Utlysning av forskningsbidrag har öppnat

Webbversion | Skicka vidare
Lägg till skolfi@info.skolfi.se i din adressbok
för att inte missa några mejl från oss.


 

Nyhetsbrev nr 13

mars 2018

Elev ritar med färgpenor

Foto: Scandinav Bildbyrå

Utlysning av forskningsbidrag har öppnat

Skolforskningsinstitutets utlysning av forskningsbidrag för praktiknära skolforskning öppnade 14 mars  och stänger 9 maj kl. 14.00.

Utlysningen görs via Prisma. Vi uppmanar alla att i god tid registrera sina profiler i Prisma, det gäller även för medsökande forskare i projekten.

Årets utlysning av forskningsbidrag har inriktningen: Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomfö­rande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveck­ling och lärande.

Läs om utlysningen, vår forskningsprofil och anvisningar för sökande.

Viktiga datum

  • Utlysningen öppnade 14 mars kl. 14.00.

  • Utlysningen stänger 9 maj kl. 14.00.

  • Beslut om vilka som beviljas bidrag kommer att fattas i slutet av oktober.

  • Besluten kommer att kommuniceras i början av november.

 
Utredning om praktiknära skolforskning i samverkan
 

Betänkande om praktiknära skolforskning

I betänkandet Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring presenterade regeringens utredare Cecilia Christersson nyligen sitt uppdrag kring praktiknära skolforskning.

–Det är ett givande betänkande som behandlar de stora frågorna mellan klassrum och forskning för att höja kvaliteten i skolan, säger Skolforskningsinstitutets direktör Per Thullberg.

 

 

 

–Utredningen har sett Skolforskningsinstitutets potential och förväntade styrka när det gäller att förverkliga målet att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund. Institutet ses som en resurs i sammanhanget och föreslås stärkta resurser för arbetet med systematiska översikter, dels för att täcka forskningsluckorna och dels för att bli en central aktör och föra ut resultaten till de verksamma i skolorna, fortsätter Per Thullberg.

 
Systematisk översikt påbörjad
 

Vuxenutbildning

Skolforskningsinstitutet har under en tid förberett en systematisk forskningsöversikt med vuxenutbildning i fokus. I samband med ett uppstartsinternat i mitten av februari möttes forskningsexperterna och insititutets projektgrupp och arbetet med översikten inleddes.

Målet för översikten kommer att vara att identifiera hur undervisning inom

 

 

vuxenutbildning kan individanpassas. Bak-grunden till översikten är en behovsinventering som visat att det finns betydande utmaningar inom vuxenutbildning till följd av kontinuerlig antagning och heterogena elevgrupper. Vuxenutbildningen är således ett mycket angeläget område att studera utifrån perspektivet livslångt lärande.

Pågående systematiska översikter.

 
Året som gått
 

Årsredovisning

Skolforskningsinstitutets årsredovisning för 2017 är överlämnad till regeringen.

2017 är det första år då Skolforsknings-institutet har redovisat resultat inom båda sina huvuduppdrag – att göra forskningssammanställningar för praktiknära användning samt att lysa ut och fördela forskningsbidrag till praktiknära skolforskning.

Det är också första året som vi fullt ut har kunnat utnyttja såväl förvaltnings-anslaget och anslaget för forsknings-finansiering.

Hösten 2017 publicerades Skolforskningsinstitutets två första systematiska översikter i tre rapporter. Vi har också fortsatt att utveckla metoder, processer och stöd i de olika faserna av arbetet med forsknings-sammanställningar.

Vid 2017 års utlysning beviljades fem skolforskningsprojekt finansiering. Ansökningar inkom från 21 lärosäten som tillsammans har upprättat samarbete med 236 skolor.

Skolforskningsinstitutets  årsredovisning 2017.

 

 
Omslag årsredovisning 2017
 
Ny video och SETT
 

SETT 2018

11-13 april hålls SETT konferens och mässa på Kistamässan i Stockholm.

Vi finns på plats i en monter på mässan, vi ses där!

 

Att undervisa på vetenskaplig grund

Morten Sager, fil dr och lektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, berättar i videon om vad det innebär att undervisa på vetenskaplig grund och om vad evidens betyder.

 
 
@skolfi www.skolfi.se


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -