Bild
Nytt om
Elcertifikat
2014-10-22
 Tipsa om nyhetsbrevet
Kontakta oss via e-post
   


Utfasning av anläggningar

De anläggningar som tagits i drift före 1 maj 2003 och som har mottagit stöd enligt 2 kap 7 § 1 lagen (2011:1200) om elcertifikat kommer under hösten att få beslut om återkallande av godkännande för tilldelning av elcertifikat från och med den 1 januari 2015.

Det är cirka 280 anläggningar som omfattas av utfasningsarbetet och innehavarna till anläggningarna kommer under slutet av oktober att underrättas om att anläggningarna ska fasas ut ur elcertifikatsystemet vid utgången av år 2014. Den förväntade elcertifikatberättigade normalårsproduktionen av el från dessa anläggningar uppgår till cirka 1,4 TWh.

Energimyndigheten beräknar att arbetet med att fasa ut anläggningarna är klart först efter årsskiftet.

Bild

 
Energimyndigheten blir kontoföringsmyndighet

Regeringen har beslutat att Energimyndigheten ska ta över rollen som kontoföringsmyndighet för elcertifikat och ursprungsgarantier från Svenska kraftnät. Ändringen sker från och med den 1 januari 2015. Energimyndigheten kommer att överta kontoföringssystemet Cesar vilket innebär att marknadens aktörer kommer att elektroniskt administrera sina elcertifikat och ursprungsgarantier samt söka marknadsinformation i samma system som tidigare.

I och med att Energimyndigheten övertar Cesar kommer systemet att behöva anpassas till sin nya datamiljö. Detta innebär att Cesar måste stängas ned under en period och är då inte tillgängligt för användare. Preliminära datum för denna period är 18 december 2014 till 6 januari 2015. Detta kommer till exempel att påverka automatiska överföringar, som är inställda att ske under perioden, samt mätvärdesrapporteringen. Information om fastställda datum för Cesars nedstängningsperiod och konsekvenser för aktörerna kommer att läggas ut på Cesars webbplats samt skickas ut elektroniskt till aktörerna inom kort.

Förändringen innebär även att nätägare och andra rapporterande företag, som är skyldiga att rapportera in registrerade anläggningars mätvärden, ska skicka mätvärdena till en ny mottagare. Energimyndigheten och Svenska kraftnät kommer, så snart all teknik finns på plats, att informera rapportörerna om denna förändring. Informationen kommer att finnas i Cesar samt skickas ut till företagen per post samt elektroniskt med e-post till registrerade kontaktpersoner på företagen.


 
Avdrag för el som används vid produktion av el i kraftvärme och industriella mottrycksanläggningar (hjälpkraft)

I augusti kom Kammarrätten i Jönköping med avgöranden i fyra mål gällande avdrag för el som används i produktion av el (avdraget för hjälpkraft vid elproduktion) i kraftvärmeverk. Frågan har rört hur avdragets storlek får beräknas, för kraftvärmeverk och industriella mottrycksanläggningar som använder el (hjälpkraft) till att producera både el och värme i en integrerad process.

Energimyndigheten har hävdat att den uppmätta mängden el måste fördelas på producerad el respektive värme, enligt någon typ av allokeringsmetod. Detta eftersom en stor del av den el som används i ett kraftvärmeverk används för processer som är integrerade och nödvändiga för både el- och värmeproduktion, vilket innebär att den exakta andelen av den egenanvända elen som använts för framställning av el inte kan mätas. Motparterna har bland annat hävdat att all el som används i ett kraftvärmeverk är nödvändig för att producera el, då ingen del i verket kan kopplas bort när elproduktion sker. Kammarrätten slår fast i domarna att för att avdraget ska anses rimligt, krävs att någon form av fördelning görs av den förbrukade elen. Metoder för att beräkna hjälpkraft som inte innebär en sådan fördelning kan därför inte godtas.

Kammarrätten bifaller inte heller den så kallade meråtgångsmetoden som bygger på att det är elkraft som ska produceras i kraftvärmeverket och att värmekraften är att se som tillvaratagen spillvärme. Meråtgångsmetoden innebär att bara den ytterligare mängd el som använts jämfört med om bara el producerats i anläggningen hänförs till produktion av värme. Skälet till kammarättens bedömning är att metoden inte innebär någon egentlig fördelning av den gemensamt förbrukade elen.

Energimyndigheten kommer, avseende deklarationen för 2014 års elanvändning, att godkänna de fördelningsmetoder som Energimyndigheten godkänts tidigare år. Mer information om avdrag för hjälpkraft kommer att lämnas inför deklarationstillfället. Under 2015 planerar Energimyndigheten att revidera föreskrifterna och förtydliga hur el till hjälpkraft kan beräknas i kraftvärme och industriella mottrycksanläggningar. Förslag på ändringar kommer på sedvanligt sätt att kommuniceras med branschen.


 
Tillsyn

Energimyndigheten har nyligen startat en ny omgång av den planerade tillsynen. Till att börja med har beslut fattats om att öppna tillsyn mot sju stycken kvotpliktiga elintensiva industrier. Vid tillsynen av registrerade elintensiva industrier granskas samtliga uppgifter i företagens ansökan om registrering eller deklaration. Om Energimyndigheten vid tillsynen upptäcker felaktiga eller vilseledande uppgifter kan det elintensiva företaget åläggas kvotpliktsavgift eller avregistreras som kvotpliktig elintensiv industri.

Tillsyn kommer även att inledas av kvotpliktiga som ännu inte är registrerade. Den som är kvotpliktig men uppsåtligen bryter mot skyldigheten att göra en anmälan kan dömas till böter eller fängelse.


 
Viktigt att deklarera rätt mängd kvotpliktig el från början

Energimyndigheten får med jämna mellanrum frågor om huruvida det är möjligt att justera en kvotpliktsdeklaration efter att annulleringen för beräkningsåret är färdig. Anledningen till att justera kan exempelvis vara att man tagit upp för mycket eller för lite kvotpliktig el som levererats till en slutförbrukare.

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning finns det inte någon möjlighet att ”rätta” en deklaration efter den 31 mars året efter beräkningsåret. Om det kvotpliktiga företaget har annullerat för få elcertifikat justeras felet med en kvotpliktsavgift som uppgår till 150 % av medelpriset för elcertifikat under beräkningsåret. Om för många elcertifikat annullerats vidtas ingen åtgärd.

Om felet i deklarationen beror på att elleverantören fakturerat för mycket eller för lite el så korrigerar elleverantören det genom debitering eller kreditering och tar upp det i deklarationen efterföljande år.

Observera också att kvotpliktiga egenanvändare inte kan avtala bort sin kvotplikt till någon annan.


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se