinsamling om miljötillståndsprövning

På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket tagit fram ett förslag till modell för statistik om miljötillståndsprövningar. Uppdraget redovisades den 28 september 2017.

Modellen har utformats så att det ska vara möjligt att samla in, sammanställa, analysera och presentera statistik för hur lång prövningstiden varit från ansökan till beslut och vilka faktorer som påverkat prövningstiden. Statistiken kommer att skapa bättre förutsägbarhet kring hur lång tid ett ärende eller mål kan ta. Mark- och miljödomstolarna respektive miljöprövningsdelegationerna vid länsstyrelserna, ska ansvara för att registrera de uppgifter som behövs för statistiken i sina befintliga ärendehanteringssystem. Statistiken ska därefter sammanställas i Domstolsverkets respektive länsstyrelsernas befintliga system för uppföljning.

Läs mer

Åtgärdsförslag för hållbar hantering av gruvavfall

Det anser Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning, SGU, har redovisat ett antal åtgärdsförslag till regeringen för en mer hållbar hantering av gruvavfall.

För att nå en miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall krävs ett effektivt och tydligt prövningssystem, en pålitlig tillsyn och egenkontroll, rätt kunskap på rätt plats, ordning och reda på avfallet samt en innovativ avfallshantering. 

Läs mer

Textildialog med fokus på resurseffektiva kretslopp

Återvinningsindustrierna medverkade när Naturvårdverket och Kemikalieinspektionen samlade aktörer i textilbranschen den 12 oktober. Det var det första mötet i ett treårigt initiativ som delvis syftar till att skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp.

Dialog om den textila värdekedjan sker i samarbete med myndigheter, forskare, textilbransch och frivillig organisationer samt andra aktörer inom textilområdet. Temat för mötet den 12 oktober var Verktyg, metoder och goda exempel för hållbar textilproduktion och konsumtion - fokus på miljö och kemikalier.

Läs mer

Flaska av återvunnen strandplast vinner FN-pris

En schampoflaska har vunnit Förenta Nationernas pris Monumentum for Change Award för en cirkulär lösning som bidrar till användning av insamlad strandplast.

Schampoflaskan består av 25 % återvunnen strandplast lanserades i juni i år. Den är resultatet av ett samarbete mellan Procter & Gamble, SUEZ och TerraCycle och hundratals icke-statliga organisationer som samlar in plastavfall från stränder. Konsumenter har själva kunnat delta i strandstädning och sedan köpa produkten som tillverkats av den plast som samlats in. Schampoflaskan vann pris inom kategorin Planetens Hälsa där innovativa lösningar som funnit en sätt att balansera planetens och mänsklighetens hälsa premieras.

Läs mer

Cirkulär ekonomi i politiken

Nu rullar arbetet för cirkulär ekonomi på högvarv för de flesta av oss. Med mindre än två månader kvar till jul är det mycket som ska hinnas med. Det märks både på EU-nivå och nationellt. I Sverige har cirkulär ekonomi länge varit en miljöfråga men blir nu alltmer även en näringspolitisk fråga och en fråga som hamnar allt högre upp på företagsledningarnas dagordning. Inte minst märks en näringspolitisk fokusering på mötena med Regeringens samverkansgrupp för biobaserad och cirkulär ekonomi som jag sedan några veckor ingår i. Parallellt med detta förbereder Regeringen också en delegation för cirkulär ekonomi. 

På EU-nivå inväntar vi med spänning den kommande plaststrategin. Jag hade förmånen att samtala med EU:s miljökommissionär Karmenu Vella under hans besök i Sverige i torsdags. Vella anser att plastfrågan är lika utmanande för EU som klimatfrågan. Han var tydlig med att miljö och ekonomi måste gå hand i hand och att industrin spelar en viktig roll. Just nu startar EU en plattform för cirkulär ekonomi som ska bidra till synergier inom industrin och som leder till en mer cirkulär ekonomi inom EU. Avfall ska cirkulera till varje pris. Produktdesign och incitatment som kan stimulera cirkulära materialflöden är viktiga.

Karmenu Vella ansåg också att förbränning ska undvikas och uppmanade EU:s länder att inte överinvestera i förbrännings-anläggningar. Han ställde sig också positiv till att införa mål på andelen återvunnet material i produkter som placeras på den europeiska marknaden. Jag hoppas verkligen att det blir så för vissa produktgrupper. Då kan vi få en ordentlig snurr på marknaden för återvunnet material!

Lina Bergström
Vd Återvinningsindustrierna

 
 
Prenumerationsregler

Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

 
Ansvarig utgivare

Ellen Einebrant,
Återvinningsindustrierna

 
Kontakt

Återvinningsindustrins Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

070-460 60 35
ellen.einebrant@recycling.se 

 
Avregistrera

Vill du avsluta din prenumeration av Återvinningsnytt, .

 
 
Återvinningsindustrierna Dela detta nyhetsbrev på

Send to Facebook  Tweet This  Send to LinkedIn  More sharing options