Systematiska översikter presenteras

Webbversion | Skicka vidare
Lägg till skolfi@info.skolfi.se i din adressbok
för att inte missa några mejl från oss.


 

Nyhetsbrev nr 9

oktober 2017

Foto: Scandinav Bildbyrå

Systematiska översikter presenteras

Inom kort kommer Skolforskningsinstitutet presentera de första systematiska översikterna. Båda berör matematikundervisningen men har skilda inriktningar. 31 oktober presenteras Klassrumsdialog i matematikundervisningen - matematiska samtal i helklass i grundskolan och 14 november presenteras Digitala lärresurser i matematikundervisningen. Den senare består av två delar, en del om förskolan och en del om skolan.

– Det är med glädje som jag nu ser de färdiga översikterna, säger Skolforskningsinstitutets chef Lena Adamson. Det har inneburit mycket arbete för många inblandade att producera översikterna samtidigt som metoderna utvecklas. Det har varit en spännande process som lett till goda resultat, fortsätter Lena Adamson.

– Min förhoppning är att många lärare som undervisar i matematik ska ha nytta av dessa översikter där lärare och elever står i fokus, säger Lena Adamson.

De nya översikterna kommer att publiceras på Skolforskningsinstitutets webbplats. Håll utkik 31 oktober och 14 november!

 

 

Klassrumsdialog i matematik-undervisningen

Översikten ger en sammantagen bild av vad systematiskt utvald forskning säger om hur lärare kan engagera eleverna i matematiska samtal i helklass i grundskolan.

– Översikten innehåller många exempel på dialoger mellan lärare och elever som illustrerar vad lärare gör och på vilket sätt dessa handlingar har betydelse för elevers deltagande, säger Skolforskningsinstitutets projektledare Karolina Fredriksson.

– Det är forskningsbaserad kunskap som vi hoppas ska ge värdefulla insikter kring den egna undervisningspraktiken och uppslag till hur den kan utvecklas, fortsätter Karolina Fredriksson.

 

Digitala lärresurser i matematikundervisningen

Översikten ger kunskap om hur digitala lärresurser kan se ut till innehåll och funktion. Resultaten ger också en bild av hur resurserna kan användas i undervisningen för att ge effekter på  kunskapsutvecklingen i matematik.

– Forskningen som ingår spänner över förskolan till och med gymnasieskolan och anknyter specifikt till matematikundervisningen, säger Johan Wallin, projektledare för översikten.

– Vi har valt att publicera översiktens resultat i två separata rapporter, en för förskolan och en för grund- och gymnasieskolan, säger Johan Wallin.

 
Årets utlysning
 

Forskningsmedel för praktiknära skolforskning

Vid årets utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning inkom 94 ansökningar.

Forskningsprojekten ska bedrivas i förskole- eller skolmiljö, med inriktning mot lärande och undervisning. Projektens frågeställningar ska ha formulerats i dialog med förskollärare, lärare eller annan personal inom skolan och det ska finnas en avsiktsförklaring, eller avtal, som fastställer samverkan med de involverade förskolorna eller skolor.

– Den forskning som Skolforskningsinstitutet stöder ska utgå från de utmaningar och frågeställningar som förskolans och skolans verksamma möter i anslutning till undervisningen. Det är glädjande att se så många forskare och skolor som aktivt vill arbeta tillsammans för ett förbättrat lärande, fortsätter Lena Adamson.

Beredningsprocessen av ansökningarna har skett i två steg. I slutet av oktober möts Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd för det slutgiltiga arbetet inför beslut om vilka forskningsprojekt som ska beviljas medel. Beslutet om forskningsfinansiering publiceras på Skolforskningsinstituets webbplats 31 oktober. Sökande får också besked via kontot i Prisma.

 

 
Skolforskningsinstitutet
 

Skolforskningsinstitutet är på Skolforum

30-31 oktober finns vi på Skolforum på Stockholmsmässan. Kom och träffa oss i monter C10:04 och prata om arbetet med systematiska översikter, föreslå ämnen för framtida forskningssammanställningar, diskutera forskningsanslag – eller bara kom och häng med oss en stund. Vi ses!

 

 

Samtal på Forskartorget

Hur sammanfattas aktuell forskning för lärare?

Samtal mellan Lena Adamson, myndighetschef vid Skolforskningsinstitutet, och skoljournalist Cecilia Garme om vikten av att lärare har tillgång till aktuella forskningsresultat.

Inspelningen gjordes på Forskartorget på Bokmässan i Göteborg 28 september.

 
Kommentar
 

Budgetpropositionen

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Skolforskningsinstitutets myndighetschef Lena Adamson kommenterar här institutets tilldelning.

I skenet av hur positivt Skolforskningsinstitutet omskrivs i budgetpropositionen är det svårt att förstå att en verksamhet som två regeringar sett ett stort behov av, inte heller i år tilldelas ökade resurser i årets budget.

Sedan institutet startade 2015 har tilldelningen i princip legat still, vilket innebär en fortsatt mycket begränsad forskningsfinansiering och produktion av forskningssammanställningar – som svenska skolor behöver. Det begränsar i sin tur möjligheten att utveckla en mer forskningsbaserad undervisning.

I år fick institutet 94 ansökningar från 21 lärosäten och där dessa upprättat samarbete på olika sätt med 236 skolor. Förra året var siffrorna något högre. 

Om Skolforskningsinstitutets forskningsanslag för praktiknära skolforskning inte heller fortsättningsvis får ökat anslag, kommer vi inte kunna göra årliga utlysningar eftersom huvuddelen av institutets medel är uppbundna i stöd till treåriga projekt.

Intresset för, och arbetet med, att utveckla den här typen av forskning som har väckts och ökat under institutets korta livstid, riskerar att då att mattas av och försvinna.

 

 

 
Välkomna!
 

Med detta nummer av nyhetsbrevet kan vi välkomna många nya prenumeranter - hoppas att ni kommer att hitta läsvärd och intressant information från oss!

Vi vill nå ännu fler läsare så ni får gärna skicka vidare till kollegor och andra intresserade, enklast är att använda länken högst upp till höger på sidan.

Tack för hjälpen, hälsar redaktionen. 

 
 
 
@skolfi www.skolfi.se


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -