Ett nyhetsbrev från Energimyndigheten

Webbversion | Skicka vidare

November 2017 | Affärsutveckling och kommersialisering

HUB 2017 - Energy Conference Västerås

Konferensen äger rum i Västerås på Steam Hotel 28 november. Energimyndigheten håller i ett affärsutvecklingsseminarie - ”Flyga med drakar” där små företag får chansen att möta ledande energibolag. Inspiration är hämtat från det klassiska tv-programmet ”draknästet” där investerare, även kallade ”Drakarna”, bedömer entreprenörernas möjligheter att lyckas. 

Programmet för konferensen består av spe­ci­ellt in­bjud­na ex­per­ter och ta­la­re de­lar med sig av sina vik­ti­gas­te in­sik­ter kring nya tek­no­lo­gi­er, kom­pe­tens­för­sörj­ning, ener­gi­forsk­ning och ener­gi­po­li­tik – för ett håll­bart ener­gi­sy­stem bor­tan­för da­gens frå­gor.

Till kon­fe­ren­sen vän­tas del­ta­ga­re från sto­ra de­lar av nä­rings­li­vet, från myn­dig­he­ter och aka­de­mi, samt re­pre­sen­tan­ter från in­ter­na­tio­nel­la or­ga­ni­sa­tio­ner. Am­bi­tio­nen är att ska­pa en bred platt­form för mö­ten och di­a­log mel­lan fors­ka­re, nä­rings­liv och be­sluts­fat­ta­re.

Ar­ran­görer är Energy Competence Center (ECC) i sam­ar­be­te med bland an­nat ABB, Bom­bar­di­er Trans­por­ta­tion Swe­den, Mä­la­re­ner­gi, Wes­ting­house Electric Swe­den, Mä­lar­da­lens hög­sko­la, Väs­terås stad, Läns­sty­rel­sen Väst­man­land, Job­ba i Väs­terås och Kok­punk­ten Ener­gy are­na.

 
 
 
 

Ny utlysning: Konceptutveckling av nya energiinnovationer med affärsfokus

För första gången lanserar vi utlysningen Konceptutveckling av nya energiinnovationer med affärsfokus.

Utlysningens syfte är att bidra till ett framtida hållbart energisystem. Stödet kan sökas för att utvärdera konceptets energirelevans och dess kommersiella potential samt för att säkerställa de mest grundläggande hörnstenarna för en fortsatt utveckling och kommersialisering.Utlysningen riktar sig till små och medelstora företag (SMF) samt till universitet, högskolor och ej vinstdrivande forskningsinstitut.

Maximalt stödbelopp är 250 000 kronor. Sista ansökningsdag är 12 december.

 
 
 
 

A Challenge from Sweden på Solelmässan

Svenska Solelmässan samlar över 1000 företag, kunder, branschkollegor och beslutsfattare för att diskutera energiteknik och framtidens energisystem. Mässan går av stapeln 28 november på Uppsala Konsert & Kongress.

I anslutning till Solelmässan 2017 deltar några av nyckelpersonerna från Intelligent Energy Management (IEM), en satsning inom A Challenge from Sweden, med syfte att berätta om Energimyndighetens pågående satsningar samt bjuda in personer och organisationer att delta i utvecklingen.

Maria Säfström, vice VD på Ihus, kommer att rama in IEM som en av programmets keynote-talare och i anslutning till konferensen anordnas ett sidevent för fortsatt dialog med personer och organisationer som är intresserade av att ingå i satsningen framåt.

 
 
 
 

Utfall av utlysningen - Verifiering av energiinnovationer tillsammans med kund

Denna utlysning har två ansökningstillfällen per år. Det första tillfället stängde i maj 2017 och i den kom det in 38 ansökningar. Av dessa var det 19 stycken ansökningar som beviljades stöd.

Totalt sammanlagt beviljat belopp uppgick till 28 295 533 kronor.

Följande bolag beviljades stöd:

Climeon AB, Rapkap AB, Againity AB, Dlaboratory, Enjay Filtration AB, Kasi Technologies AB, Zigrid AB, RMBL Strip AB, Tempiro AB, Bzzt AB, Henriksson Salix AB, Cellcomb AB, Freelway AB, Greinon Engineering AB, TXG Technology AB, Climate Curtains, Epishine AB, Q-TAGG R&D AB, Modvion AB.

 
 
 
 

Save the date!

A Challenge from Sweden på Klimatforum 2017

Den 30 november deltar Energimyndigheten i programmet för att berätta om A Challenge from Sweden - en plattform för behovsdriven öppen innovation.

Satsningen Intelligent Energy Management var det första projektet som tog avstamp på plattformen som idag kan visa upp både resultat och nya projekt som ska fortsätta arbetet mot hållbara, lokala energisystem.

Klimatforum 2017 arrangeras av Aktuell Hållbarhet och Naturvårdsverket för att rikta strålkastarljuset på både små och stora lösningar mot det gemensamma målet att förverkliga Parisavtalet.

 

 

 

Save the date!

Träffa oss på Connect Green Day 6 december i Uppsala

Connect Green är en långsiktig nationell satsning som Energimyndigheten är huvudsponsor till och som syftar till att främja svensk miljöteknik.

Målsättningen är att skapa en stark, naturlig och kontinuerlig arena, där gröna entreprenörer och investerare med intresse för miljöteknik kan mötas.

Satsningen syftar också till att göra alla parter, både entreprenörer och investerare, väl förberedda inför dessa möten. Rekrytering och utbildning av investerare, affärsutveckling av bolag samt olika fördjupningsaktiviteter är några av insatserna.

Connect Green vänder sig till de entreprenörer som lämnat forskningsstadiet och nu söker kapital för att kommersialisera sina idéer.

 
 
 
 

Svenskt vågkraftsystem invigdes av norske kungen

Den 21 september var det högtidlig invigning av Waves4Powers vågkraftsystem med bandklippning och galamiddag där Hans Majestät Konungen Harald V av Norge deltog.

Vågkraftverket har framgångsrikt levererat elektricitet till norska nätet sedan 2 juni 2017, då Waves4Power lade ut ett helt vågkraftsystem vid ön Runde i Norge.

Energimyndigheten har stöttat företaget med 13,25 MSEK för att testa sitt vågkraftverk i ett realistiskt vågklimat i norska vatten. Resultatet av detta projekt kommer sedan att utgöra underlag för försäljning och utbyggnad av vågkraftsparker, primärt för marknaderna i Norge och Storbritannien.

 
 
 
 

Svenska bolag på Innovate46 i New York

För fjärde året i rad anordnades Innovate46, en plattform för svenska stratup bolag som vill expandera i USA. Eventet anordnas av Tillväxtverket i samarbete med Svensk-Amerikanska handelskammaren (SACC).

Energimyndighetens affärsutvecklare Christoffer Waldén och Andreas Stubelius tog med sig de svenska bolagen Mindconnect, Againity och GreatherThan för att träffa investerare och potentiella.

På plats i New York träffade Liselott Johansson från GreaterThan Generalkonsuln Leif Pagrotsky och Energiministern Ibrahim Baylan.

 

 
 
 
 

 

Vill du veta mer om Energimyndighetens stöd till kommersialisering och internationalisering?

Gå in på Energimyndighetens webbplats och läs mer.

Fortsätt prenumerera på det här nyhetsbrevet och ta del av våra löpande uppdateringar, utlysningar m.m. inom affärsutveckling och kommersialisering.

Anmäl din prenumeration här.

 
 
 
 


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+