Nyhetsbrev Hållbara bränslen

Webbversion | Skicka vidare

FEBRUARI 2019

Bild från en konferen med människor i bakgrunden

Instruktionsfilm för rapporteringen av drivmedel

Det är dags att rapportera 2018 års mängder. I syfte att göra det enklare för dig som ska rapportera har vi gjort en instruktionsvideo för hur du fyller i rapporteringsformuläret. Nytt för i år är också en uppdaterad rapporteringsmall, nytt formulär för rapporteringen i vår e-tjänst och att alla drivmedelsleverantörer är skyldiga att rapportera enligt drivmedelslagen.

För drivmedelsleverantörer som levererar bensin och/eller dieselbränsle avser rapporteringen också uppfyllnad av reduktionsplikt. Rapporteringen ska vara Energimyndigheten tillhanda senast den 1 april. Energimyndigheten har rätt att ta ut en förseningsavgift vid försenad rapportering enligt drivmedelslagen och reduktionspliktslagen.

Kommentera bestämmelser om ILUC

I det nya förnybartdirektivet som ska gälla efter 2020 finns ett stycke om att så kallade högrisk ILUC-biodrivmedel ska begränsas. EU-kommissionen har nu meddelat en delegerad akt med närmare bestämmelser om kriterier för det och även hur man ska kunna certifiera sitt biodrivmedel som låg risk ILUC.

Fram till den 8 mars finns det möjlighet att lämna kommentarer på förslaget. Du hittar förslaget och formuläret för att lämna synpunkter här. Du behöver ha ett login för att lämna synpunkter, se därför till att ordna ett sådant i god tid.

Närbild på fyra bensinpumpar

Branschmöte om reduktionsplikten 

Energimyndigheten har i uppdrag att utvärdera vissa frågor om systemet med reduktionsplikt. Den 15 mars kommer vi att hålla en hearing för att redovisa en del av det vi kommit fram till hittills. Fokus kommer att vara på omvärldsbevakning och möjliga scenarier för utveckling av transportsystemet till 2030. Det kommer också vara möjligt att ställa frågor och komma med inspel.

Branschmötet äger rum den 15 mars klockan 10:00 på Energimyndighetens lokaler i Stockholm, Rosenlundsgatan 9. Du som är intresserad av att delta kan anmäla dig till hbk@energimyndigheten.se, senast den 11 mars.

Miljöinformation om drivmedel

Energimyndigheten har påbörjat arbetet med föreskrifter om den närmare utformningen av miljöinformationen
om drivmedel. Nya bestämmelser om miljöinformation om drivmedel är införda i drivmedelslagen (2011:319)
och trädde i kraft den 1 januari 2019.

Syfte med miljöinformation
Föreskrifterna kommer att reglera hur konsumentinformationen ska tillhandahållas till konsument och vad den
ska innehålla, förutom uppgifter om drivmedlets växthusgasutsläpp. Syftet med miljöinformationen är att ge
konsumenter information om drivmedlens miljöpåverkan och därmed öka den allmänna medvetenheten.

Synpunkter från referensgrupp
En referensgrupp med deltagare från bransch, forskare och intresseorganisationer är involverade för att ge
synpunkter på utformningen av den information som ska tillhandahållas till konsument vid pumpen och en
konsumentundersökning ska genomföras. Föreskrifterna och förslaget på utformning av
konsumentinformationen kommer att remitteras under året och det kommer även ges möjligheter att komma
med synpunkter under en hearing.

Riktlinjerna för statligt stöd förlängs

EU-kommissionen beslöt i början av året att riktlinjerna för statligt stöd som gäller till och med 2020 förlängs med ytterligare två år. Förlängningen innefattar bland annat riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi.

Den innehåller bland annat begränsningen att det inte är tillåtet att ge driftstöd till livsmedelsbaserade biodrivmedel producerade i anläggningar som tagits i drift efter 2013 eller är fullständigt avskrivna.

De anger också att sådant stöd inte alls ska vara tillåtet efter 2020. Läs mer på kommissionens webbplats.

Restprodukt från palmoljeproduktion omklassas

Den 1 juli i år träder förordningsändringen om hållbarhetskriterier i kraft. Det innebär att råvaror som inte är huvudprodukter men kan användas till andra ändamål än energi måste ha haft ett marknadsvärde på mindre än 40 procent av huvudproduktens marknadsvärde under en tvåårsperiod.

Undantaget är vissa råvaror som finns med i annex IX. Energimyndigheten kommer att uppdatera vägledningen för hållbarhetskriterier för att återspegla den ändringen. Reglerna finns i 3a-b § i hållbarhetsförordningen.

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+