Webbversion | Hemsida | Skicka vidare
SEPTEMBER - 2018 För ett långsiktigt hållbart materialflöde

Senaste nytt om återvinning

Ny riksdag kan infria partiernas cirkulära vallöften

ÅI är representerade i regeringens delegation för cirkulär ekonomi

Nominera till Återvinningsgalan 2018

Circular Sweden på GP-debatt: Industrins utsläpp kan halveras med cirkulära materialflöden

Regeringen föreslår skatt på avfallsförbränning

Plastutredare vill stimulera efterfrågan på återvunnen plast

Ny rapport: Stor potential för ökad plaståtervinning

Förordningarna om producentansvar för förpackningar och tidningar är publicerade

Nya regeringsuppdrag till Naturvårdsverket kring förpackningsavfall

Ny utredning ska analysera förbud mot spridning av avloppsslam på åkrar och krav på fosforåtervinning

Sveriges Byggindustriers förslag till nya riktlinjer för ökat återbruk och återvinning är ute på remiss

Recyclingdagen - En dag om metallåtervinning, skrot och WEEE

EU-kommissionen inför nya miljövillkor för avfallsbehandling

Internationell allians för ett globalt avtal om kemikalier och avfall

Nio av tio svenskar vill att deras kommun väljer återvunnet material

Panel om klimatnyttan med återvinning vid Climate Conference 2018

Ny riksdag kan infria partiernas cirkulära vallöften

Riksmötet har öppnats och nya riksdagsledamöter har tagit plats i riksdagen. Inför valet sammanställde IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi ett antal hållbarhetspolitiska förslag som partierna nu kan driva. 

Några av partiernas förslag: MP vill att Sverige sätter som mål att gå över till cirkulär ekonomi. C vill ställa krav på produkters livslängd, energianvändning och återvinningsbarhet, så att producenten tar ansvar för produktens totala miljöpåverkan redan i designstadiet. KD vill införa incitament för ökad återvinning, som exempelvis en råvaruskatt på ej återvunna textilier.

M vill införa cirkulär ekonomi bl.a inom samhällsbyggnad, där mer återvunnet material bör användas. V vill ställa krav på industrin att endast sätta ut plast som kan materialåtervinnas. S vill stödja industriell symbios för att främja utveckling och spridning av cirkulära affärsmodeller. L vill se ökad återvinning, främjande av cirkulär ekonomi och tydligare krav på producenterna. SD vill se en ökad återvinning av byggmaterial i samband med nybyggnation och ombyggnation.

Läs hela sammanställningen

ÅI är representerade i regeringens delegation för cirkulär ekonomi

Regeringen har utsett Återvinnings-industriernas vd Lina Bergström till ledamot i regeringens delegation för cirkulär ekonomi. Delegationen ska stärka omställningen till en resurseffektiv och cirkulär ekonomi.

Delegationen ska ge råd till regeringen, utarbeta en strategi samt identifiera hinder, behov av utbildning och information inom cirkulär ekonomi. Den ska också vara ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen, både på regional och nationell nivå.

Läs mer

Nominera till Återvinningsgalan 2018

Nu är det dags att nominera dig själv, din kollega, ditt team, ditt företag eller någon som du anser ha gjort sitt yttersta för att sätta återvinningsindustrin på kartan.

Nomineringslänkarna öppna och sista nomineringsdatum är 22 oktober. Galan äger rum på Berns salonger i Stockholm den 31 januari 2019.  

Läs mer och nominera

Circular Sweden på GP-debatt: Industrins utsläpp kan halveras med cirkulära materialflöden

Medlemmarna i Circular Sweden efterfrågade nyligen på GP-debatt att svensk politik skapar de incitament som marknadens aktörer behöver för att kunna accelerera arbetet för en cirkulär ekonomi. 

En mer effektiv användning av material kan vara en av de viktigaste åtgärderna för att minska koldioxidutsläppen. I debattartikeln uppmanade därför Circular sweden Sveriges nästa regering att  införa nationella mål för cirkulära materialflöden, skapa incitament så att återvunnet material blir konkurrenskraftigt på marknaden och att ge företagen goda marknads-förutsättningar att cirkulera material genom storskaliga system utan att hindras av kommunala avfallsmonopol. Circular Sweden är ett företagsforum där Axfood, H&M, Houdini, IKEA, NCC, SSAB och Tarkett och Återvinningsindustrierna är med i dagsläget.

Läs debattartikeln

Regeringen föreslår skatt på avfallsförbränning

Förslaget som presenterats i ett betänkande är en nettoskatt för det avfall som tas in på avfallsförbränningsanläggningar.

Skattenivån som föreslås är 100 kronor per ton. Återvinningsindustrierna kommer att svara på remiss och ge synpunkter på förslaget. Svar ska ha inkommit den 30 november.

Läs förslaget

Plastutredare vill stimulera efterfrågan på återvunnen plast

Utredningen Hållbara plastmaterial kommer att föreslå en kunskaps-plattform för att hjälpa företag att driva plastfrågorna, när den lämnar sina förslag i slutet av året. Det avslöjade regeringens plastutredare, Åsa Stenmarck på IVL, på konferensen Plast och samhälle härom veckan.

Ett annat förslag som kan förväntas från utredningen är enligt Åsa Stenmarck att tillsätta en utredning om vilka ekonomiska incitament som skulle ge bäst effekt för att stimulera efterfrågan av återvunnen plast. Vidare kommer utredningen att föreslå att en beställargrupp inrättas för upphandling av hållbar plast, för att vidareutveckla de goda erfarenheter som vissa kommuner och landsting har på detta område.

Ny rapport: Stor potential för ökad plaståtervinning

Naturvårdsverket har gett IVL i uppdrag att utreda potentialen för ökad materialåtervinning av plast i Sverige baserat på parametrarna ekonomi, tillgång, klimateffekt och förekomst av farliga ämnen.

– Resultaten pekar mot att potentialen för ökad materialåtervinning av plast i Sverige är relativt stor, samtidigt som en god kontroll över förekomsten av farliga ämnen finns. Vi fann att potentialen för ökad materialåtervinning är störst för plast från förpackningar, bilar och byggen, säger Åsa Stenmarck, IVL, projektledare för arbetet med rapporten. För flera av dessa plastavfallsströmmar, särskilt från förpackningar, är det presumtiva marknadsvärdet dessutom stort eller mycket stort. Det skulle kunna närma sig miljardbelopp per år enbart i Sverige.

Länk till rapporten

Förordningarna om producentansvar för förpackningar och tidningar är publicerade

I juni beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för förpackningar och tidningar samt obligatorisk insamling av matavfall. Nu har förordningarna publicerats.

De beslutade förändringarna är i princip desamma som remitterades under våren, men regleringen av insamling av matavfall har tillkommit. I stort innebär ändringarna följande: Från 1 januari 2021 ska producenter eller tillstånds-pliktiga insamlingssystem samla in förpackningar och tidningar från minst 60% av alla bostadsfastigheter. Från och med 1 april 2025 ska insamling ske från alla bostadsfastigheter som inte avböjt borttransport.

Läs förordningsändringarna

Nya regeringsuppdrag till Naturvårdsverket kring förpackningsavfall

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att bland annat föreslå hur källsorteringen i utemiljöer ska se ut och hur hanteringen av förpackningar från den ökade privatimporten ska finansieras.

Uppdragen är del av de förändringar som regeringen beslutade om i juni. Regeringen har också gett Naturvårdsverket i uppdrag att följa upp hur utbyggnaden av den bostadsnära insamlingen genomförs och vilka effekter som utbyggnaden bidrar till när det gäller miljönytta, tillgänglighet och produktutveckling.

Läs mer

Ny utredning ska analysera förbud mot spridning av avloppsslam på åkrar och krav på fosforåtervinning

Regeringen har fattat beslut om en ny utredning som ska analysera ett förbud mot användning av slam som gödselmedel inom jordbruket samtidigt som krav på fosforåtervinning införs.

Gunnar Holmgren är utsedd till särskild utredare. Utredningen ska vara klar senast den 15 september 2019.

Läs regeringens pressmeddelande

Sveriges Byggindustriers förslag till nya riktlinjer för ökat återbruk och återvinning är ute på remiss

Byggbranschens ”Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning” har uppdaterats och de nya riktlinjerna skickas nu ut på remiss med sista svarsdag den 20 oktober.

I de uppdaterade riktlinjerna finns bland annat förslag på färdiga avtalstexter för upphandling av byggentreprenader, så kallade standardavtal som finns tillgängliga hos byggsektorns kunskapsföretag Svensk Byggtjänst.

Läs remissmaterialet

Recyclingdagen - En dag om metallåtervinning, skrot och WEEE

Den 22 november är det dags för Recyclingdagen i Stockholm. Förutom metallåtervinning och skrothantering kommer programmet även att handla om återvinning av el- och elektronikavfall.

Under dagen blir det inspel från forskarvärlden, näringslivet och branschorganisationer. Viveke Ihd, chef för hållbar återvinning och cirkulär ekonomi hos Återvinningsindustrierna deltar som föreläsare i programmet. 

Läs mer

EU-kommissionen inför nya miljövillkor för avfallsbehandling

EU-kommissionen har publicerat nya miljövillkor för större avfalls-behandlingsanläggningar. Villkoren bygger på BAT - best available techniques för avfallsbehandling och innebär en basnivå för medlemsländerna.

De anläggningar som omfattas av villkoren får nu fyra år på sig att möta kraven. Villkoren rör framförallt utsläpp från olika behandlingstekniker, men även energieffektivisering, resurseffektivisering, olycksförebyggande, buller och lukt. De nya BAT-slutsatserna omfattar ungefär 4000 anläggningar inom EU. Förbränning och deponi av avfall omfattas dock inte.

Läs EU-kommissionens beslut

Internationell allians för ett globalt avtal om kemikalier och avfall

I juli lanserade miljöminister Karolina Skog en internationell högnivåallians som ska mobilisera politiskt engagemang för en bättre global hantering av kemikalier och avfall.

Målet med alliansen är att nå ett globalt avtal om kemikalier och avfall, i likhet med Parisavtalet. Lanseringen skedde i anslutning till HLPF, FN-toppmötet om Agenda 2030, i New York.

Läs mer

Nio av tio svenskar vill att deras kommun väljer återvunnet material

Fler än nio av tio svenskar, 94 procent, vill att deras kommun ska prioritera återvunnet eller återbrukat material när de gör offentliga upphandlingar. Det visar en Sifoundersökning gjord på uppdrag av Ragn-Sells. Ändå är det få kommuner som gör det i dag.

Ragn-Sells granskade nyligen i vilken mån kommunerna ställer krav på återvunnet material i sina upphandlingar. Kartläggningen visade att bara åtta kommuner av de 200 som besvarade enkäten ställer sådana krav. Endast fyra kommuner uppgav att de prioriterar varor producerade av återvunnet material framför andra varor.

Läs mer

Panel om klimatnyttan med återvinning vid Climate Conference 2018

Hur kan ökad återvinning spara naturresurser och energi? Det fick Stena Recyclings Taina Flink och Mats Torring svara på nyligen under The Climate Conference 2018 i Göteborg.

Konferensen arrangerades av The Perfect World Foundation i samband med att Sir David Attenborough utsågs till ”The Conservationist of the Year 2018”. Som talare på konferensen deltog bland många andra även Dr. R.K Pachauri, före detta ordförande för FN:s Klimatpanel och mottagare av Nobels Fredspris 2007.

Läs mer

Nya cirkulära möjligheter

En härlig höst är här och karljohansvamparna står på rad i våra skogar. Hösten betyder att arbetet för många har kommit igång på allvar. Så också för oss på ÅI. 

Regeringen har beslutat om de nya förordningsändringarna gällande producentansvar och fastighetsnära insamling. Naturvårdsverket har också fått i uppdrag att utreda hur utbyggnaden ska genomföras och vilka effekter den bidrar till. Nu förväntar jag mig att Naturvårdsverket också tar fram en vägledning, i nära samarbete med oss och branschen, för implementeringen.

ÅIs kansli bevakar också den nationella implementeringen av EU:s cirkulära paket som och ser att även detta arbete måste ske i nära samarbete med branschen.

Forumet Circular Sweden är lanserat och flera aktiviteter kommer att genomföras tillsammans med forumföretagen och ÅIs medlemmar. Här har vi möjlighet att visa vad näringslivet kan åstadkomma när samarbeten sker i värdekedjor och över branschgränser.

Jag har också fått förmånen att ingå i regeringens delegation för cirkulär ekonomi tillsammans med forumrepresentanter från Ikea och Axfood. Det betyder att branschen nu har en unik position att påverka att Sverige ska cirkulera materialet i mycket större utsträckning och att det återvunna materialet kan konkurrera med det jungfruliga på lika villkor.

Nu hoppas vi bara att vi får en regering som har ambitioner att skapa det mindshift vi behöver. Avfall måste betraktas som resurser och potentiella råvaror. Det är nödvändigt för Sveriges ekonomi såväl som för miljö och klimat.

Lina Bergström
VD, Återvinningsindustrierna

 

LagNytt

Avfallsförordningen 
Träder i kraft 1 januari 2019.
Läs mer

Förordning om ändring i förordningen om producent-ansvar för förpackningar
Börjar gälla 1 januari 2019.
Läs mer

Träder i kraft 1 april 2025.
Läs mer

Förordningen om producentansvar för returpapper
Börjar gälla 1 januari 2019.
Läs mer

 
Prenumerationsregler

Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

 
Ansvarig utgivare

Ellen Einebrant,
Återvinningsindustrierna

 
Kontakt

Återvinningsindustrins Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

08-783 83 70
kansli@recycling.se 

 
Avregistrera

Vill du avsluta din prenumeration av Återvinningsnytt, .

 
 
Återvinningsindustrierna Dela detta nyhetsbrev på

Send to Facebook  Tweet This  Send to LinkedIn  More sharing options