Försöksverksamheten fortsätter

Webbversion | Skicka vidare
Lägg till skolfi@info.skolfi.se i din adressbok
för att inte missa några mejl från oss.


 

Nyhetsbrev nr 11

december 2017

Foto: Scandinav Bildbyrå

Försöksverksamheten fortsätter

Skolforskningsinstitutet har sedan hösten 2016 etablerat Försöksverksamheten där en grupp lärare från olika skolor på ett systematiskt sätt prövar och utvärderar utvalda arbetssätt och metoder utifrån institutets systematiska översikter.

Under våren 2018 kommer vi att inleda Försöksverksamhetens andra omgång och inbjuder nu skolornas huvudmän att nominera lärare till verksamheten. Sista anmälningsdag är 9 februari 2018.

För huvudmannens del är fördelarna med att låta lärare delta flera: läraren får en generell kompetensutveckling inom området systematisk verksamhetsutveckling genom evidensbasering, kompetenser som sedan kan användas på olika nivåer i den egna organisationen. Vidare får skolorna ett undervisningsutvecklande projekt med grund i forskningsbaserade metoder och arbetssätt utfört och läraren får goda möjligheter att utveckla ett nätverk, inriktat på på undervisningsutvecklande aktiviteter och projekt, med andra skolor.

Skolforskningsinstitutets nytta av projektet är stor tack vare möjligheten att kunna ta tillvara erfarenheter från skolans praktik, då forskningsresultaten från våra systematiska översikter prövas i en svensk kontext samt genom möjligheten att utveckla våra nätverk med svenska lärare och skolor.

Nominera lärare till Försöksverksamheten 2018-2019

 
Publicerade systematiska översikter
 
Omslag rapport Digitala lärresurser

På vår webbplats finns de publicerade översikterna att läsa och hämta i olika versioner: fullständig rapport, sammanfattning och informationsblad. Här finns även den fullständiga rapportens bilagor.

 

Digitala lärresurser

Skolforskningsinstitutets systematiska översikt Digitala lärresurser i matematikundervisningen presenterades 14 november.

Det vetenskapliga underlaget består av 85 studier och översikten presenteras i två delar, en för förskolan och en för skolan.

Välkonstruerade digitala lärresurser kan erbjuda ett bra stöd för att utveckla barns tidiga matematik i förskolan. Även om det är svårt att dra några tydliga slutsatser om egenskaper som kan utmärka sådana lärresurser tycks det vara gynnsamt om arbetssätten uppmuntrar till samtal mellan barn och med pedagogerna; på så sätt kan barnen stimuleras till att benämna och använda matematiska begrepp.

I skolan är det positivt för elevernas kunskapsutveckling om undervisning med digitala lärresurser har ett avgränsat matematikinnehåll som eleverna kan arbeta med på ett fokuserat sätt. Det förefaller också vara positivt för elevers kunskapsutveckling om de digitala lärresurserna gör så att eleverna kan uppleva och urskilja matematiska begrepp och processer visuellt och dynamiskt.

Digitala lärresurser i matematikundervisningen

 

Beställ trycksakerna

Nu kan du beställa de systematiska översikterna Klassrumsdialog i matematikundervisningen och Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport skola och delrapport förskola.

Beställ via formuläret så får du ett tryckt exemplar skickat utan kostnad.

 

Ur ett lärarperspektiv

Annika Perlander är lärare vid Lerums gymnasium och deltagare i Skolforskningsinstitutets Försöksverksamhet.

videon berättar hon om hur systematiska översikter kan vara till hjälp i arbetet som lärare och om hur man bäst tar till sig resultaten.

 
2018
 

Utlysning 2018

Skolforskningsinstitutets utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning 2018 kommer att öppnas 14 mars och stänger 9 maj.

Vi reviderar just nu våra anvisningar. För dig som redan nu vill börja planera en ansökan så kommer det inte att bli några större förändringar från förra årets utlysning.

Skolforskningsnämnden beslutade vid senaste mötet att 2018 års utlysnings­text lyder: Metoder och arbetssätt för undervisning som främjar barns och elevers utveckling och lärande.

 

Vikarierande direktör

Regeringen har anställt Per Thullberg som vikarierande direktör vid Skolforskningsinstitutet med tillträde 1 februari 2018.

Per Thullberg är professor i historia och var regeringens utredare för tillskapandet av Skolforskningsinstitutet. Per har bred erfarenhet av utbildningssektorn till exempel som chef vid Högskoleverket, första rektor för Södertörns högskola och som generaldirektör för Skolverket.

Regeringens pressmeddelande.

 
Kommande systematisk översikt
 

Vuxenutbildning

Skolforskningsinstitutet har genomfört en förstudie kring metoder och arbetssätt i undervisningen inom vuxenutbildningen. Det finns ett flertal centrala utmaningar inom vuxenutbildningen, till exempel hur undervisningen kan organiseras och genomföras.

I förstudien konstateras att det finns ett stort behov av en översikt om forskning som är relevant för lärare inom vuxenutbildningsområdet. En bedömning visar att det finns tillräckligt med studier för att genomföra en systematisk översikt.

 

 

Skolforskningsnämnden har beslutat att institutet ska genomföra en systematisk översikt med inriktningen att identifiera metoder och arbetssätt som kan utveckla undervisningen inom vuxenutbildningen för att möta utmaningarna med individanpassning och kontinuerlig antagning.

Arbetet med översikten kommer att inledas under våren 2018.

 

 
Det lackar mot jul
 

Kontakt

Under jul- och nyårshelgerna har vi begränsad bemanning på kansliet.

Kontakta oss enklast via mejl: info@skolfi.se, övriga kontaktuppgifter finns här.

 
 
 
@skolfi www.skolfi.se


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -