Kan du inte läsa detta html-mail, klicka här

Funka


Uppdaterad nr 10 - 2019
 

Aktuellt från Funka
Funkas kontor. Foto

Behöver du hjälp med din tillgänglighetsredogörelse?

Funka hjälper till med allt som har med Lag om tillgänglighet i digital offentlig service och Webbtillgänglighetsdirektivet att göra!

Susanna Laurin, Forsknings- och innovationschef på Funka delar med sig av Funkas erfarenheter. Foto

Funka i Kenya

Med finansiering från Världsbanken har Funka gett stöd till nationella och regionala aktörer i Kenya. Målet är att införa standarder och policies inom digital tillgänglighet, med fokus på upphandling.

En person som skriver på en laptop. Foto

Stockholms stad väljer Funka

Funka granskar och bearbetar texter samt utbildar Stockholms stads kommunikatörer i klarspråk och begriplighet.

En synskadad person som går med en vit käpp. Foto

Inkludering genom utbildning

I ett nytt EU-projekt ska Funka tillsammans med partners från Slovakien och Tjeckien bidra till ökad tillgänglighet för personer med synnedsättning.

Erik Lanne och Emil Gejrot från Funka på Dysleximässan. Foto

Funka på Dysleximässan

I mitten på oktober deltog vi på Dysleximässan i Uppsala för att visa upp Funkas verksamhet och de hjälpmedel vi erbjuder.

EU-byggnad i Brussel. Foto

Ny version av EN301549 publicerad

Nu publiceras version 3 av EN301549, med flera intressanta nyheter.

Tre frågor
Maddalena Illario. Foto

Tre frågor till Maddalena Illario, koordinator vid Institutet för hälsoinnovation i Campanien, Italien

Vad tycker du är viktigast vid utveckling av regional hälso- och sjukvård?

Utveckling av hälso- och sjukvård kräver medvetenhet och kunskap om medborgarnas behov, det är den viktigaste prioriteringen. Sjukvårdens ansvar är att väga kollektiva och individuella behov mot befintliga resurser, i syfte att prioritera rätt åtgärder. I tider av ekonomiska åtstramningar måste medborgare, samhällen och yrkesverksamma kunna använda nya lösningar, inte minst inom hälso- och sjukvårdssektorn som är särskilt innovativ. Rättvisa är vår ledstjärna och att säkerhetsställa alla former av tillgänglighet (fysisk, kulturell, teknologisk) är nyckeln för att uppnå hållbar utveckling.

Har du några exempel på där ny teknik, till exempel Artificiell Intelligens, kan bidra till att skapa bättre lösningar för medborgare?

Ny teknik gör det möjligt att samla in stora datamängder, som berör allt från övervakning av fysiska tillstånd till genetisk information och kartläggning av olika livsstilars effekt på hälsan. Genom att använda insamlad data effektivt, kan vi skräddarsy åtgärder för förbättrad hälsa. Flera faktorer kan motverka en sån utveckling; till exempel dålig kommunikation och flöden av data mellan olika sektorer, brist på kunskap om de hälsoeffekter som kollektiv datainsamling har på individuell nivå samt bristfälliga bevis för att investeringar betalar av sig för medborgare och samhället.

Ett exempel på hur stora datamängder används inom sjukvården är algoritmer för att kartlägga hälsorisker inom olika delar av befolkningen. Detta är viktigt inom primärvården, där de bidrar till ett individanpassat förhållningssätt till hälsorisker, förebygger ohälsa och skapar hållbarhet i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder.

Vilket är det viktigaste steget att ta för att säkerhetsställa inkludering i Europa?

Att säkerhetsställa inkludering innebär att på ett rättvis sätt se alla människors behov, från fysiska till kulturella. God hälsa är höjden av välstånd och dålig hälsa hindrar hållbar utveckling. Att se till att alla har tillgång till hälso- och sjukvård är en av Europas största utmaningar för att garantera inkludering. Digitaliseringen av hälso- och sjukvården innebär en unik möjlighet att bygga inkluderande och rättvisa samhällen. Digitala lösningar kan bidra till att alla har tillgång till den sjukvård de behöver och digitalisering möjliggör individanpassning baserat på ålder, funktionsnedsättning och kön. På så sätt byggs en tillgänglig, effektiv och hållbar sjukvårdssektor för alla. Att stödja en övergång till tillgängliga, digitala sjukvårdstjänster är ett av de viktigaste stegen EU kan ta för att förhindra isolering, stimulera sammanhållning och säkerhetsställa inkludering.

Övriga nyheter
En person som använder en rullstol. Foto

Studenter producerar en karta för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar att ta sig fram (engelsk text)

Att gå iväg och luncha med kollegorna är en enkel sak för de flesta. Men för personer med funktionsnedsättning kan det vara en prövning på grund av bristande tillgänglighet på lunchstället där kollegorna samlas.

Japans parlament. Foto

Lagstiftare med egna funktionsnedsättningar vid det japanska parlamentet signalerar förändrade attityder (engelsk text)

Personer med funktionsnedsättning i Japan har svårt att komma ut och vara en del av samhället. Det gör valet av två lagstiftare med egna erfarenheter av funktionsnedsättning till välkomna nyheter.

En person som använder en dator. Foto

Kommer artificiell intelligens att göra klassrummet mer tillgängligt? (engelsk text)

AI är på gång att öppna dörren till nivåer av tillgänglighet som inte varit möjligt tidigare och effekterna kan bli positiva på flera sätt.
Detta mail skickas med IdRelay