Nyhetsbrev från Energimyndigheten

Webbversion | Skicka vidare

Nr 2, april 2020 | Ekodesign och energimärkning

Mer Skype i corona-tider

Energimyndigheten gör sitt bästa för att hålla sin verksamhet igång som vanligt trots Corona-pandemin. Du kan kontakta Energimyndigheten på dom vanliga kanalerna, exempelvis på ekodesign@energimyndigheten.se. De flesta möten sker via skype, så också eventuella branschmöten. Även EU-kommissionen ser över möjligheterna att genomföra möten via web. Flera intressentmöten under förstudie- eller revisionsstudiefasen hålls nu som webmöten.

Energimyndigheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de flesta anställda arbetar därför hemifrån om möjligt. Energimyndigheten följer UDs avrådan från resor och inga internationella tjänsteresor ska därför förekomma under den aktuella perioden.

Uppdatering av informationen med anledning av coronoviruset sker kontinuerligt.

Nya krav i kraft

Nya krav för ved- och pelletspannor från 1 januari

Från och med 1 januari 2020 gäller nya ekodesignkrav för fastbränslepannor (exempelvis pannor för ved och pellets) som sätts på marknaden. Produkterna har sedan tidigare krav på energimärkning.

Ekodesignförordningen innebär krav på energieffektivitet, på gränsvärden för utsläpp av partiklar, kolmonoxid, gasformiga organiska ämnen (OGC) och kväveoxid (NOx) samt på information som ska finnas tillgänglig.

Läs mer om fastbränslepannor.

Kontakt: carlos.lopes@energimyndigheten.se

 

Nya krav på servrar och datalagringsprodukter från 1 mars

Ekodesignkrav på servrar och på nätbaserade datalagringsprodukter trädde i kraft i mars 2020. Det gäller följande krav: på energieffektivitet av nätaggregat; på resurseffektivitet; på energieffektivitet av servrar i aktivt arbete och idleläge; på information.

Läs mer om servrar och datalagringsprodukter

Kontakt: carlos.lopes@energimyndigheten.se

 

Externa nätaggregat får hårdare krav 1 april

Från 1 april 2020 gäller nya strängare ekodesignkrav för externa nätaggregat. Även fler produkter omfattas. Den nya ekodesignförordningen innebär att från 1 april 2020 gäller hårdare krav för elanvändning vid noll-last och verkningsgrad i aktivt läge. Dessutom införs utökade informationskrav för märkskylten, bruksanvisningar, webbplatser och den tekniska informationen för externa nätaggregat.

Läs mer om externa nätaggregat.

Kontakt arvid.ronnberg@energimyndigheten.se

 

Policy

Sex rättningar av nya förordningar publicerade

EU-kommissionen har publicerat rättningar för några av de ekodesign- och energimärkningsförordningarna som publicerades i slutet av 2019. Det gäller ekodesign för lampor (förordning 2019/2020), ekodesign och energimärkning för bildskärmar inklusive TV-apparater (förordning 2019/2021 resp. 2019/2013), ekodesign och energimärkning för tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushåll (2019/2023 resp. 2019/2014), samt energimärkning för kyl/frysprodukter för hushåll (2019/2016).

Läs rättningarna på respektive produktgruppssida.

Aktuella intressentmöten

Konsulterna som utför förstudier respektive revisionsstudier inför nya/reviderade ekodesign/energimärkningskrav bjuder in till så kallade ”stakeholder meetings” (intressentmöten). Energimyndigheten bevakar dessa till viss del. Vid intresse kan ni anmäla er som intressent på förstudiesidorna som ni hittar på respektive produktgruppssida på vår webbplats.

19 mars hölls ett intressentmöte för köksprodukterna ugnar, hällar och köksfläktar som Energimyndigheten bevakade. Kontakt lovisa.blomqvist@energimyndigheten.se

2 april hölls ett arbetsgruppsmöte för pannor och värmepumpar som Energimyndigheten bevakade. Kontakt carlos.lopes@energimyndigheten.se

Intressentmöten har också hållits för fastighetsautomation (BACS) och kylcontainrar. Intressentmöte för ventilation har skjutits upp. Kontaktperson för dessa är emma.olsson@energimyndigheten.se

Aktuellt om batterier

EU-kommissionen har under mars konsulterat både medlemsländer och intressenter kring hur regelverket för batterier kan förbättras. Frågorna var inriktade på insamling, återvinning, livscykelanalys, utökat producentansvar och märkning. Energimyndigheten har bistått Naturvårdsverket som är ansvarig för att besvara kommissionens frågor.

Den utökade förstudien för batterier är publicerad. Den innehåller fyra fokusområden: mikromobilitet (elsparkcykel, elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar), andra batterikemier än litiumjon, miljöavtryck (Product Environmental Footprint) för andra kemier än litiumbatterier samt hållbar utvinning av råmaterial till batterier.

Läs mer om batterier.

Läs mer om förstudien.

Kontaktperson: eva-lotta.lindholm@energimyndigheten.se

 

Sol-branschmöte inför kommande provning

Den 23 mars arrangerade Energimyndigheten ett branschmöte, med över 80 deltagare via Skype. Energimyndigheten har låtit besiktiga ett 40-tal solcellsinstallationer och vill råda villaägare att låta kontrollera solcellsanläggningar innan de tas i drift och säkerställa att det finns fullständig dokumentation om systemet.

Vid mötet berättade Energimyndigheten om resultaten från besiktningarna och genomgången av olika solcellsprodukter som finns på marknaden och om den kommande provningen av cirka åtta solcellssystem under 2020. Testerna av solcellssystem för privatpersoner kommer att genomföras av RISE Research Institutes of Sweden och resultaten kommer att vara klara tidigast 2021.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats:

Solsidan med presentationer från branschmötet
Nyhet om besiktningarna 200316

Vid eventuella frågor kontakta peter.bennich@energimyndigheten.se

Cirkulärekonomipaket och Green Deal

EU kommissionen har presenterat en ny plan för cirkulär ekonomi. I planen öppnar kommissionen upp för att utvidga ekodesigndirektivet till att omfatta mer än energirelaterade produkter.

Kommissionen kommer även överväga att reglera hållbarhetsaspekter som tex koldioxid- och miljöavtryck, reparerbarhet, samt motverka planerat åldrande. Dessutom kommer kommissionen att lägga fram ett initiativ för cirkulär elektronik med fokus på mobiltelefoner, datorplattor och bärbara datorer.

I slutet av 2019 presenterades även kommissionens Green Deal. Läs mer här.

Marknadskontroll

Energimyndighetens Marknadskontrollplan för ekodesign och energimärkning för 2020 är beslutad och vi fortsätter att arbeta vidare på ett normalt sätt i största möjliga mån. Fokus under året ligger på det av EU finansierade marknadskontrollprojektet Eepliant 3 som omfattar bland annat produktgrupperna luftkonditionering, ventilationsenheter respektive varmvattenberedare och ackumulatortankar.

Även andra produktgrupper kommer att granskas av Energimyndigheten.

Vid eventuella frågor, kontakta anders.hallberg@energimyndigheten.se

EEPLIANT2 – ett EU-projekt som visat på brister

Resultaten från det europeiska marknadskontrollprojekt EEPLIANT2 visar på brister hos ett stort antal kyl- och frysprodukter samt produkter med standby. Här kan du läsa om Resultat EEPLIANT2 och pressrelease. En svensk översättning kommer inom kort.

EU-samverkan kring marknadskontroll

Marknadskontrollansvariga myndigheter i Europa träffas regelbundet på så kallade Adco-möten, men det som planerats i april är nu framskjutet. Länderna har dock kontakt och arbetar vidare så gott det går.

Nordisk samverkan kring policy och marknadskontroll

Nordsyn är ett nordiskt samarbetsprojekt för policy och marknadskontroll av ekodesign och energimärkning under Nordiska Ministerrådet som Energimyndigheten koordinerar. Just nu pågår Nordsyn-projekt om värmepumpar, effektberäkningar samt tester av vattenarmaturer och rumsvärmare. Kontakt: lovisa.blomqvist@energimyndigheten.se

EPREL tillgänglig för marknadskontrollmyndigheter

Alla produkter som omfattas av obligatorisk energimärkning ska registreras i databasen EPREL. Läs mer på vår webbplats. Nu har marknadskontrollmyndigheterna, däribland Energimyndigheten, tillgång till den information som företagen laddat in i EPREL-databasen. Dock får allmänheten vänta, då den publika ingången till EPREL väntas bli tillgänglig först i mitten av år 2020. 

Nytt på webben

Den nya energimärkningen

Under 2021 införs den nya energimärkningen med skala från A-G för flera produkter. För de flesta av de produkter som får ny energimärkning måste leverantörerna från 1 november 2020 skicka med dubbla etiketter, den nuvarande energimärkningen och den nya.

Det är möjligt att leverantörer kommer att skicka med dubbla etiketter tidigare än 1 november och då är det viktigt att återförsäljare är uppmärksamma på att det är rätt energimärkningsetikett på produkterna i butiken. Det är också bra att återförsäljare är förberedda på att svara på frågor från konsumenter om en produkt levereras med två olika energimärkningsetiketter.

Länkar för mer information:

Om den nya energimärkningen

Vanliga frågor och svar om den nya energimärkningen.

Informationsblad med viktigaste informationen för leverantörer och återförsäljare

Uppdaterad webbinformation om belysning

Webbinformationen om ekodesignkrav och energimärkning för belysning är nu uppdaterad. För att öka begripligheten och ge en bättre överblick är informationen uppdelad på två olika webbsidor. En för nuvarande ekodesignkrav och energimärkning och en för de krav som i huvudsak träder i kraft 2021.

Återförsäljare får tidigast visa den nya energimärkningen för belysning för kunder 1 september 2021. Från 1 mars 2023 ska alla ljuskällor ha den nya energimärkningen.

Nuvarande ekodesign- och energimärkning

Ny ekodesign och energimärkning

 

Belysningsarmaturer, speglar och hyllor med lampor

Den nya energimärkningsförordningen (2019/2015) innebär att belysningsarmaturer sedan december 2019 inte längre ska vara energimärkta.

Belysningsarmaturer och andra produkter som innehåller löstagbara ljuskällor, som till exempel speglar och skåp eller hyllor ska, från 1 september 2021 ha information om medföljande ljuskällors energiklass i form av en text i den tekniska dokumentationen och i bruksanvisningen, (se Annex V, punkt 2 i EU 2019/2015).

En belysningsarmatur eller annan produkt som innehåller ljuskällor som är inbyggda och därmed inte är löstagbara räknas från 1 september 2021 i sin helhet som en ljuskälla. Dessa belysningsarmaturer ska då energimärkas som en ljuskälla med energimärkningsetiketten tryckt på förpackningen.

Läs mer om de nya reglerna på Energimyndighetens webbplats. 

Kontakt belysning@energimyndigheten.se 

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Vid frågor, maila till ekodesign@energimyndigheten.se eller
ring 016-544 21 00 (telefontid: tisdag-torsdag kl. 10-12)
www.energimyndigheten.se

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn