Webbversion | Hemsida | Skicka vidare
NOVEMBER - 2018 För ett långsiktigt hållbart materialflöde

Senaste nytt om återvinning

Annika Helker Lundström vill att återvunna råvaror blir norm

Årets julklapp sätter fokus på textilåtervinning

Stockholms stad har förbjudit appen Tipptapp

Sex av åtta återvinningsmål för förpackningar uppfylldes 2017

Natuvårdsverket har beslutat om en vägledningsplan för det nya producentansvaret

Nordiska näringslivet enade kring klimatutmaningen

ÅI stödjer initiativet New Plastic Economy Global Commitment

Circular Sweden bjöd in plastexperter till diskussion om design, insamling och råvaruanvändning

Återvinningsgalans finalister är utsedda

Regeringen har tillsatt expertråd gällande cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam

Stena Recycling prisbelönade för hållbart varumärke

Jens Thulin, GIAB, utsedd till årets hållbarhetstalang

SUEZ-koncernens VD fick pris av FN:s Global Compact för sitt klimatåtagande

Nytt referensdokument om avfallsbehandling i EU

Annika Helker Lundström vill att återvunna råvaror blir norm

Sedan ett halvår tillbaka är Annika Helker Lundström ordförande i Återvinningsindustrierna. I en intervju ger hon sin bild av de utmaningar och möjligheter hon ser att branschen står inför.

- Det känns fantastiskt roligt att vara tillbaka i branschen, inte minst nu när återvinning och cirkularitet står så högt på agendan, säger Annika Helker Lundström.

Annika betonar bland annat att det kommer att behövas ett närmare samarbete mellan återvinnare och användare av den återvunna råvaran framöver och att hon vill arbeta för att återvunna råvaror blir ”mainstream”.

Läs hela intervjun

Årets julklapp sätter fokus på textilåtervinning

Istället för en ny teknisk pryl blev årets julklapp det återvunna plagget. Detta sätter den återvunna textilråvaran i centrum och kan driva på utvecklingen inom återvunnen textil ytterligare.

Polyester är det som dominerar bland de återvunna materialen i plagg i dag. Gammal bomull är betydligt svårare att göra nya plagg av med bibehållen fiberkvalitet i stor stor skala. Det svenska återvinningsföretaget Renewcell återvinner och regenererar bomullsfibrer i sin demoanläggning i Kristinehamn. 

HUI Research nämner second hand-plagg, men tydligt är att det framför allt är plagg av återvunna material som är i fokus. ”Plagg av återvunna material kommer med största sannolikhet att utgöra en betydande del av framtidens modehandel” förklarar analysföretaget bland annat.

Läs mer

Stockholms stad har förbjudit appen Tiptapp

Stockholms stad förbjuder den populära app-tjänsten Tiptapp att förmedla transport av hushållens avfall, eftersom tjänsten strider mot det kommunala avfallsmonopolet. Kommunen kommer istället att ta fram en egen likadan app och bedriva samma affärsmodell i egen regi. Återvinningsindustrierna har synpunkter både på affärsmodellen som sådan och på kommunens agerande. 

– Grundtanken i Tipptapps modell om ökad service till medborgare är bra, men det är också viktigt att lagstiftningen efterföljs och att hanteringen av produkter och material sker miljöriktigt. Nu har vi hört flera berättelser om hämtningar som dumpas på fel ställen och det är naturligtvis oacceptabelt. Det är viktigt att all avfallshantering genomförs av seriösa aktörer med relevanta tillstånd. Det är omöjligt i den affärsmodell som Tipptapp har valt och därmed finns det inga garantier för att det blir en miljöriktig avfallshantering, säger Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna.

–Det är anmärkningsvärt att Stockholms kommun vill kopiera en sådan affärsmodell. Det är också orimligt att kommunen har ensamrätt att bedriva affärer kopplat till hushållsavfallet. Vi förespråkar en avkommunalisering av hushållens avfall för att entreprenörer ska kunna möjliggöra nya cirkulära lösningar. Men naturligtvis måste lösningarna hålla sig inom ramen för gällande lagstiftning och vara etiskt och miljömässigt korrekta, fortsätter Lina Bergström.

Läs mer

Sex av åtta återvinningsmål för förpackningar uppfylldes 2017

Sverige klarar sex av åtta nationella materialåtervinningsmål för förpackningar och tidningar, visar ny statistik från Svenska Miljöemissionsdata för år 2017.

Totalt materialåtervanns 72 procent av förpackningarna förra året, en ökning med tre procentenheter jämfört med året innan. Sverige klarar därmed med god marginal det nuvarande förpackningsmålet som innebär att 55 procent av alla förpackningarna ska materialåtervinnas.

Från och med januari 2020 höjs materialåtervinningsmålen med upp till 20 procentenheter beroende på typ av förpackning. Materialåtervinningen av PET-flaskor och pantburkar nådde ända fram till målet på 90 procent. PET-flaskor materialåtervinns till 84 procent och pantburkar till 81 procent. Hela 93 procent av glasförpackningarna som sattes på den svenska marknaden 2017 gick till materialåtervinning.

Läs rapporten om återvinningsstatistiken 2017

Natuvårdsverket har beslutat om en vägledningsplan för det nya producentansvaret

Nu finns det tidplaner för när Naturvårdsverket kommer att ha vägledning om den kommande lagstiftningen klar.

Den nya förordningen om producentansvar för förpackningar och tidningar träder i kraft 1 januari 2019. Från och med den 1 januari 2021 krävs det tillstånd av Naturvårdsverket för att samla in förpacknings- och returpappersavfall. Det krävs inte tillstånd för insamling av förpacknings- och/eller returpappersavfall som uppkommit i samband med yrkesmässig verksamhet.

- Vägledningsarbetet kommer att bli mycket betydelsefullt. En av frågorna är vad som händer med de 50 000 privaträttsliga avtal mellan fastighetsägare och entreprenörer. De flesta av avtalen har tecknats av medlemmar i Återvinningsindustrierna, säger Viveke Ihd, chef hållbar återvinning och cirkulär ekonomi, Återvinningsindustrierna. 

Se Naturvårdsverkets planering för framtagandet av vägledning

Nordiska näringslivet enade kring klimatutmaningen

Det nordiska näringslivet är överens om att EU:s mål bör vara netto-noll klimatutsläpp år 2050. Det är ett ambitiöst mål och i linje med vad som krävs för att EU ska leva upp till Parisavtalet.

-Det är roligt att Svenskt Näringsliv tillsammans med övriga nordiska näringslivsorganisationer vill se netto-noll utsläpp år 2050. Användningen av återvunna råvaror är en av lösningarna för att minska klimatutsläppen effektivt, säger Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna.

 Läs mer

ÅI stödjer initiativet New Plastic Economy Global Commitment

Återvinningsindustrierna stödjer genom Circular Sweden Ellen Mac Arthur Foundation´s nya initiativ New Plastics Economy Global Commitment och har beslutat om flera mål för att driva på cirkulära materialflöden nationellt.

Ellen MacArthur Foundation har lanserat initiativet The New Plastics Economy Global Commitment. Initiativet samlar företag och regeringar från hela världen för att skapa ett cirkulärt plastsystem. Circular Sweden är ett företagsforum som skapar mer cirkulära materialflöden och har därför valt att stödja initiativet. Forumet har valt att fokusera särskilt på värdekedjorna plast, textil och byggmaterial det närmaste året. Circular Sweden består av företagen Axfood, H&M, Houdini, IKEA, NCC, SSAB, Tarkett och Återvinningsindustrierna.

Läs mer

Circular Sweden bjöd in plastexperter till diskussion om design, insamling och råvaruanvändning

Styrmedelsförslag och nya samarbetsmöjligheter var i fokus för diskussionen när Sveriges främsta plastexperter träffades för att diskutera design, insamling, bearbetning och hur vi ökar andelen återvunna råvaror i produkter.

Företagsforumet Circular Sweden bjöd nyligen in producenter, forskare, myndigheter och politiker med plastfokus till en workshop om hur vi kan cirkulera plasten bättre. Ambitionen var att konkretisera åtgärdsförslag för att förbättra: 1. Design för återanvändning / återvinning / kompostering 2. Ökad insamling av plast för återförande till nya materialflöden 3. Ökad andel återvunnen plast i nya applikationer. Diskussionerna landade i en bred samsyn kring en rad olika åtgärdsförslag för politiken och värdekedjans aktörer som Circular Sweden kommer att driva framöver. 

Återvinningsgalans finalister är utsedda

Nu är finalisterna till Återvinningsgalan utsedda. Återvinningsbranschen har många framgångsrika, kloka och modiga företag. Galan är en fest där branschens alla hjältar får stå i fokus. 

Ett evenemang där alla delar av branschen under ett år kan mötas, utbyta erfarenheter och tillsammans fira branschens hjältar. Den 31 januari i Stockholm på Berns uppmärksammas fantastiska människor och företag inom återvinningsbranschen för att kora årets vinnare i 9 kategorier. Återvinningsindustrierna är medarrangörer och alla medlemmar kan delta till reducerat pris. 

Läs om finalisterna

Se filmklipp från förra årets gala

Anmälningslänk för Återvinningsindustriernas medlemmar

Regeringen har tillsatt expertråd gällande cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam

Nyligen sammankallade regeringen sitt nya expertråd gällande kommittédirektivet om giftfri och cirkulär återinföring av fosfor från avloppsslam. Återvinningsindustrierna representeras i rådet av Ragn-Sells Lisa Wigh, agronom och expert på resursåterföring från avloppsslam.

Resursåterföring från avloppsslam, med ett cirkulärt flöde för fosfor, är ett prioriterat område för Ragn-Sells. Med tekniken ash2phos finns ett samarbete med tyska Gelsenwasser för utvinning av fosfor ur slamaska. 

Läs mer

Stena Recycling prisbelönade för hållbart varumärke

Stena Recycling har utsetts till Sveriges mest hållbara varumärke 2018. Utnämningen grundar sig på intervjuer med beslutsfattare inom stora företag via studien Sustainable Brand Index. I motiveringen till priset står det att Stena Recycling tar ett stort ansvar för den cirkulära ekonomin eftersom de ser avfall som en viktig resurs.

- Fantastiskt roligt att vårt långsiktiga arbete för att skapa en cirkulär ekonomi med effektiv och hållbar resurshantering uppmärksammas. Vi möter allt oftare kunder som berättar om att vi skapar hållbara värden i våra samarbeten. Det ger oss inspiration att fortsätta vårt arbete med att optimera återvinningen och vara Sveriges ledande återvinningsföretag, säger Kristofer Sundsgård VD Stena Recycling.

Läs mer

Jens Thulin utsedd till årets hållbarhetstalang

För tredje året i rad utser Aktuell Hållbarhet 33 hållbarhetstalanger under 33 år som världen ska hålla ögonen på. Jens Thulin, affärsutvecklare på Godsinlösen, GIAB, är en av dem.

Listan presenterar Sveriges just nu mest intressanta unga entreprenörer, idealister, aktivister, ekonomer, biologer, jurister och teknik­nördar. Alla har den gemensamma målsättningen att skapa en hållbar utveckling. Aktuell hållbarhets motivering är delvis Jens Thulins arbete för att omsätta cirkulära ekonomins teorier i en lönsam praktik.

Läs mer

SUEZ-koncernens VD fick pris av FN:s Global Compact för sitt klimatåtagande

SUEZ-koncernens VD, Jean-Louis Chaussade, fick pris av FN:s Global Compact för sitt klimatåtagande under FN:s Global Compact toppmöte för ledare på FN:s högkvarter i New York.

FN:s Global Compact belönade tio personer från hela världen för deras arbete med att uppfylla FN: s globala mål för hållbar utveckling inom sina olika företagsområden. SUEZ-koncernens VD, Jean-Louis Chaussade, tilldelades 2018 års SDG Pioneers-pris för ”klimatåtgärder genom effektiv resurshantering inom vatten- och avfallssektorn.”

Läs mer

Nytt referensdokument om avfallsbehandling i EU

Ett nytt referensdokument, så kallat BREF, för bästa tillgängliga teknik för olika industrisektorer har publicerats av EU gällande avfallshanteringen i Europa.

BAT-slutsatserna för avfallsbehandling offentliggjordes den 17 augusti i Europeiska unionens officiella tidning. Nästa steg i arbetet är att ta fram författningstext och vägledning. Berörda verksamhetsutövare kommer att behöva anpassa sig till slutsatserna inom fyra år, senast den 17 augusti 2022.

Läs referensdokumentet

Involvera för att cirkulera!  

I juni kom en rapport från Sitra och Material Economics som tydligt visade att cirkulär ekonomi spelar en central roll när det gäller att hålla den globala uppvärmningen under 2°C och att en mer effektiv material-användning i produkter är en nyckelfaktor för att bygga en konkurrenskraftig, utsläppsfri industriell ekonomi i Europa. Med cirkulär ekonomi skulle EU:s industriella utsläpp kunna halveras till år 2050 enligt rapporten.

För att klara av att ställa om till en cirkulär samhällsutveckling behöver vi öka användningen av återvunna råvaror och stärka konkurrenskraften i förhållande till de jungfruliga råvarorna. Produkter behöver designas för återvinning. Det behövs tydliga krav på både hushåll och kommersiella aktörer att återvinningsbart avfall måste sorteras ut innan förbränning och deponering.

Det är viktigt för oss att påverka hur Sverige arbetar med implementeringen av EUs paket för cirkulär ekonomi. Återvinningsbranschen är en tillväxtbransch som spelar en nyckelroll i omställningen till en fossilfri, cirkulär samhällsutveckling. Det är viktigt att återvinningsföretagens kunskap tas till vara och att vi involveras tidigt i implementeringsarbeten. Det är nödvändigt om vi ska nå en cirkulär samhällsutveckling där det är lätt att göra rätt och där marknaden för återvunnet material blomstrar. Direktiven i paketet ska börja gälla 5 juli 2020. Sverige har alla förutsättningar att bli ett mycket framgångsrikt exempel inom cirkulär ekonomi och på så vis verka som ett förebildsland. 

Lina Bergström
VD, Återvinningsindustrierna

 

LagNytt

Avfallsförordningen 
Träder i kraft 1 januari 2019.
Läs mer

Förordning om ändring i förordningen om producent-ansvar för förpackningar
Börjar gälla 1 januari 2019.
Läs mer

Träder i kraft 1 april 2025.
Läs mer

Förordningen om producentansvar för returpapper
Börjar gälla 1 januari 2019.
Läs mer

 
Prenumerationsregler

Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

 
Ansvarig utgivare

Ellen Einebrant,
Återvinningsindustrierna

 
Kontakt

Återvinningsindustrins Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

08-783 83 70
kansli@recycling.se 

 
Avregistrera

Vill du avsluta din prenumeration av Återvinningsnytt, .

 
 
Återvinningsindustrierna Dela detta nyhetsbrev på

Send to Facebook  Tweet This  Send to LinkedIn  More sharing options