Webbversion | Hemsida | Skicka vidare
JUNI - 2019 För ett långsiktigt hållbart materialflöde

Senaste nytt om återvinning

Återvinning och cirkularitet i Almedalen 2019

ÅI:s synpunkter på Naturvårdsverkets vägledning för tillståndspliktiga insamlingssystem

ÅI vill se förtydligande om äganderätten till avfall

Uppdaterad information om BREF-processen

FEAD vill skärpa reglerna i EU:s förpackningsdirektiv

Återvinning kan minska de svenska utsläppen

Ny kartläggning synliggör plastutmaningarna

Företag handlar med plastkrediter i nytt system

Avfall Sverige bryter samarbetet med FTI

Resurs- och avfallsriktlinjerna för byggande och rivning har uppdaterats

Nytt nordiskt samarbete kring cirkulär ekonomi

Debatt kring fri rörlighet för avfall

Nytt industrisamarbete för cirkulära lösningar

Återvinningsindustrierna till Holmen: Låt oss inte sprida fake news

Hårdare krav på plastavfallsexport efter FN-möten om avfall och kemikalier

Dags för Recycling Cup 2019

European Recycling Conference 2019

Återvinning och cirkularitet i Almedalen 2019

Varmt välkommen till årets viktigaste cirkulära aktiviteter i Almedalen.

Plast är guld - dags att cirkulera den
Circular Sweden arrangerar ett plastseminarium den 2/7 kl. 12.00-13.00 på Hamngatan 3 i Visby med fokus på frågor som; Vilka mål och strategier ska Sverige sätta för plastanvändningen? Är det lönsamt att cirkulera plasten? Hur ska vi röra oss från engångsanvändning till flergångsanvändning? Läs mer

Leder Januariavtalet till ett mer cirkulärt Sverige?
Återvinningsindustrierna arrangerar ett seminarium den 3/7 kl. 12.00-13.00 på Hamngatan 3 i Visby med fokus på frågor som; Leder januariavtalet till cirkulära materialflöden? Kan politiken öka återvinningen och användningen av återvunnet material? Vilka incitament behövs för att marknadens aktörer ska kunna accelerera? Läs mer

Circular Sweden och Tarkett bjuder in till cirkulärt mingel 
Varmt välkommen till Almedalens första cirkulära mingel - för alla som är engagerade i en cirkulär omställning. Vilka steg har tagits mot en cirkulär ekonomi under det gångna året och vilka är de stora utmaningarna framöver? Hur tror vi att utvecklingen de kommande åren ser ut – och vad måste vi göra för att uppnå ett cirkulärt och hållbart samhälle? Låt oss tillsammans sätta fokus på viktiga frågor och diskutera dem med ledande företrädare från näringsliv, samhälle och politik. Minglet äger rum den 3 juli kl.20.00-22.00 i Aktuell Hållbarhets Arena, Strandgatan 14 i Visby. Anmälningslänk

ÅI:s synpunkter på Naturvårdsverkets vägledning för tillståndspliktiga insamlingssystem

Återvinningsindustrierna har lämnat synpunkter på Naturvårdsverkets slutversion till vägledningen gällande drift och samråd för tillståndspliktiga insamlingssystem för förpackningsavfall och returpapper.

Efter den första remissomgången har Naturvårdsverket arbetat in många av de synpunkter kring oklarheter som ÅI framförde. ÅI har nu bl.a framfört följande synpunkter på ett nytt utkast:

  • I ”Samråd med andra som redan har tillstånd eller som ansökt om tillstånd” är det viktigt att uppmärksamma konkurrensaspekter. Därför bör Naturvårdsverket kontakta Konkurrensverket för att undvika risk för kartellbildningar.

  • Det måste vara likalydande vägledningstext oavsett om det är kommunen eller privata återvinningsföretag som har avtal som sträcker sig efter 1 januari 2021. Det är också nödvändigt att tydliggöra vikten av dialog mellan insamlingsentreprenörer och fastighetsägare om de civilrättsliga avtalen som finns idag.

Den slutliga vägledningen kommer att publiceras i slutet av juni.

ÅI vill se förtydligande om äganderätten till avfall

Naturvårdsverket och McDonalds (Diensten Ekonomisk förening) har  båda var för sig fattat beslut om att överklaga den dom som kom den 29 maj 2019 från Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Domen innebar att äganderätten av fett från fettavskiljare från McDonalds restauranger räknas som kommunalt bortforslingsansvar, dvs att MCDonalds inte själva äger sitt avfall och kan bestämma hur avfallet ska hanteras. Avfallet bedöms av domstolen som därmed jämförligt avfall med hushållsavfall. Återvinningsindustrierna har under flera år arbetat för en lagstiftning som förtydligar att verksamheter själva ska ha rätt att äga sitt avfall. 

-Vi ser mycket positivt på båda dessa överklaganden och hoppas nu att domen kommer att få prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen för ett avgörande. Det är nödvändigt att vi inom en snar framtid får en ändrad lagstiftning som tydligör verksamheternas äganderätt till sitt eget avfall. I ett cirkulärt samhälle är äganderätten en nyckefaktor för att verksamheter ska kunna utveckla nya affärsmodeller och här har svensk avfallslagstiftning inte hängt med, säger Viveke Ihd, Chef hållbar återvinning & cirkulär ekonomi, Återvinningsindustrierna.

Uppdaterad information om BREF-processen

På Naturvårdsverkets webbplats ligger nu en uppdaterad lista över vad de bedömer händer härnäst i respektive revidering inom EU:s referensdokument för bästa teknik för olika industrisektorer.

EU-kommissionen strävar efter att revidera BREF-dokumenten vart åttonde år. Ett BREF-dokument är ett tekniskt dokument från EU-kommissionen. Det syftar till att fastställa bästa tillgängliga teknik för olika industrisektorer. Dokumenten identifierar också den miljöprestanda som kan uppnås om man använder bästa tillgängliga teknik (BAT – Best Available Techniques) för den aktuella sektorn.

Läs mer

FEAD vill skärpa reglerna i EU:s förpackningsdirektiv

Ändra EU:s förpackningsdirektiv och se över producenternas användning av flerlagerförpackningar, tillsatser, färg, etiketter, lim, lock och annat som i dag försvårar avfallsbranschens återvinningsarbete.

Kravet kommer från branschorganisation European Federation for Waste Management and Environmental Services, Fead, inom vilken Återvinningsindustrierna är medlemmar, och riktas mot EU-kommissionen som nyligen påbörjat en översikt av regelverken för förpackningar. Planen är att kommissionen ska lägga fram ett lagförslag kring förpackningar någon gång under nästa år. Fead föreslår också ett rörligt avgiftssystem där producenter får betala mer för förpackningar som är svåra att återvinna. Fead föreslår också krav på en andel återvunnet material i produktionen av förpackningar för att knuffa på marknaden då det i dagsläget enligt Fead finns en låg efterfrågan på återvunna material. Slutligen kräver Fead att EU-kommissionen föreslår regeländringar när det gäller plastförpackningar av produkter som importeras från länder utanför EU.

Läs Feads krav till EU-kommissionen

Återvinning kan minska de svenska utsläppen

Den nya utsläppsstatistiken visar att de svenska koldioxidutsläppen fortsätter att öka. Återvinningsindustrierna lyfter ofta fram möjligheten att minska utsläppen med design för återvinning och en ökad användning av återvunnet material. 

- Det är anmärkningsvärt att utsläppen fortsätter öka i Sverige. Vi vet att det går att minska dem med hjälp av en ökad resurseffektivitet. Rapporten The Circular Economy - A Powerful Force For Climate Mitigation visar att de industriella utsläppen i Europa kan halveras med cirkulära materialflöden, säger Annika Helker Lundström, ordförande i Återvinningsindustrierna.

Läs mer om Naturvårdsverkets utsläppsstatistik

Rapporten The Circular Economy - A Powerful Force For Climate Mitigation 

Ny kartläggning synliggör plastutmaningarna 

Plastanvändningen i Sverige ökade med 300 000 ton per år från 2012 till 2017. Det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket. Plasten som används kommer huvudsakligen från fossil råvara. 

Mycket plast som går till energiåtervinning och bränsle kommer från verksamheters avfall. Kartläggningen visar att det saknas system som möjliggör att verksamheter som byggbolag, industrier och sjukhus kan sortera ut plast från annat avfall. Även kommunernas insamling av uttjänt plast är begränsad. Idag har till exempel bara 70 av landets 290 kommuner separat insamling av uttjänt plast på återvinningscentraler, för trädgårdsmöbler, blomkrukor och liknande. Förbränningen av plast är ett hinder för klimatmålen som innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Nu behöver producenter, inköpare, produktutvecklare och återvinningsföretag skapa förutsättningar för att mer plast ska kunna samlas in och materialåtervinnas.

Läs mer

Företag handlar med plastkrediter i nytt system

Nu finns ett nytt system där företag genom ett digitalt verktyg kan handla plastkrediter som utfärdats av återvinningsföretag över hela världen.

Plastkrediterna är ett slags utsläppskrediter för plastavfall och krediterna är tänkta att användas för att kompensera företagens plastanvändning. De pengar som går in i systemet finansierar projekt som samlar in och hanterar plastavfall på platser i utvecklingsländer som har stora problem med plast i naturen. Det nya handelssystemet för plastkrediter går under namnet The 3R initiative och drivs av frivilligorganisationerna Verra och BV Rio. Företag som valt att handla med plastkrediter i systemet är exempelvis Veolia och Tetra Pak.

Läs mer om The 3R Initiative

Avfall Sverige bryter samarbetet med FTI

Insamlingen av förpackningar och tidningar är under diskussion igen. Efter att Avfall Sverige och FTI sett ut att närma sig varandra bryter nu Avfall Sverige dialogen genom att lämna den samverkansplattform som startades tidigare i år mellan Avfall Sverige, Sveriges Kommuner och Landsting och FTI.

– Skälet till att vi tills vidare avbryter arbetet är att FTI har mycket bestämda uppfattningar om hur insamlingssystemet ska se ut och saknar flexibel inställning till lokala lösningar som plattformen ger uttryck för, säger Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige, i en kommentar. Det håller dock inte FTI med om:

– Vi delar inte Avfall Sveriges bild. För oss är det viktigt att den insamlingslösning som väljs ska respektera kommuners och producenters gjorda investeringar och leda till miljönytta, både lokalt och för hela samhället. Vi har arbetat hårt för att få till ett bra samarbete och vi tycker givetvis att detta är väldigt tråkigt.

I samverkansplattformen ingår ett antal testkommuner där nya modeller för insamling av förpackningar och tidningar ska testas. Arbetet i testkommunerna kommer nu också att avbrytas. Samtidigt fortsätter Naturvårdsverkets arbete med att fram en vägledning för insamlingen.

Resurs- och avfallsriktlinjerna för byggande och rivning har uppdaterats

Bostadsbyggandet är omfattande i Sverige och Återvinningsindustrierna samverkar med aktörerna i hela byggkedjan för att öka sorteringen och återvinningen av bygg- och rivningsmaterial.

Nu är riktlinjerna uppdaterade och i den nya upplagan finns både Återvinningsindustriernas framtagna skyltfärger för sortering, samt BEAst artikelnummer med. Dessa uppdateringar kommer att underlätta sortering, återvinning, kravställan och upphandling.

Läs mer

Nytt nordiskt samarbete kring cirkulär ekonomi

Under World Circular Economy Forum i Helsingfors lanserade cirkulära aktörer i Norge, Sverige, Finland och Danmark ett nytt samarbete kring cirkulär ekonomi, en så kallad Nordic Circular Hotspot.

På konferensen World Circular Economy Forum, 3-5 juni i Helsingfors, gavs många exempel på hur företag vill samarbeta för att hitta nycklarna i den cirkulära omställningen. Ett sådant är nätverksplattformarna Circular Hotspots som växer fram och i dag finns i 15 länder och regioner. Det nordiska samarbetet har startat med en arbetsgrupp som med finansiellt stöd från Nordic Innovation ska utreda de unika behoven och möjligheterna i regionen för att kunna etablera kunskapsutbyte om cirkulär ekonomi mellan de nordiska marknaderna. Både Återvinningsindustrierna och Circular Sweden finns med som intressenter i detta arbete.

Läs mer

Nytt industrisamarbete för cirkulära lösningar

Stena Recycling har inlett ett industrisamarbete med Electrolux, ABB, Combitech och Stora Enso kring tekikutveckling för att förebygga avfall och ta bättre vara på det avfall som uppstår i olika led i industrin. 

Eventet Circular Initiative äger rum den 27 juni i samband med ÅF Offshore Race i Stockholm och fokus blir att diskutera hur bolagen med hjälp av innovation, samarbete och hållbara affärsstrategier kan skapa förutsättningar för cirkulära flöden. Företagen kommer att presentera konkreta projekt som man samarbetat kring.

Läs mer

Debatt kring fri rörlighet för avfall

En omställning till resurseffektiva och cirkulära ekonomiska modeller kräver att resurser kan röra sig över gränser utan att mötas av murar, även de resurser som traditionellt kallas avfall, skrev Nederländernas ambassadör Ines Coppoolse tillsammans med ICC:s Susanna Zeko och Pär Larshans, Ragn-Sells nyligen i en debattartikel i Dagens Industri.

I debattartikeln lyfter aktörerna upp att material och produkter ofta har globala värdekedjor. De tillverkas i ett eller flera länder, används i ett eller flera andra och blir avfall och återvinns i ytterligare ett. Debattörerna anser att dagens regelverk och avsaknad av globalt gemensamma standarder och kontrollfunktioner i många fall begränsar den fria rörligheten och möjligheten att utvinna nya resurser ur vad som benämns som avfall. 

Läs mer

Återvinningsindustrierna till Holmen: Låt oss inte sprida fake news

Holmen skapar förvirring kring klimat- och miljönyttan med återvunnet papper, enligt ÅI. Holmen har tagit fram en livscykelanalys som enligt Holmen visar att papper tillverkat av färska träfibrer under särskilda förhållanden har en lägre miljöpåverkan än returpapper tillverkat i Tyskland.

Återvinningsindustrierna skrev med anledning av Holmens kommunikation på vårt twitterkonto igår: “Låt oss inte sprida fake news”.

– Vi blev förvånade av Holmens kommunikation. Det är viktigt att påpeka att det helt och hållet är energimixen i Tyskland som ger resultaten i studien. Återvunnet papper är fortfarande bättre för miljö och klimat här i Sverige, säger Återvinningsindustriernas kommunikationschef Ellen Einebrant till Aktuell Hållbarhet.

Läs mer

Hårdare krav på plastavfallsexport efter FN-möten om avfall och kemikalier

Förhandlingsmöten i Genève inom tre FN-konventioner på avfalls- och kemikalieområdet har landat i FN-beslut kring hårdare reglering av den globala handeln med plastavfall.

Beslutet är en skärpning av Baselkonventionen vilket innebär att avfallsimporterande länder, vilka ofta är utvecklingsländer, ska få större möjligheter att stoppa oönskat avfall. Den globala plastproduktionen är i dag 320 miljoner ton per år, och den ökar ständigt. Mindre än tio procent av det globala plastavfallet återvinns. Många hyllar beslutet, samtidigt som företrädare för återvinningsindustrin i Europa har påpekat att beslutet inte nödvändigtvis leder till ökad materialåtervinning. 

Läs Regeringens pressmeddelande

Dags för Recycling Cup 2019 

Recycling Cup är återvinningsbranschens äldsta och mest prestigefyllda golftävling. Sedan 1989 har Recycling Cup samlat branschens beslutsfattare och leverantörer för att under en heldag i golfens tecken stärka gamla relationer och för att skapa nya.

På Lannalodge den 21 augusti är det spel, mingel och nätverk som står i fokus, detta under avslappnade och trevliga former. På Recycling Cup träffar ni kunder och branschkollegor.

Läs mer

European Recycling Conference 2019

Återvinningsindustriernas europeiska branschorganisation EuRIC, European Recycling Industries Confederation, bjuder in till den tredje upplagan av Europeiska återvinningskonferensen (ERC) den 19 september 2019 i Paris. Konferensen samlar inköpare, återvinningsföretag, konsumenter och maskinleverantörer från hela Europa, och erbjuder goda nätverksmöjligheter för affärsutveckling och uppdaterad information om de senaste affärs- och lagstiftningsutvecklingarna på europeisk nivå. Prioriteringen för återvinningsindustrin under de närmaste åren kommer också att diskuteras inom ramen för det nyvalda Europaparlamentet och kommande Europeiska kommissionen. 

Läs mer

Nu är det sommar!

Almedalen står för dörren och kansliet arbetar för fullt med att få de sista pusselbitarna på plats för att kunna genomföra våra seminarier och mingel. Jag hoppas att jag ser många av er där. Samtidigt planerar vi för sommarledighet och det finns många saker som behöver avslutas. Årets första hälft har varit intensiv. ÅI har bland annat lagt mycket tid på att öka återvinningen av bygg- och rivningsavfall, samt de nya producentansvarsförordningarna. 

Vi har också haft ett stort fokus på cirkulär ekonomi och samarbetat med olika aktörer kring materialåtervinning och ökad cirkularitet. För ett år sedan lanserade vi vårt företagsforum Circular Sweden. Då var vi ganska ensamma på arenan, men på bara tolv månader har många fler initiativ tagits och forskningsprojekt startas. Det är härligt att se att intresset för cirkulär ekonomi och materialåtervinning har ökat så dramatiskt den senaste tiden. Intresset och behovet för återvinningsbranschens kunskap och tjänster följer den utvecklingen och jag ser fram emot en minst lika intensiv höst.

Innan sommarkänslan tar ett fastare grepp om oss ska vi också svara på 2030-delegationens betänkande. Det är ett omfattande dokument som innehåller många bra förslag för hur Sverige ska bidra till de 17 globala målen. Glädjande läser jag att näringslivet förväntas ta en central roll i implementationen. Det enda jag saknar är att materialåtervinningen och den cirkulära ekonomin behöver lyftas fram som viktiga fundament för en hållbar samhällsutveckling.

Lina Bergström
VD, Återvinningsindustrierna

 

LagNytt

Avfallsförordningen
Regeringen har infört en justering i den bestämmelse som reglerar hur avfallet ska klassificeras, 13 a §. Dock är själva definitionen av farligt avfall i 3 § oförändrad. Ändringen träder ikraft den 1 juli 2019.

Läs mer

 
Prenumerationsregler

Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

 
Ansvarig utgivare

Ellen Einebrant,
Återvinningsindustrierna

 
Kontakt

Återvinningsindustrins Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

08-783 83 70
kansli@recycling.se 

 
Avregistrera

Vill du avsluta din prenumeration av Återvinningsnytt, .

 
 
Återvinningsindustrierna Dela detta nyhetsbrev på

Send to Facebook  Tweet This  Send to LinkedIn  More sharing options