Preheader Webbversion | Hemsida | Skicka vidare
JUNI - 2018 För ett långsiktigt hållbart materialflöde

Senaste nytt om återvinning

Återvinningsindustrierna arrangerar seminarier under Almedalsveckan

Ledande företag har lanserat forum för cirkulära materialflöden

Regeringen har beslutat om fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper

ÅI skrev debattartikel om att regeringen behöver sätta tydliga mål för cirkulär ekonomi

Europaparlamentet har antagit det cirkulära ekonomipaketet

Mer återvinning och cirkulära flöden när bygg- och anläggningssektorn blir fossilfri

Cirkulär ekonomi kan göra det möjligt att hålla den globala uppvärmningen under 2°C

Naturvårdsverket har presenterat Sveriges avfallsstatistik

Naturvårdsverket har beslutat om bidrag till standardisering av plaståtervinning

ÅI arrangerade stämma och konferens med fokus på cirkulära materialflöden

Stena Recycling har invigt ny återvinningsanläggning i Malmö

Ragn-Sells är inbjudna att tala om fosforåtervinning vid FN:s SDG Business Forum 2018

Recycling Cup arrangeras 22 augusti

Euric arrangerar återvinningskonferens 10 sep

Återvinningsindustrierna arrangerar seminarier under Almedalsveckan

Missa inte följande almedalsseminarier nästa vecka:

Kan Sverige nå klimatmålen med cirkulär ekonomi?
Tisdagen den 3 juli 14:00 - 15:30.
Läs mer

Hur kan handeln bidra till en cirkulär ekonomi genom att investera i nya hållbara affärsmodeller?
Onsdagen den 4 juli 15.15-16.30.
Läs mer

Ledande företag har lanserat forum för cirkulära materialflöden

Axfood, H&M, Houdini, IKEA, NCC, SSAB, Tarkett och Återvinningsindustrierna har lanserat företagsforumet Circular Sweden. Syftet är att driva politik och utveckling framåt för att skapa mer cirkulära materialflöden.

Circular Sweden är ett företagsforum som ska bidra till att skapa mer cirkulära materialflöden i Sverige och internationellt. Utgångspunkten är att ett resurseffektivt samhällsansvar är en viktig del av lösningen i klimatomställningen och att ett skifte från linjära till cirkulära materialflöden är nödvändigt för att bibehålla välfärden i framtiden.

Circular Sweden ska driva utveckling och politik framåt inom 4 områden: Design för cirkulär ekonomi, Hållbar konsumtion, Ökad tillgång och användning av återvunnet material, Cirkulära värdekedjor. Circular Sweden kommer att bjuda in näringsliv, politik och forskning till diskussioner om hinder och möjligheter för mer cirkulära materialflöden. Forumet ska också skapa synergier, sprida goda exempel och hitta företagsgemensamma cirkulära vägar framåt. Medlemmarna i Circular Sweden har åtagit sig att ha en tydligt ökande cirkulär utvecklingstrend, exempelvis vad gäller inköp av återvunnet material och produkter som är designade för återanvändning och återvinning. 

Läs mer

Regeringen har beslutat om fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper

Regeringen har beslutat om förordningsändringar om producentansvaren för förpackningar och returpapper.

Producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem. Materialen ska samlas in bostads- eller kvartersnära istället för via återvinningsstationer. För att aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas stegvis 2021 och 2025. Förordningsändringen har ännu inte presenterats.

Läs regeringens pressmeddelande om förslaget

Läs ÅI:s yttrande över det tidigare förslaget (skickades in 18 maj)

ÅI skrev debattartikel om att regeringen behöver sätta tydliga mål för cirkulär ekonomi

Återvinningsindustrierna uppmärksammade nyligen vikten av att regeringen sätter mål för cirkulär ekonomi. Tillsammans med flera andra aktörer hade ÅI en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

"Regeringen har beslutat att Sverige behöver ställa om från en linjär, fossilbaserad ekonomi till en cirkulär och biobaserad ekonomi för att vi ska leva upp till internationella klimatmål samt målen i Agenda 2030. I ett uttalande nyligen meddelar Per Bolund att regeringen inte har för avsikt att sätta mål för cirkulär ekonomi. En ny kartläggning visar att flertalet av de tillfrågade företagen ser stor potential i att arbeta med mer cirkulära affärsmodeller men incitamenten för att göra omställningen saknas. Vi menar att regeringen snarast behöver sätta tydliga cirkulära mål för landet. Först då finns spelregler som alla måste följa och omställningen kan ta fart på allvar."

Läs debattartikeln

Europaparlamentet har antagit det cirkulära ekonomipaketet

Europaparlamentet har antagit det slutliga avtalet om det cirkulära ekonomipaketet. Paketet innehåller bland annat återvinningsmål och ny lagstiftning kring avfallshantering och cirkulär ekonomi.

De fyra rättsakterna som EU-parlamentet har godkänt utgör en del av omläggningen av EU:s politik mot en cirkulär ekonomi. År 2025 ska minst 55 procent av hushållsavfallet och verksamhetsavfallet i EU återvinnas, enligt texten. Målet kommer sedan att öka till 60 procent år 2030 och till 65 procent år 2035. När det gäller förpackningsavfallet så ska 65 procent återvinnas år 2025, och 70 procent år 2030. Separata mål slås fast för vissa typer av förpackningsmaterial, som till exempel papper och kartong, plast, glas, metall och trä.

Från år 2025 ska textilier och farligt avfall från hushåll samlas in separat. Detsamma gäller för biologiskt nedbrytbart avfall från och med år 2024, såvida det inte återvinns genom kompostering i hemmet. I enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling bör EU-länderna också sikta på att minska matsvinnet med 30 procent fram till 2025 och med 50 procent fram till 2030. För att förebygga matsvinn bör EU-länderna införa incitament för att osålda livsmedel ska samlas in och distribueras säkert. Konsumenters förståelse av begrepp som ”sista förbrukningsdag” och ”bäst före”-datum på livsmedelsetiketter behöver förbättras.

Läs mer

Mer återvinning och cirkulära flöden när bygg- och anläggningssektorn blir fossilfri

Återvinningsindustrierna har ställt sig bakom målen, uppmaningarna och viljeinriktningen i färdplanen från bygg- och anläggningsbranschen. Den är en av nio färdplaner som olika branscher har lämnat över till regeringen.

Färdplanerna visar hur branscherna ska bli fossilfria och samtidigt stärka sin konkurrenskraft. De innehåller också krav på en politik som ger rätt förutsättningar för omställningen.

Läs mer

Cirkulär ekonomi kan göra det möjligt att hålla den globala uppvärmningen under 2°C

En ny studie visar att cirkulära affärsmodeller, återanvändning av material och en mer effektiv materialanvändning i produkter är nyckelfaktorer för att bygga en konkurrenskraftig, utsläppsfri industriell ekonomi i Europa.

Att ställa om till en cirkulär användning av de fyra utsläppsmässigt största materialen är nödvändigt för att minska utsläppen av växthusgaser och uppfylla åtagandena enligt Parisavtalet. En mer cirkulär ekonomi kan mer än halvera EU:s industriella utsläpp år 2050. Det är ett av de viktigaste resultaten i den banbrytande rapporten ”Re-configure: The Circular Economy – a Powerful Force for Climate Mitigation’, framtagen på uppdrag av den finska innovationsfonden Sitra och European Climate Foundation. Studien, genomförd av Material Economics, utforskar en rad möjligheter för stål, plast, aluminium, cement och två tunga sektorer vad gäller materialanvändning (personbilar och byggnader).
De identifierade åtgärderna kan minska EU:s utsläpp från industrin med 56% (300 Mt) årligen år 2050, mer än hälften av vad som krävs för att nå nollutsläpp.

Läs rapporten

Naturvårdsverket har presenterat Sveriges avfallsstatistik

Hushåll och företag i Sverige genererade 140 miljoner ton icke-farligt avfall och 2,4 miljoner ton farligt avfall år 2016.

Sedan år 2014 har gruvavfallet minskat något och låg 2016 på 110 miljoner ton vilket är 77 procent av allt genererat avfall i Sverige. Övriga industrier och verksamheter genererade 2016 27,5 miljoner ton avfall och hushållssektorn 4,4 miljoner ton avfall.

Fördelningen mellan de tre stegen i avfallstrappan (materialåtervinning, annan återvinning och bortskaffande) för allt avfall exklusive gruvavfall är relativt konstant jämfört med 2014. 25 procent av avfallet materialåtervanns, 54 procent återvanns på annat sätt och 21 procent bortskaffades 2016. Av de tre stegen i avfallstrappan har annan återvinning ökat mest mellan 2014 och 2016 sett till absoluta tal, medan materialåtervinningen ökat mest procentuellt. Materialåtervinningen av papper har minskat mellan 2012 och 2016. 

Läs rapporten

Produktsida för avfall på SCB:s webbplats

Naturvårdsverket har beslutat om bidrag till standardisering av plaståtervinning

Som en del i den särskilda satsningen på internationellt arbete med miljöanpassning av plast har Naturvårdsverket beslutat om ett bidrag till SIS, Swedish Standards Institute, på 800 000 kronor för etablering av ett ISO-sekretariat för utveckling av standarder för plaståtervinning, och för utveckling av ett standardförslag inom området.

Det finns en rad produktstandarder med miljöinriktning, och även flera standarder för plastprodukter. Men det finns för tillfället väldigt få standarder i EU (CEN) och globalt (ISO) inom området materialåtervunnen plast.

Läs mer

ÅI arrangerade stämma och konferens med fokus på cirkulära materialflöden 

Den 21 maj arrangerade Återvinningsindustrierna stämma och konferens med temat Snabbare omställning till cirkulära materialflöden – Vad behövs från politik och näringsliv?

Under konferensen lanserades företagsforumet Circular Sweden och företagen fick möjlighet att lyfta utmaningar och möjligheter med mer cirkulära materialflöden diskuterades. Anders Mankler, politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog, talade om regeringens arbete för ökad återvinning och cirkulär ekonomi och företagen ställde frågor, bland annat om regeringens förslag kring fastighetsnära insamling. 

Andra programpunkter var ekonomiska och miljömässiga värden i cirkulära materialsystem, Kinas importstopp av avfall, riskhantering kopplat till råvarupriserna, plastens utmaningar, standarder och produktmärkningar för återvunnet material. Dagen avslutades med en politisk panel.

Stena Recycling har invigt ny återvinningsanläggning i Malmö

Stena Recycling har invigt en ny stor anläggning i Malmö. I Norra hamnen har bolaget samlat all återvinningsverksamhet i Malmöområdet och investerat i ny pappershantering och nya maskiner.

Anläggningen är inte helt ny, men med den investering som nu är gjord kommer möjligheten att återvinna mer att utökas betydligt. Ett Eiffeltorn i månaden eller närmare 100 000 ton järn, metaller och rostfritt kommer att återvinnas årligen, liksom 20 000 ton farligt avfall och 35 000 ton papper.

Läs mer

Ragn-Sells är inbjudna att tala om fosforåtervinning vid FN:s SDG Business Forum 2018

Ragn-Sells har bjudits in att medverka vid FN:s möte om de globala målen för hållbar utveckling i New York den 17 juli för att presentera hur fosfor kan utvinnas ur avloppsslam och återföras som giftfri näring till åkermark.

På FN:s årliga möte High Level Political Forum rapporterar medlemsstater om sitt arbete med de globala målen för hållbar utveckling. En del är SDG Business Forum, där även näringslivet deltar. Där är Ragn-Sells koncernchef Lars Lindén inbjuden som talare i en session tillsammans med bland andra Erik Solheim, chef för FN:s miljöprogram UNEP. 

Läs mer

Recycling Cup arrangeras den 22 augusti

Välkommen med din anmälan till Recycling Cup - återvinningsbranschens äldsta och mest prestigefyllda golftävling.

Återvinningsindustrierna är medarrangörer till Recycling Cup - en golftävling som samlar branschens beslutsfattare och leverantörer för att under en heldag i golfens tecken stärka gamla relationer och för att skapa nya. Under denna dag är det spel, mingel och nätverk som står i fokus, detta under avslappnade och trevliga former. 

Mer information och anmälan

Euric arrangerar återvinningskonferens 10 sep

EuRIC - Europeiska återvinningsindustrins förbund - i samarbete med BDSV, VDM, BVSE - organiserar den andra upplagan av Europeiska återvinningskonferensen den 10 september 2018 i Berlin.

Konferensen samlar inköpare, återvinningsföretag, konsumenter och maskinleverantörer från hela Europa. För den som vill nätverka och hålla sig ajour med de senaste affärs- och regelutvecklingarna på europeisk nivå. 

Läs mer

Möjligheter och utmaningar!

Då var sommaren här med full kraft. Under årets första hälft har många spännande saker hänt. 

ÅI har startat upp företagsforumet Circular Sweden - ett nätverk för företag som liksom ÅIs medlemmar vill se ett mer cirkulärt samhälle där mer material tas tillvara. Jag ser framemot ett fruktsamt samarbete mellan ÅIs och forumets medlemmar. Tillsammans blir vi starkare!

Vid stämman den 21 maj fick ÅI en ny ordförande. Annika Helker Lundström tar över efter Anders Wjikman, som efter många år som ordförande för ÅI går vidare med andra uppdrag, bl a som ordförande för Circular Sweden. Många av er känner Annika sedan tidigare och vet att hon har stor kunskap om vår bransch. Tillsammans kommer vi att utveckla ÅI till en än mer framgångsrik förening som fortsätter att leverera värdefull nytta för våra medlemmar.

Branschen står inför många utmaningar. Återvinningsfrågorna är i fokus på många sätt. B la har EU landat det Cirkulära paketet som omfattar flera viktiga direktiv. Nu ska medlemsstaterna implementera detta under de närmsta 24 månaderna. Det kommer att vara en mycket viktig process för ÅI. Miljöministern har nu presenterat sitt förslag till utvecklat producentansvar och fastighetsnära insamling. Det har varit en lång process där ÅI har varit mycket aktiva. 

Nu ska vi ha en givande almedalsvecka där både ÅI och Circular Sweden ordnar seminarium, b la för att lyfta materialåtervinningens nytta för klimatet.

Trevlig sommar!

 

Rubrik

Löptext

 
Prenumerationsregler

Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

 
Ansvarig utgivare

Ellen Einebrant,
Återvinningsindustrierna

 
Kontakt

Återvinningsindustrins Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

08-783 83 70
kansli@recycling.se 

 
Avregistrera

Vill du avsluta din prenumeration av Återvinningsnytt, .

 
 
Återvinningsindustrierna Dela detta nyhetsbrev på

Send to Facebook  Tweet This  Send to LinkedIn  More sharing options