Nyhetsbrev Hållbara bränslen

Webbversion | Skicka vidare

JUNI 2019

Bild från en konferen med människor i bakgrunden

Drivmedelsrapporten 2018

Energimyndigheten håller på med de sista justeringarna av Drivmedelsrapporten som sammanställer leveranser av drivmedel under 2018. Vår sammanställning visar att

  • Den totala mängden drivmedel har minskat något jämfört med föregående år. Mängderna diesel har ökat lite medan bensin minskat något. FAME100 och E85 bryter mot den tidigare trenden och har ökat medan HVO100 har minskat jämfört med 2017.

  • Inblandningen av biobränslen har ökat och uppgår under 2018 till 23 procent (GWh/GWh). Därmed har även växthusgasutsläppen minskat med 19 procent jämfört med baslinjen. Andelen biobränslen i diesel uppgår till 23 volymprocent, i bensin till 6,3 volymprocent och i fordonsgas till 94 procent (GWh/GWh).

  • Andelen restprodukter och avfall som råvara till biobränslen fortsätter öka. 73 volymprocent av biobränslena tillverkades av restprodukter och avfall. PFAD klassas fortfarande under 2018 som restprodukt.

  • Det vanligaste biobränslet är HVO och 46 procent av HVOn tillverkades av restprodukter från palmoljetillverkning.

Så snart rapporten är färdigställd kommer den publiceras på vår webbplats.

Så ska utsläppen från bensin och diesel minska

Nya reduktionsnivåer och fortsatt skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel. Det är de viktigaste förslagen som Energimyndigheten redovisar i samband med utredningen av reduktionsplikten.

För att ge en stabil tillväxt av andelen biodrivmedel är förslaget att ha en rak linje till målet 2030. Därför ska bensinen minska utsläppen med 26,7 procent och dieseln med 60 procent. Energimyndigheten föreslår även att reduktionsnivåerna ska fortsätta vara separata för bensin och diesel, precis som idag. För att inte reduktionsplikten ska bli en begränsning i hur mycket biodrivmedel som kan användas föreslår också myndigheten att bibehålla skattebefrielsen för rena och höginblandade biodrivmedel.


Se även nyhet om detta på vår webbplats.

Implementering av det reviderade förnybartdirektivet

Regeringen har gett Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur EU:s omarbetade förnybartdirektiv kan genomföras. Uppdraget går ut på att:

  • Energimyndigheten ska titta på behovet av särskilda system för ursprungsgarantier för vissa energislag i och med direktivets utökade krav på att utfärda sådana garantier till all förnybar energi.
  • Energimyndigheten ska även utreda om det behövs särskilda system för kontrollen avseende hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp för vissa energislag.
  • Vidare ska Energimyndigheten utreda behov av åtgärder för att genomföra delar av det omarbetade förnybartdirektivet som gäller administrativa frågor, samt information och utbildning.

Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 15 september 2019. Den delen av uppdraget som rör utredning om behov av särskilda system för kontrollen avseende hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp för vissa energislag ska rapporteras senast den 6 december 2019.

Mer om implementeringsuppdraget.

Panorama visualiserar Sveriges klimatomställning

Klimatpolitiska rådet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket har lanserat ett helt nytt digitalt samarbetsverktyg som har skapats för att öka takten i Sveriges klimatomställning. Panorama samlar information och fakta om utsläpp, lösningar och styrmedel och ger på så sätt en gemensam bild av nuläget.

Bedömning om hållbar biomassa

Skogsstyrelsen har lämnat över underlag till regeringen inför bedömningen om Sveriges regelverk för bioenergi från skogen uppfyller EU:s krav på hållbarhet. Underlaget visar att det finns en lång rad regleringar att ta hänsyn till.

Läs mer på skogsstyrelsens webbplats

Programkonferens ”Förnybara drivmedel och system”

Den 4-6 november arrangerar samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system tillsammans med Bio4Fuels och Supergen Bioenergy en gemensam konferens med fokus på lösningar för hållbara drivmedel i Sverige, Norge och England.

Konferensen är en mötesplats för forskare, industrirepresentanter, beslutsfattare med flera, och syftar till att ge en samlad bild av nuläget för bioenergiområdet, analysera hur framtiden för hållbar drivmedelsproduktion och -användning ser ut i Europa och koppla ihop olika expertisområden som på olika sätt stödjer hållbar drivmedelsproduktion och växthusgasminskningar.

Här hittar du program och anmälan

Utlysning: ”Utveckla och förbättra processer för biodrivmedel till vägtrafik, sjöfart och flyg”

Energimyndigheten har inom Biodrivmedelsprogrammet cirka 45 miljoner kronor utlysta för projekt inom följande forskningsområden:

  • Förbehandling av biomassa för biodrivmedelsproduktion
  • Omvandlingsprocesser för biodrivmedelsproduktion
  • Bioraffinaderikoncept och systemstudier

Projekt kan få stöd till att utveckla och förbättra teknik för effektiv produktion av biodrivmedel för transporter på väg, till sjöss och i luften. Sista ansökningsdag är 2019-09-16.

Fullständig utlysningstext och information om hur man söker stöd.

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+