Webbversion | Hemsida | Skicka vidare
FEBRUARI - 2018

Senaste nytt om återvinning

Ny rapport: Sverige kan tjäna miljarder på att cirkulera mer material

Seminarium om ett värdebeständigt materialsystem

Upprop för cirkulär ekonomi

ÅI lyfte cirkulära politiska förslag på DN-Debatt

EU:s nya plaststrategi ska cirkulera plastavfallet

ÅI:s avstyrker förslaget om generell rätt till kommunal avtalssamverkan

ÅI stödjer förslaget om förbättrad miljötillsyn, men vill också att den samordnas bättre geografiskt

ÅI:s synpunkter på nya nationella avfallsplanen

Fortsatt väntan på de reviderade avfallsdirektiven

ÅI instiftade nytt pris på Återvinningsgalan

Naturvårdsverket har tydliggjort äganderätten till avfall i en vägledning

Plastkretsen investerar i sorteringsanläggning

Ny textilrapport från Ellen MacArthur Foundation

Ny rapport: Sverige kan tjäna miljarder på att cirkulera mer material

Sverige förlorar minst 42 miljarder kronor varje år. Det är budskapet i en ny forskningsrapport från ÅI m.fl. som visar de ekonomiska förluster som uppstår när vi inte tar till vara våra utslitna material och produkter resurseffektivt.

Värdeförlusterna uppstår främst för att material ofta går förlorat och för att kvalitén på materialet försämras. Det handlar exempelvis om att vi inte tar tillvara stål i byggnader som rivs, plast från förpackningar som kastas eller alumi­nium i fordon som skrotas. 

En stor del av de mångmiljardbelopp som årligen går förlorade skulle kunna återtas till 2040, exempelvis genom bättre produktdesign och återvinningssystem. Det är en stor industriell möjlighet och utmaning för både politiken och näringslivet.

Läs rapporten Ett värdebeständigt svenskt materialsystem

Seminarium om ett värdebeständigt materialsystem

Den 18 januari lanserade ÅI och Material Economics forskningsprojektet Ett värdebeständigt materialsystem - ett projekt finansierat av RE:Source som synliggör de ekonomiska värdeförluster som uppstår i dagens materialhantering.

Under seminariet presenterades de ekonomiska förluster som uppstår i värdekedjorna för plast, stål, aluminium, cement och papper. Därefter diskuterade representanter från politik, forskning och näringsliv vilka politiska och industriella möjligheter Sverige har när det gäller att ta tillbaka en del av våra förlorade materialvärden.

Se en presentation av rapportresultaten
Se hela seminariet
Följ Twitter-uppdateringarna från seminariet

ÅI har tagit initiativ till ett upprop för ett resurseffektivare samhälle. Uppropet har redan signerats av IKEA, NCC, H&M, Houdini, Vasakronan, Coca-Cola med flera. 

Undertecknarna av uppropet förbinder sig att designa för återvinning, öka andelen återvunnet material i produkter och driva på regelverken mot cirkulära materialflöden. Fler aktörer är välkomna att ansluta sig till uppropet.

Läs uppropet 

ÅI lyfte cirkulära politiska förslag på DN-debatt

Den 18 januari uppmuntrade Anders Wijkman och Lina Bergström regeringen att genomföra flera förslag för att driva utvecklingen framåt i cirkulär riktning

Bland annat föreslog Wijkman och Bergström att regeringen bör ge SCB och Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram mått för värde och cirkularitet och att ge upphandlingsmyndigheten i uppdrag att utveckla kriterier för att stärka marknaden för återvunna material. Regeringen uppmanades också att införa en förordning om att produkter som sätts på marknaden ska vara enkla att återvinna.

Läs debattartikeln

EU:s nya plaststrategi ska cirkulera plastavfallet

EU:s nya plaststrategi ingår i det cirkulära ekonomipaketet. Enligt strategin ska alla plastförpackningar på EU:s marknad återvinnas senast 2030. Detta mål ska nås bland annat med hjälp av nya förpackningsbestämmelser.

Av de 25 miljoner ton plastavfall som Europas befolkning genererar varje år samlas mindre än 30 procent in för återvinning idag. Strategin ska bl.a. bidra till att utveckla och stimulera industrin samt göra återvinning mer lönsamt. Bland annat ska nya förpackningsbestämmelser tas fram för att förbättra möjligheterna till plaståtervinning och öka efterfrågan på återvunnen plast. Strategin innebär också samarbete med partners runt om i världen för att ta fram globala lösningar och utveckla internationella standarder. 

Läs mer

ÅI:s avstyrker förslaget om generell rätt till kommunal avtalssamverkan

ÅI delar inte utredningens bedömning att det finns ett behov av ett generellt undantag från lokaliseringsprincipen.

ÅI ser mycket allvarligt på förslaget som riskerar att skapa osund konkurrens i en sådan utsträckning att det slår undan fötterna på en hela återvinnings-branschen. 

Om förslaget införs kommer den privata sektorn att konkurrera med kommunala bolag som inte kan gå i konkurs. Kommuner kan erbjuda ett underpris för att sedan vid årets slut överföra medel från annan kommunal verksamhet, sk korssubventionering, vilket visat sig mycket svårt att förhindra.

Utredningens förslag att införa ett generellt undantag från lokaliseringsprincipen går stick i stäv med de rekommendationer som konkurrensmyndigheterna har föreslagit om att kommunernas deltagande på konkurrensutsatta marknader bör begränsas.

Läs ÅI:s yttrande över betänkandet

ÅI stödjer förslaget om förbättrad miljötillsyn, men vill också att den samordnas bättre geografiskt

ÅI har lämnat synpunkter på betänkandet Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet.

En viktig utgångspunkt i svaret är att en enhetlig och geografiskt likvärdig tillsyn skyddar återvinningsföretagen mot osund konkurrens, dvs. att det ska vara samma tillsynskrav oavsett var i Sverige verksamheten finns.

Generellt stödjer ÅI utredningens förslag, men saknar en djupgående analys av hur berörda myndigheter idag arbetar med tillsynsfrågor. 

Läs ÅI:s yttrande över betänkandet

ÅI:s synpunkter på nya nationella avfallsplanen

ÅI har yttrat sig över Naturvårds-verkets förslag på avfallsprogram 2018-2023 . ÅI anser att förslaget inte ger ett stöd i det framtida arbetet för att driva på utvecklingen mot cirkulära materialflöden.

 ÅI saknar bland annat:

- Ett fokus på resursanvändningen vad gäller klimatnytta och resurseffektivitet.
- Ett näringspolitiskt perspektiv kring återvinning och avfallshantering.
- En säkrad teknikneutralitet och stimulerad innovation.
- Styrmedel som underlättar omställning uppåt i avfallshierarkin. 

Läs ÅI:s yttrande

Fortsatt väntan på de reviderade avfallsdirektiven

Texterna i avfallsdirektiven som Kommissionen presenterade i december, som ett preliminärt förslag, är ännu inte antagna.

För att direktiven ska börja gälla måste dessa antas både av Rådet och Parlamentet. Detta beräknas ske under våren. Direktiv som berörs är bland annat Avfalls-, Förpacknings-, och Deponeringsdirektivet.

Förslagen innebär bland annat att nya bindande återvinningsmål införs och ska vara uppfyllda 2025, 2030 och 2035. Förslaget innebär även striktare metoder och regler för hur efterlevnaden av målen ska bedömas.

ÅI instiftade nytt pris på Återvinningsgalan

På årets Återvinningsgala var det premiär för Återvinningsindustriernas nyinstiftade pris Årets cirkulära initiativ.

Priset gick till Axfood för att de genom att införa pant på saftflaskor, bärkassar och från och med 2018 även på juiceflaskor möjliggör nya cirkulära plastflöden.

På galan vann också Stena Nordic Recycling Center priset Årets Avfallsbehandlare och Godsinlösen priset Årets Återanvändare.

Läs mer om pristagarna på Återvinningsgalan

Naturvårdsverket har tydliggjort äganderätten till avfall i en vägledning

Naturvårdsverket har i en vägledning förtydligat att spillfett och fett från fettavskiljare bör ses som verksamhetsavfall. Återvinningsindustrierna har länge drivit denna linje och välkomnar därför vägledningen.

Kommuner har hittills gjort olika tolkningar av vilket avfall som ingår i det kommunala renhållningsansvaret. Det har bidragit till att det råder osäkerhet bland många företag om de själva äger och får bestämma över sitt avfall.

Naturvårdsverket har nu tagit fram en kompletterande vägledning till definitionen av hushållsavfall för spillfett och fett från fettavskiljare. Vägledningen förtydligar att företag själva äger sina fetter och att dessa är verksamhetsavfall. 

Läs Naturvårdsverkets vägledning

Plastkretsen investerar i sorteringsanläggning

Plastindustrin, förpackningstillverkare och företag som sätter förpackningar på marknaden (delägare i Plastkretsen) har tagit ett investeringsbeslut på en kvarts miljard kronor för att bygga en helt ny anläggning för plastsortering. Syftet är att öka materialåtervinningen.

Anläggningen ska byggas i Motala. Ytan omfattar 14 000 kvadratmeter. Full drift av återvinningsanläggningen kommer att ske under 2019. Cirka 50 personer kommer anställas vid verksamheten. 

Läs mer

Ny textilrapport från Ellen MacArthur Foundation

Ellen MacArthur Foundation har släppt rapporten A New Textiles Economy: Redesigning fashion's future.

Varje år produceras 53 miljoner ton kläder, 73 procent av dem bränns eller läggs på deponi. Det motsvarar en lastbil full med kläder som dumpas – varje sekund. Rapporten presenterar en cirkulär vision för textilbranschen och för hela ledet från design och materialval, via insamling till själva återvinningsprocessen.

Läs rapporten

Dags att cirkulera mera

Nationellt har ÅI presenterat resultaten från ett projekt som analyserat förlorade värden i materialens användningscykler. Lanseringen skedde under ett frukostseminarium den 18 januari och rönte stor uppmärksamhet.

Rapporten visar att endast en fjärdedel av materialvärdet för stål, aluminium, cement, plast och papper finns kvar efter en användningscykel. Detta trots att mycket av materialet skulle kunna återvinnas igen till hög kvalitet. Hela 42 miljarder kronor går förlorade varje år, bara för dessa fem material.

ÅIs medlemmar är viktiga för att dessa miljarder ska kunna återtas. Återvinningsföretagen är både innovativa och tekniskt långt framme, men alla aktörer i hela cirkeln måste bidra. Framförallt måste högre krav ställas på designen av produkter och förpackningar så att de lättare kan tas om hand på ett resurseffektivt sätt. Det återvunna materialet måste också användas som råvara i nya produkter och förpackningar som sätts på marknaden.

För att bidra till den nödvändiga utvecklingen har ÅI lanserat ett upprop för producenter och detaljister som tillsammans med ÅIs medlemmar verkligen vill skapa en cirkulär ekonomi i Sverige och visa att näringslivet kan bidra.

Målet är att under våren tillsammans med dessa företag starta ett forum för cirkulär ekonomi där vi alla kan bidra till att identifiera hinder och möjligheter för att på riktigt skapa ett cirkulärt samhälle i Sverige.

Lina Bergström
Vd Återvinningsindustrierna

 

Lagnytt

Den 1 januari 2018 trädde Miljöbedömningsförordningen i kraft. 
Läs mer


Nya vägledningar från Naturvårdsverket

Strategisk miljöbedömning – miljöbedömning för planer och program 

Vägledning Specifik miljöbedömning – miljöbedömning för verksamheter och åtgärder 

 
Prenumerationsregler

Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

 
Ansvarig utgivare

Ellen Einebrant,
Återvinningsindustrierna

 
Kontakt

Återvinningsindustrins Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

070-460 60 35
ellen.einebrant@recycling.se 

 
Avregistrera

Vill du avsluta din prenumeration av Återvinningsnytt, .

 
 
Återvinningsindustrierna Dela detta nyhetsbrev på

Send to Facebook  Tweet This  Send to LinkedIn  More sharing options