Statliga skolmyndigheter – för elever och barn i en bättre skola

Webbversion | Skicka vidare
Lägg till skolfi@info.skolfi.se i din adressbok
för att inte missa några mejl från oss.


 

Nyhetsbrev nr 15

juni 2018

Studentexamen

Foto: Emma Eriksson, Scandinav Bildbyrå

Statliga skolmyndigheter – för elever och barn i en bättre skola

2017 års Skolmyndighetsutredning som presenterades 11 juni har haft i uppdrag att göra en bred översyn av ansvarsfördelningen och organiseringen av myndigheterna på skolområdet.

Skolforskningsinstitutets uppdrag föreslås vidgas till att även omfatta sammanställningar av beprövad erfarenhet, att utlysning och fördelning av forskningsmedel ska utgå från identifierade behov i skolväsendet samt att bidra med underlag till de övriga skolmyndigheter som föreslås.

–Jag är glad över att utredningen har uppmärksammat behovet av ett starkt skolforskningsinstitut, säger Skolforskningsinstitutets vikarierande direktör Per Thullberg.

Utredningen delar uppfattning med utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan (SOU 2018:19) att institutet ska intensifiera arbetet med att bygga upp en databas med information om vetenskapliga kunskapsluckor inom skolväsendets område. Även när det gäller uppdraget om att ta fram och driva en nationell webbplats instämmer utredningen med SOU 2018:19. Webbplatsen ska utgöra ett stöd för lärarnas, förskollärarnas och skolledarnas medverkan i praktiknära forskning och underlätta kontakter mellan skolan och lärosäten.

–Det är mycket glädjande att denna liksom flera tidigare utredningar har sett myndighetens kompetens och förslår utökade arbetsuppgifter, säger Per Thullberg.

Utredningen föreslår vidare att Skolforskningsinstitutet ska ledas av en generaldirektör. Det ska finnas ett insynsråd med uppgift att utöva insyn och ge myndighetschefen råd. Skolforskningsnämnden ska därmed avvecklas, föreslår utredningen.

 
Utlysning av forskningsbidrag 2018
 

Utlysning av forskningsbidrag

Årets utlysning har som inriktning: metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomfö­rande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveck­ling och lärande. När utlysningen stängdes 9 maj hade 65 ansökningar inkommit.

Nu har beredningsgruppen inlett sitt arbete och ett första kalibreringsmöte har hållits för att säkerställa en samsyn av bedömningsfaktorerna.

 

 

Beredningsprocessen av ansökningarna sker i två steg. Läs om arbetsgången och granskningskriterierna här (s. 7–11).

Efter beredningsgruppens arbete fattar institutets vetenskapliga råd beslut om tilldelning av forskningsbidrag. Detta sker i oktober.

Beslutet publiceras på www.skolfi.se, sökande får även besked via ansökningssystemet Prisma.

 
Konferens
 

Praktiknära skolforskning

Ca 200 forskare och lärare deltog i konferensen om den praktiknära skolforskningens teori och praktik. Konferensen hölls 24 maj och arrangerades av forskarskolan Learning Study (JU), Stockholm Teaching & Learning Studies, Stockholms stad, Stockholms universitet och Skolforskningsinstitutet.

Konferensens tema var den praktiknära forskningens teori och praktik, och syftet med konferensen var att identifiera och diskutera vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor i praktiknära forskningsansatser.

Institutets direktör Per Thullberg inledningstalade och Ingrid Carlberg, professor em. i pedagogik, introducerade konferensens tema och var moderator.

 

Foto: Eva Grönlund

 
Lästips
 

Utveckla matematik-undervisningen

Skolforskningsinstitutets systematiska översikter kan ge lärare värdefulla insikter kring den egna undervisningspraktiken och ge uppslag till hur den kan utvecklas. 

Översikterna Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan och Digitala lärresurser i matematikundervisningen finns att läsa och hämta som pdf i olika versioner på vår webbplats.

Det går även att beställa tryckta exemplar som skickas utan kostnad.

 

 

Tack för att ni prenumererar på nyhetsbrevet

Vi är glada att så många av er har valt att ge samtycke till att fortsätta prenumerationen. Vi tror och hoppas att ni hittar läsvärd och intressant information i nyhetsbrevet. I nyhetsbrevet presenterar vi resultat från nya forskningsöversikter och annat som händer på institutet.

Vi vill gärna få ännu fler läsare och blir glada om du skickar nyhetsbrevet vidare till kollegor och andra intresserade. Använd länken högst upp till höger på sidan.

Tack för hjälpen, hälsar redaktionen.

 
Trevlig sommar!
 

Foto: Anna Hedman

 

 

Under juli månad har vi begränsad bemanning på kansliet.

Kontakta oss enklast via mejl till info@skolfi.se, övriga kontaktuppgifter finns här.

 
 
 
@skolfi www.skolfi.se


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -