Webbversion | Hemsida | Skicka vidare
SEPTEMBER - 2019 För ett långsiktigt hållbart materialflöde

Senaste nytt om återvinning

Återvinningsindustrierna diskuterade cirkularitet med näringsministern

Dags att utvidga EU:s ecodesigndirektiv

ÅI vill att "därmed jämförligt avfall" tas bort ur Miljöbalken

Regeringen inför skatt på avfallsförbränning

Kontantförbud för metallskrothandeln efterfrågas

Återvinningsindustrins branschorganisationer i EU signerar deklaration för ökad plaståtervinning

Nordiska ministerrådet efterfrågar EU-mål för återvunnen plast i elektronik

Återvinningsindustrierna hade velat se en differentierad skatt på plastbärkassar

Utredningen om skatt på engångsartiklar ska överväga differentiering för återvunnet material

Nominera till Återvinningsgalan 2020

Företag och politiker diskuterade cirkulära textilflöden

Återvinningsindustrierna vill se krav på fosforåtervinning ur avloppsslam

Ragn-Sells har presenterat ny teknik för cirkulär kväverening

Regeringen inför klimatpremie för ellastbilar

Nya EU-regler för registrering av särskilt farliga ämnen

Nordiska ministerrådet efterfrågar EU-mål för återvunnen plast i elektronik

Kinas stopp för återvunnet papper skapar kris i Europa

Återvinningens klimatnytta bör synliggöras i Agenda 2030-delegationens betänkande

Ny mässa om VA, återvinning och avfall

Ny avfallsstatistik från Eurostat

Återvinningsindustrierna diskuterade cirkularitet med näringsministern 

Återvinningsindustrierna har träffat näringsminister Ibrahim Baylan för en diskussion om vilken lagstiftning som behövs för att främja innovation, utveckling och cirkulär ekonomi.

Fredrik Pettersson, vd Stena Recycling, Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna och Mårten Widlund, vd Suez, lyfte fram att Sverige behöver en modern lagstiftning som främjar utveckling och innovation och som leder till ökad användning av återvunna råvaror. Näringsministern ansåg att potentialen i en cirkulär ekonomi är stor och att cirkulära materialflöden är en viktig lösning på både de säkerhets- och klimatpolitiska utmaningar som samhället står inför.

Dags att utvidga EU:s ecodesigndirektiv

Regeringen och svenska EU-parlamentariker måste driva ökade krav på hållbar design av produkter och infrastruktur inom EU. Det är dags att utvidga EU:s ekodesigndirektiv, skrev Återvinningsindustriernas vd Lina Bergström nyligen med medlemmarna i Circular Sweden på SvD debatt.

Debattartikeln betonar att en utvidgning av EU:s ecodesigndirektiv skulle bidra till mer cirkulära materialflöden. Circular Sweden uppmanar Sveriges regering och svenska EU-parlamentariker att aktivt driva frågan framåt. EU:s ekodesigndirektiv behöver omfatta materialeffektivitet i samma utsträckning som det omfattar energieffektivitet. Krav på cirkulär design ska underlätta separerbarhet av komponenter och material så att dessa enkelt kan sorteras, återanvändas och återvinnas. 

Läs debattartikeln

ÅI vill att "därmed jämförligt avfall" tas bort ur Miljöbalken

Återvinningsindustrierna välkomnar Centerpartiets nya förslag om ökade ambitioner för matavfallsinsamling, men anser att företagens rätt till det egna avfallet måste säkerställas i lagstiftningen. Kommuner kan inte ges obligatorisk rätt att samla in och äga företagens matavfall.

Centerpartiet har presenterat nya förslag för cirkulär ekonomi. Återvinningsindustrierna välkomnar förslagen, men har synpunkter på förslaget om insamling av matavfall. Centerpartiet vill göra det obligatoriskt med insamling av matavfall hos restauranger och livsmedelsbutiker från 2021.

- Vi anser att ökad insamling är bra, men betonar att näringslivet kan drabbas om denna insamling ska göras inom ramen för kommunernas bortforslingsansvar. Vi föreslår att begreppet ”därmed jämförligt avfall” tas bort ur Miljöbalken så att det blir tydligt att restaurangernas och butikernas matavfall ska betraktas som företagens - inte kommunernas - ansvar, säger Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna.

Läs mer

Regeringen inför skatt på avfallsförbränning

Som en del av budgetpropositionen, som lämnas idag, föreslår regeringen en skatt på avfallsförbränning under 2020.

Syftet uppges vara att uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering. Enligt regeringen är skatten också ett steg mot netto nollutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045. Skatten för avfallsförbränning föreslås införas med en skattenivå på 75 kronor per ton avfall år 2020. Därefter föreslås skatten trappas upp stegvis till 100 kronor per ton avfall år 2021 och till 125 kronor per ton avfall år 2022.

Kontantförbud för metallskrothandeln efterfrågas

Återvinningsindustrierna vill se ett förbud mot kontanthantering vd handel av metallskrot. En nyuppstartad grupp av engagerade medlemmar ska driva frågan framåt.

Varje år begås det en omfattande mängd skrot- och metallstölder i Sverige och dessa stölder medför ofta stora kostnader för både samhället och återvinningsföretagen. I Sverige är det fortfarande möjligt för kriminella aktörer att tjäna snabba pengar på att stjäla och sälja metallskrot till mindre nogräknade hälare. De metallåtervinningsföretag som är medlemmar i Återvinningsindustrierna har sedan länge tillämpat ett frivilligt kontantförbud, men den närmaste tiden kommer företagen aktivt att driva frågan om införande av ett lagstadgat kontantförbud för handel med järn- och metallskrot.

Återvinningsindustrins branschorganisationer i EU signerar deklaration för ökad plaståtervinning

Återvinningsindustriernas europeiska branschorganisationer Euric och FEAD har signerat Circular Plastics Alliance deklaration som syftar till att säkerställa att 10 miljoner ton återvunnen plast per år kommer att användas för att tillverka produkter i Europa år 2025.

FEAD betonar samtidigt vikten av en konkretare politik för att nå målet och öka återvinningen av plastavfall och användningen av återvunna polymerer i nya produkter. FEAD förespråkar åtgärder såsom obligatoriska gröna offentliga upphandlingar, bindande krav på återvunnet material i vissa produkter, minskad moms för produkter av återvunnet material och krav på design för återvinning.

Läs mer

Nordiska ministerrådet efterfrågar EU-mål för återvunnen plast i elektronik

Elektroniska produkter borde vara EU:s nästa stora fokusområde för att etablera en cirkulär ekonomi menar Nordiska ministerrådet. I en ny rapport skriver ministerrådet att EU borde sätta ett mål för återvunnen plast i elektroniska produkter.

I rapporten Designing plastics circulation - electrical and electronic products framgår att miljöpåverkan från elektroniska produkter kan minska med mer än 20 procent, för varje enskild produkt, ifall återvunnen plast används vid tillverkning. I dag återvinns drygt 20 procent av plasten i avfall från elektroniska produkter, men rapportförfattarna menar att uppemot 50 procent av plasten kan återvinnas. I rapporten framgår också att 80 procent av miljöpåverkan och 90 procent av produktionskostnaderna för elektroniska produkter beror på beslut som tas under designfasen. Rapportförfattarna menar därför att nyckeln för att elektroniska produkter ska nå en cirkulär tillverkning är att sätta fokus på designfasen.

Läs rapporten

Återvinningsindustrierna hade velat se en differentierad skatt plastbärkassar

Regeringen har fattat beslut om att införa en skatt på plastbärkassar. Återvinningsindustrierna har tidigare skickat in ett remissvar som betonar vikten av en differentierad skatt som premierar återvunnen råvara.

Skatten på plastbärkassar ska bidra till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025 och minska spridningen av mikroplaster i naturen. 

- Återvinningsindustrierna anser att skatten borde vara differentierad så att plastbärkassar av återvunnen plast premieras. Som det blir nu riskerar skatten att slå undan benen på de ambitiösa handels- och återvinningsföretag som redan har ställt om till cirkulära plastflöden, säger Viveke Ihd, chef hållbar utveckling & cirkulär ekonomi hos ÅI.

Läs mer

Utredningen om skatt på engångsartiklar ska överväga differentiering för återvunnet material

Regeringen har beslutat om utredningsdirektiven för utredningen om skatt på engångsartiklar. Utredaren ska överväga differentiering av beskattningen om skatten föreslås omfatta engångsartiklar som består av återvunnet material.

Som en del i genomförandet av januariavtalet inleds nu arbetet med att införa en skatt på engångsartiklar. En utredning ska föreslå hur skatten ska utformas. Utredningen får ett brett uppdrag att titta på vilka produkter som bör beskattas. Utredaren ska överväga differentiering av beskattningen om skatten föreslås omfatta engångsartiklar som består av biobaserade eller återvunnet material, samt material som är fullständigt nedbrytbara i naturen inom rimlig tid.

Läs mer

Nominera till återvinningsgalan 2020

Missa inte chansen att nominera din kollega, ditt team, ditt företag, dig själv eller någon annan som gjort sitt yttersta för att sätta den svenska återvinningsbranschen på kartan.

Återvinningsbranschen har många framgångsrika, kloka och modiga företag. Galan är en fest där branschens alla hjältar får stå i fokus. Ett evenemang där alla delar av branschen under ett år kan mötas, utbyta erfarenheter och tillsammans fira branschens hjältar. Den 30 januari i Stockholm på Berns uppmärksammas fantastiska människor och företag inom återvinningsbranschen för att kora Årets vinnare i 8 kategorier.

Nominera här

Företag och politiker diskuterade cirkulära textilflöden

Återvinningsindustrierna bjöd tillsammans med företagen i Circular Sweden nyligen in politiker, myndigheter och textilkedjans experter till workshop med fokus på hur politiken kan skapa förutsättningar för en resurseffektiv värdekedja.

Trots att klimat- och miljöfrågor har hög prioritet inom svensk politik cirkulerar fortfarande inte textilier resurseffektivt i slutna återanvändnings- och återvinningsloopar, varken nationellt, inom EU eller internationellt. En cirkulär utveckling är nödvändig och Sverige har goda möjligheter att bli ett internationellt föredöme på det här området. En sådan utveckling är beroende av cirkulär design, materialval och en uppskalning av återvinningsteknologier. Tillsammans med politiker diskuterade återvinningsföretagen och näringslivets textilexperter de hinder och möjligheter som finns för cirkulära textilflöden, samt om ett kommande producentansvar kommer att leda till ökad cirkularitet.

Återvinningsindustrierna vill se krav på fosforåtervinning ur avloppsslam

Återvinningsindustrierna har presenterat sina synpunkter på utredningen; Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam, SOU M2018:08.

Bland annat anser Återvinningsindustrierna att vid ett eventuellt förbud bör direktspridning av avloppsslam på åkermark undantas, liksom tillverkning av jord med avloppsslam, där näringsämnen och mull ersätter jungfrulig produkt. Återvinning ska prioriteras och i första hand ske genom direktspridning på åkermark där näringsämnen och mull ersätter jungfrulig produkt. Återvinningsindustrierna föreslår införandet av krav om att minst 75% fosfor samt även andra näringsämnen och mull ska återvinnas ur avloppsslam oavsett teknik eller metod.

- Direktspridning av avloppsslam på åkermark måste kvalitetssäkras med lagstiftning. Vidare anser vi att är gränsvärdessättningen av avloppsslammets kvalitet måste vara baserad på vetenskap, säger Viveke Ihd, chef hållbar utveckling & cirkulär ekonomi hos ÅI.

Läs mer

Ragn-Sells har presenterat ny teknik för cirkulär kväverening

Kvävet från avloppsvattnet kan bli gödsel till jordbruket. Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining har fått 19 miljoner kronor i bidrag från EU:s Life-program för att utveckla metoden.

Easy Mining har tagit fram och patenterat en metod som gör det möjligt att ta till vara på kvävet i avloppsvatten med höga koncentrationer, exempelvis rejektvatten som uppstår när avloppsslam avvattnas. Genom att tillsätta ett så kallat adsorptionsmedel fälls kristaller ut. Kvävet kan sedan utvinnas ur kristallerna och användas i jordbruket som gödsel. Adsorptionsmedlet tas tillvara och kan användas på nytt i reningsverket. Målet är att först bygga pilotanläggningar och att efter tre år kommersialisera tekniken.

Läs mer

Regeringen inför klimatpremie för ellastbilar

I regeringens höstbudget föreslås en ny klimatpremie för ellastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner.

Premien föreslås slås samman med den tidigare elbusspremien och det gemensamma anslaget till dessa klimatpremier förstärkas med 20 miljoner för 2020 till totalt 120 miljoner kronor. I höstbudgeten fördubblas även det så kallade Industriklivet och regeringen satsar 600 miljoner kronor 2020, jämfört med 300 miljoner kronor under det första året 2018. Regeringen föreslår även att anslaget inom Klimatklivet förstärks med 1,16 miljarder kronor, vilket innebär att det kommer att uppgå till nästan 2 miljarder kronor för 2020. 

Läs mer

Nya EU-regler för registrering av särskilt farliga ämnen

EU:s kemikaliemyndighet Echa har offentliggjort kraven för en kommande databas där varor och kemiska produkter som innehåller så kallade särskilt farliga ämnen ska registreras.

Databasen med namnet Scip är en följd av avfallsdirektivet. Den ska ge konsumenter och återvinnare information om vilka ämnen artiklarna innehåller och hur ämnena kan hanteras på ett säkert sätt. Syftet är att påskynda utfasningen av farliga kemikalier och att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi. Med början den 5 januari 2021 är företag som sätter ut varor på EU:s marknad skyldiga att skicka in information om de särskilt farliga ämnen som varorna innehåller till databasen. I början av nästa år ska en prototyp till databasen finnas tillgänglig och den ska sedan utvecklas stegvis under året. För varje farligt ämne ska företagen registrera ämnets namn, koncentration och var i varan det finns.

Läs om de nya kraven

Kinas stopp för återvunnet papper skapar kris i Europa

Drygt två år efter att Kinas förbud mot import av 24 olika sorters avfall har Europa fått ett överutbud på återvunnet papper, rapporterar Euractiv.

Den europeiska återvinningsindustriernas branschorganisation Euric berättar att priserna på återvunnet papper har rasat kraftigt, vilket är en utmaning för Europas återvinningsbolag. Enligt Euric samlades det under förra året in cirka 56,5 miljoner ton återvunnet papper in i Europa men bara cirka 48,5 miljoner ton användes för att tillverka nytt papper. Därmed finns ett överutbud på återvunnet papper i Europa på drygt åtta miljoner ton. Och även om nya återvinningsanläggningar nu byggs väntas det ta tre till fem år innan de är färdigställda. I en kommentar säger Euric att avsaknaden av slutmarknader för åtta miljoner ton återvunnet papper under de senaste två åren har lett till att marknadspriset på återvunnet papper är 300 procent lägre i juni 2019 än i juni 2017, vilket skapat en krissituation för pappersåtervinningssektorn.

Läs mer

Återvinningens klimatnytta bör synliggöras i Agenda 2030-delegationens betänkande

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande angående Agenda 2030-delegationens slutbetänkande.

ÅI stödjer den generella ansatsen att förutsättningarna för genomförandet av Agenda 2030 behöver stärkas, liksom att arbetet med hållbar utveckling – miljömässig, ekonomisk och social - förblir mycket viktigt även efter år 2030. Dock anser ÅI att den cirkulära ekonomin och återvinningens klimatnytta måste synliggöras vid utformningen av insatserna för att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Läs remissen

Ny mässa om VA, återvinning och avfall 

Den 23 – 24 oktober 2019 infaller premiären för Water & Waste, Sveriges nya mässa för VA, återvinning och avfall på nybyggda Åbymässan i Göteborg. ÅI:s vd Lina Bergström talar om vad som behövs för att skapa mer cirkulära materialflöden.

Mötesplatsen erbjuder ett brett utbud i form av utställning från ledande leverantörer, stort seminarieprogram, kompetenstorg, produktnyheter samt ett nätverkande branschmingel i slutet av dag ett. Mässan har två inriktningar; Water, som fokuserar på VA och vattenrelaterade frågor, samt Waste, som är inriktat på hantering av avfall och cirkulär ekonomi. Teman för årets mässa är hållbarhet & klimatförändringar, kompetensförsörjning, digitalisering & ny teknik, samt föråldrade rörsystem och anläggningar och underhåll kopplat till detta. Mässan är kostnadsfri för alla som jobbar i branschen.

Mer information och anmälan

Ny avfallsstatistik från Eurostat

Hushållens avfallsmängder inom EU ligger fortfarande på samma nivåer som 1995, runt 500 kilo per person och år i genomsnitt för EU-länderna. Det visar den senaste statistiken från Eurostat, som jämför avfallsutvecklingen inom EU de senaste 20 åren.

Mängden avfall varierar mellan länder, från Danmark som 2017 producerade mest avfall per person 2017, 781 kilo, till Rumänien som producerade minst avfall per person samma år, 272 kilo. Orsakerna till variationerna beskrivs av Eurostat handla om ekonomiskt välstånd och konsumtionsmönster såväl som insamlingssystem för avfall. Siffrorna från Eurostat visar även att mängden avfall som hamnar på deponi har minskat med 60 procent sedan 1995 och att återvinning och kompostering har ökat med nästan 200 procent under samma tidsperiod.

Till statistiken

Stärk äganderätten till avfall

Det händer mycket inom både politiken och näringslivet som påverkar återvinningsbranschen just nu. Intresset för cirkulär ekonomi ökar och allt fler företag vill använda mer återvunnet material. Det är så klart väldigt positivt. Fortfarande finns det dock en del hinder för att skapa cirkulära materialflöden och Återvinningsindustrierna arbetar aktivt för att undanröja dem.

En av branschens allra viktigaste frågor att driva är äganderätten till avfallet, dvs vem som har rätt att använda och cirkulera resurserna. En nyckelfråga för politiken måste vara att avskaffa det kommunala monopolet på grovavfall. Om producenter ska kunna snurra sina material och produkter resurseffektivt behöver äganderätten stärkas. Det kommunala bortforslingsansvaret för grovavfall är idag ett stort hinder för cirkulära materialflöden eftersom det innebär att endast kommuner har rätt att samla in mer skrymmande hushållsavfall. 

Återvinningsföretagen vill kunna erbjuda tjänster kring insamling och återvinning av grovavfall, men har i dagsläget inte rätt att göra detta om de inte har fått uppdraget av en kommun. Utvecklingen av digitala tjänster på avfallsmarknaden där bl.a hämtningsservice erbjuds av privata aktörer (ett omdiskuterat exempel är tjänsten Tiptapp) är oförenlig med dagens lagstiftning. Här behövs en modernisering av lagstiftningen för att ta tillvara de stora utvecklingsmöjligheter som finns att cirkulera grovavfall så att seriösa återvinningsföretag kan utveckla moderna och effektiva tjänster.

Återvinningsindustrierna uppmanar politiker att en gång för alla hantera denna fråga inom januariavtalets och den planerade översynen av avfallslagstiftningen. Det är ett viktigt steg mot att, på riktigt, se och hantera avfall som den viktiga och värdefulla resurs det faktiskt är.

Lina Bergström
VD, Återvinningsindustrierna

 

LagNytt

Implementeringen av EU:s avfallsdirektiv i Sverige
Remissen beräknas komma de närmaste veckorna. 

 
Prenumerationsregler

Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

 
Ansvarig utgivare

Ellen Einebrant,
Återvinningsindustrierna

 
Kontakt

Återvinningsindustrins Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

08-783 83 70
kansli@recycling.se 

 
Avregistrera

Vill du avsluta din prenumeration av Återvinningsnytt, .

 
 
Återvinningsindustrierna Dela detta nyhetsbrev på

Send to Facebook  Tweet This  Send to LinkedIn  More sharing options