Nyhetsbrev från Energimyndigheten

Webbversion | Skicka vidare

2018-05-08

I år fasas de första anläggningarna ut ur elcertifikatsystemet

De förnybara elproduktionsanläggningar som togs i drift under 2003 kommer i år att bli utfasade från elcertifikatsystemet. Anläggningarna har då fått elcertifikat under 15 år. När dessa anläggningar är utfasade förväntas den totala elcertifikatberättigade årsproduktionen av el ha minskat med cirka 80 GWh.

Sammantaget rör det sig om ett 30-tal anläggningar som omfattas av utfasningsarbetet under 2018. innehavarna till anläggningarna kommer fortlöpande under året med början från maj att underrättas om att anläggningarna fasas ut ur elcertifikatsystemet efter 15 års tilldelning.

Om elcertifikatsystemet

Elcertifikatsystemet är Sveriges huvudsakliga stödsystem för förnybar elproduktion. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen.

Nya anläggningar som tagits i drift efter elcertifikatsystemets införande har rätt till elcertifikat i 15 år, dock längst till utgången av år 2045.

 

 
 
 
 

Förenklad hantering av kvotplikt från 1 januari 2018

Regeringen har gjort ändringar i lagen om elcertifikat för att färre ska räknas som elleverantörer. Från den 1 januari 2018 är det enbart den som levererar el i en elanvändares uttagspunkt som är kvotpliktig elleverantör.

Ändringen innebär att den som köper el från nätet och tillhandahåller till andra inom det egna nätet inte längre är en kvotpliktig elleverantör. Detta kan till exempel gälla en bostadsrättsförening som tillhandahåller el för elbilar i laddstationer. Det kan också gälla en hyresvärd som säljer el till sina hyresgäster. Ändringen tillämpas från och med deklarationen för 2018, som ska lämnas 2019. För den deklaration som lämnades senast 1 mars 2018 gäller samma regler som tidigare år.

De som efter ändringen inte längre är kvotpliktiga elleverantörer hanteras som vanliga elkunder. Deras elleverantörer ska därför hantera deras kvotplikt under 2018.

Läs regeringens proposition.

Den som inte längre är kvotpliktig behöver avregistrera sig. Enklast görs detta via en anmälan för avregistrering till elcertifikat@energimyndigheten.se.

 
 
 
 

Annullering av 33,8 miljoner elcertifikat

Den 3 april annullerades totalt 33 810 479 elcertifikat för 2017 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden.

För el producerad under 2017 utfärdades det totalt 31 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige. Det innebär att den gemensamma elcertifikatreserven minskade med 2,6 miljoner elcertifikat till totalt 10,7 miljoner elcertifikat.

Läs hela pressmeddelandet här.

 

 
 
 
 

Ändrad lagtolkning angående beräkning av kvotplikt för elintensiva biogasföretag

Biogasföretag som är registrerade som kvotpliktig elintensiv industri kan vid beräkning av kvotplikten inte längre göra avdrag för el som förbrukas vid högtryckskomprimering. Avdrag kan fortsatt göras för el förbrukad vid rötning och rening av gasen.

Detta gäller alla biogasföretag som är registrerade som elintensiva industrier det vill säga företag som är registrerade enligt:

  • 11 kap 9 § 3 (energiprodukt, lagen (1994:1776) om skatt på energi), eller

  • 190-reglerna (tillverkningsprocess, 1 kap. 2 § första stycket 8 a eller b, lagen (2011:1200) om elcertifikat).

Bakgrunden är en dom i högsta förvaltningsdomstolen som slår fast att el som förbrukas vid högtryckskomprimering i fordonsgasanläggningar inte är att anse som förbrukning vid framställning av energiprodukter eller som förbrukning i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE.

Hur påverkar detta kvotpliktsdeklarationen?

Vid deklarationen 2018 (det vill säga den som lämnas in i mars 2019) tillämpar vi den nya tolkningen fullt ut. De biogasföretag som är registrerade som kvotpliktig elintensiv industri kommer att omprövas enligt de nya reglerna allt eftersom det är dags för omprövning (varje eller vart tredje år).

Högsta förvaltningsdomstolens dom

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

 

 
 
 
 

Kontrollstation 2019

Energimyndigheten efterfrågade tidigare i år skriftliga inspel avseende uppdragen inom Kontrollstation 2019 och har mottagit synpunkter från ett flertal aktörer.

Synpunkterna finns nu tillgängliga att läsa på Energimyndighetens webbsida.

Följande uppdrag ingår i Kontrollstation 2019:

  • Stoppmekanism kopplad till det nya målet 2030

  • Ny tilldelningsperiod

  • Tilldelning av elcertifikat om det rörliga elpriset (spotpriset) är på noll eller lägre

Samtliga tre uppdrag redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 20 december 2018. Läs mer om uppdragen i Energimyndighetens regleringsbrev.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har fått liknade uppdrag som du hittar på NVEs webbplats.

 

 

 
 
 
 

Utredning om ökad transparens i elcertifikatsystemet

En utredning om möjligheter att utöka transparensen i elcertifikatsystemet pågår.

Utredningens slutsatser kommer att presenteras på marknadsseminariet i Oslo den 25 maj. Rapporten redovisas senast den 15 juni 2018 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet). 

Här hittar du mer information om utredningens omfattning.

 

 
 
 
 

Marknadsseminarium 2018

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatsmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangeras gemensamma svensk-norska elcertifikatseminarium.

Årets seminarium genomförs den 25 maj på Gardermoen (Oslo). Representanter från båda myndigheterna kommer att hålla presentationer. De teman som erbjuds i år är bland annat:

  • Elcertifikatåret 2017

  • Tekniska justeringar av kvoter

  • Kontrollstation 2019

  • Energimyndighetens utredning kring utökad transparens i elcertifikatsystemet

  • EU:s vinterpaket

Mer information om marknadsseminariet hittar du på Energimyndighetens webbplats.

 

 

 
 
 
 

Prenumerera på våra nyheter

Energimyndigheten publicerar löpande nyheter och pressmeddelanden om elcertifikatsystemet på myndighetens webbsida.

Du kan få våra nyheter direkt via ett så kallat RSS-flöde. Med hjälp av RSS så kan du enkelt prenumerera på Energimyndighetens nyheter utan att behöva besöka vår webbsida.

Mer information och hur du börjar prenumerera på våra nyheter via RSS.

 

 


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+