Webbversion | Hemsida | Skicka vidare
APRIL - 2018

Senaste nytt om återvinning

Regeringen vill att fastighetsnära insamling blir norm

Allt fler företag vill delta i upprop för cirkulär ekonomi

Dagligvaruhandeln satsar på plastförpackningar av fossilfri och återvunnen råvara till 2030

Ny samverkansplattform för hållbar svensk textil

Processen för införandet av EU:s sex avfallsdirektiv

EU-kommissionen vill se åtaganden för ökad användning av återvunnen plast

Regeringens utredare varnar för nedbrytbar plast

Konkurrensverket lyfter vikten av innovation genom konkurrens på avfallsmarknaden

Nytt regeringsuppdrag om spårbarhet och hållbarhetsmärkning för metaller och mineral

Ny forskningsrapport om att dimensionera problem med organiska miljögifter i varor

Regeringen möjliggör nya miljözoner från 2020

Anmäl dig till stämma och konferens 21 maj 2018

ÅI:s värdeprojekt lyfts på RE:Source resultatdag

Nyheter från Återvinningsindustriernas medlemmar

Regeringen vill att fastighetsnära insamling blir norm

En promemoria med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper har skickas ut på remiss. Förslaget innebär att insamling i eller vid bostadsfastigheter blir norm.

Regeringen föreslår att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar samlas hos producenterna, att servicekraven förtydligas och att fastighetsnära insamling blir norm. 

Regeringen föreslår att det fulla ekonomiska ansvaret ska tas av producent-erna genom tillståndspliktiga insamlingssystem. Kommunerna får samla in förpackningsavfall och returpapper endast om de har avtal med det tillståndspliktiga systemet. Regeringens bedömning är att det inom ett sådant tillståndssystem kommer att finnas båda privata och kommunala aktörer. 

-Vi är positiva till att producentansvaret ligger kvar, men arbetar just nu med att analysera detaljerna i förslaget. Vi är måna om att det ska råda konkurrens-neutrala förutsättningar för privata och kommunala aktörer och att det ska finnas en fortsatt valfrihet bland fastighetsägare att välja anpassade lösningar och tjänster, säger Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna.

Läs promemorian

Allt fler företag vill delta i upprop för cirkulär ekonomi

Allt fler företag vill signera Återvinningsindustriernas upprop för cirkulär ekonomi. Bland annat har uppropet signerats av IKEA, NCC, H&M, Houdini, Axfood, Vasakronan och Coca-Cola. Ytterligare företag är välkomna att signera uppropet.

Företagen som signerar åtar sig att:

  • Öka inköpen av återvunnet material.

  • Öka andelen produkter i sortimentet som är designade för återvinning och återanvändning.

  • Opinionsbilda och påverka så att regelverken driver på en övergång till cirkulära materialflöden.

Läs mer

Dagligvaruhandeln satsar på plastförpackningar av fossilfri och återvunnen råvara till 2030

De största och ledande dagligvaruhandelsaktörerna i Sverige har satt ett mål om att den fossila råvaran i plastförpackningarna ska bytas ut till fossilfri eller återvunnen råvara till år 2030.

Plastförpackningar är vanliga i landets livsmedelsbutiker och framöver kommer dagligvaruhandelsaktörerna i Sverige att göra plastförpackningarna mer klimatsmarta. Tillsammans har branschen satt ett mål om att till 2030 ska den fossila råvaran i plastförpackningarna bytas ut till fossilfri eller återvunnen råvara.

Läs mer

Ny samverkansplattform för hållbar svensk textil

Högskolan i Borås får i uppdrag att starta en nationell plattform för samverkan mellan aktörer som arbetar med miljömässigt hållbara textilier och hållbart mode.

Textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Textil-produktionens miljöpåverkan är stor i alla delar av värdekedjan: från fiberproduktion, tillverkning och behandling av material och produkter, till distribution, transport och försäljning. Näringsliv, akademi och det offentliga måste samverka långsiktigt för att åstadkomma en hållbar textilproduktion. Här spelar återvunnen textil en nyckelroll. Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 avsatt 8 miljoner per år under fem år för att genomföra satsningen. 

Läs mer

Processen för införandet av EU:s sex avfallsdirektiv

EU:s sex avfallsdirektiv kommer att publiceras i sommar. Därefter har varje medlemsland 24 månader på sig att implementera lagstiftningarna.

Direktiven är ramdirektivet, förpackningsdirektivet, deponeringsdirektivet, ELV, WEEE och batteridirektivet. Ett kompromissavtal om den slutliga texten i de reviderade direktiven nåddes i december. Europaparlamentet förväntas godkänna den slutliga versionen av direktiven nu i april. Därefter kommer rådet att anta texten utan debatt under följande rådsmöte. Sedan offentliggörs de nya direktiven i EU:s officiella tidning  och träder i kraft den tjugonde dagen efter offentliggörandet. EU:s medlemsstater har då två år på sig att införa de reviderade avfallsdirektiven i sina nationella lagstiftningar.

EU-kommissionen vill se åtaganden för ökad användning av återvunnen plast

EU-kommissionen uppmanar företag att inkomma med frivilliga åtaganden, voluntary pledges, om att öka innehållet av återvunnen plast i sina produkter.

Målsättningen är att tio miljoner ton återvunnen plast ska användas i nya produkter inom EU år 2025. Det motsvarar runt 20 procent av dagens plastråvaruanvändning inom EU. Bakgrunden till EU-kommissionens upprop är den strategi för plast i en cirkulär ekonomi som man presenterade i januari.

Strategin föreslår och diskuterar olika åtgärder och insatser för att nå visionen om en cirkulär plastekonomi. En av huvudpunkterna är att arbeta för att marknaden för de sekundära plastråvarorna utvecklas och att återvinningen blir lönsam för företagen. Intresserade företag och/eller branschorganisationer uppmanas skicka in sina åtaganden till EU-kommissionenden fram till den 30 juni 2018.

Läs mer

Regeringens utredare varnar för nedbrytbar plast

Regeringens plastutredare konstaterar i sin delredovisning att de plaster som kallas nedbrytbara orsakar samma skador på marin miljö som konventionell plast.

Utredningen om att minska plastens negativa miljöeffekter har presenterat en delredovisning som konstaterar att de plaster som omnämns som nedbrytbara inte är det i naturlig miljö utan kräver specifika förhållanden för att brytas ned, främst industriell kompostering. 

-Det är bra att utredningen uppmärksammar problematiken med nedbrytbar plast. Ur återvinningsperspektiv är det dessutom så att några få procent nedbrytbar plast räcker för att förstöra en hel batch av återvinningsbart material eftersom kvalitetskraven på den återvunna råvaran inte uppfylls. På så vis minskar nedbrytbar plast avsevärt våra möjligheter att återvinna plast generellt, säger Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna.

Läs delredovisningen

Konkurrensverket lyfter vikten av innovation genom konkurrens på avfallsmarknaden

Konkurrensverket har släppt sin årliga rapport om konkurrensen på olika marknader i Sverige, bland annat med ett kapitel om cirkulär ekonomi och avfallsmarknaden.

Konkurrensverket lyfter fram behovet av nya organisatoriska lösningar och tekniska innovationer på marknaden för avfallshantering för att möjliggöra en cirkulär ekonomi.

Konkurrensverket understryker också sina rekommendationer om åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för utveckling av resurseffektiva kretslopp. Bland annat framhålls innovation genom konkurrens som nyckeln för att frigöra avfallsresursernas potential. I rapporten beskrivs även vikten av ett mer omfattande och utvecklat producentansvar utifrån konkurrensperspektiv.

Läs rapporten

Nytt regeringsuppdrag om spårbarhet och hållbarhetsmärkning för metaller och mineral

Regeringen har gett Tillväxtanalys i uppdrag att se över spårbarhet och hållbarhetsmärkning för metaller och mineral. 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) ska analysera möjligheter till spårbarhet och hållbarhetsmärkning, som till exempel standardisering, certifiering och märkning, samt vilka nya tekniska lösningar som kan säkerställa spårbarhet. Uppdraget är en del i handlingsplan 2 för Smart industri.

- Återvunna metaller och mineral är i regel det mest hållbara alternativet. En hållbarhetsmärkning kommer att gynna mer cirkulära materialflöden, säger Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna.

Läs mer

Ny forskningsrapport om att dimensionera problem med organiska miljögifter i varor

Forskningsprogrammet Chemitecs har presenterat en syntesrapport som handlar om att dimensionera problemen med organiska miljögifter i varor.

För att förstå betydelsen av de kemikalier som sprids via varor är det angeläget att också kartlägga emissioner och spridningsvägar från andra källor. Chemitecs har genomfört substansflödesanalyser för ett urval av kemikalier med avsikt att få en samlad bild av spridningen till miljön av dessa ämnen. 

Läs mer

Regeringen möjliggör nya miljözoner från 2020

Regeringen ger kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner från den 1 januari 2020.

Den första miljözonen reglerar tunga fordon. Kommuner kan redan idag besluta om miljözoner för vissa tunga fordon (lastbilar och bussar). I den andra miljözonen ställs krav på personbilar. I den tredje miljözonen ställs högst krav. I den zonen får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För tunga fordon ställs också höga krav. Här får elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 köra.

Regeringen kommer så snart det är möjligt besluta om nödvändiga författningsändringar i Trafikförordningen som gör det möjligt för kommunerna att införa de nya miljözonerna. 

Läs mer

Anmäl dig till stämma och konferens 21 maj 2018

Återvinningsindustriernas stämma, konferens och middag äger rum den 21 maj 2018 på Piperska Muren i Stockholm.

Årets konferens har temat Möjligheter och utmaningar för cirkulära material och produkter och innehåller bland annat panelsamtal med forskare, företags-representanter och politiker kring dagens hinder och möjligheter för att utveckla en marknad som bidrar till mer cirkulära materialflöden. Program skickas ut inom kort, men redan nu går det att anmäla sig.

Information och anmälan

ÅI:s värdeprojekt lyfts på RE:Source resultatdag 

RE:Source har nu rullat i två år. 118 projekt för 220 miljoner kronor har startat och många har spännande resultat att dela med sig av.

RE:Sources första resultatdag, med fokus på konkreta, praktiska exempel på vägen mot ett mer resurseffektivt samhälle äger rum i Linköping den 17 april.

På förmiddagen presenteras bland annat Återvinningsindustriernas projekt Ett värdebeständigt svenskt materialsystem.

Information och anmälan

Nyheter från Återvinningsindustriernas medlemmar

Envac Optibags system har bidragit till ökad matinsamling i Oslo
Oslo är med hjälp av ökad källsortering och svensk teknik nära målet om 50 procent insamling av matavfall. Läs mer

Liselotte Lööf Miljö har lanserat återbrukstjänsten REVIVA
Reviva är en tjänst som kopplar ihop givare och mottagare för återbruk av möbler, inredning, elektronik etc. Läs mer

Ragn-Sells vill se krav på fosforåtervinning 
Ragn-Sells anser att Sverige bör lagstifta om att minst 50 procent av fosforn från avloppsslam återförs till åkermarken. Det skriver de i en motion till årets Klimatriksdag. Läs mer

Re:newcell visade upp fiberinnovation vid Berlin Fashion Week
Den svenska ambassaden i Berlin, Hessnatur Stiftung och Svenska institutet arrangerade ett evenemang för att presentera tyska och svenska fiberinnovationer i Berlin. Läs mer

SUEZ är med och sätter ny branschstandard för oljeavskiljarkontroller
SUEZ har blivit ackrediterade för underhålls- och 5-årskontroll av oljeavskiljare. Ackrediteringen innebär att tjänsten är standardiserad, granskad och godkänd av en myndighet. Läs mer

Återvinningsindustrierna välkomnar Skrotfrag och Returab som nya medlemmar.

Insamling, plast och cirkulära materialflöden

Äntligen har både våren och regeringens förslag om förtydligat producentansvar för förpack-ningar och returpapper kommit. Vårt lobbyarbete har gett resultat - det är inte en kommunalisering av insamlingen som föreslås. Istället är det ett bibehållet men utvecklat producentansvar som regeringen vill se. Förslaget innebär att fastighetsnära insamling ska bli norm och just nu arbetar vi intensivt med att analysera detljerna i förslaget.

En fortsatt aktuell fråga är plasten. Häromveckan redovisade regeringens plastutredare delar av sin utredning. Bland annat lyftes problematiken med nedbrytbar plast. EU-kommissionen har också fokus på plast och uppmuntrar företag att göra frivilliga åtaganden om att öka andelen återvunnen plast i sina produkter.

Överhuvudtaget har näringslivet och många stora producenter just nu ett cirkulärt fokus. Daglig-varuhandeln gick nyligen ut med att de satsar på plast-förpackningar av fossilfri och återvunnen råvara senast till år 2030. IKEA har presenterat sin ambition om cirkulära materialflöden år 2030.

Återvinningsindustrierna är en viktig nyckel i pådrivandet av cirkulära materialflöden. Målet är att Sverige ska bli ett framgångs-rikt exempel och internationellt ledande inom området. 

Lina Bergström
Vd Återvinningsindustrierna

 
 
Prenumerationsregler

Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

 
Ansvarig utgivare

Ellen Einebrant,
Återvinningsindustrierna

 
Kontakt

Återvinningsindustrins Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

070-460 60 35
ellen.einebrant@recycling.se 

 
Avregistrera

Vill du avsluta din prenumeration av Återvinningsnytt, .

 
 
Återvinningsindustrierna Dela detta nyhetsbrev på

Send to Facebook  Tweet This  Send to LinkedIn  More sharing options