I dag publiceras en ny systematisk översikt

Webbversion | Skicka vidare
Lägg till skolfi@info.skolfi.se i din adressbok
för att inte missa några mejl från oss.


 

Nyhetsbrev nr 19

december 2018

I dag publiceras en ny systematisk översikt

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet - med fokus naturvetenskap är en ny systematisk översikt som Skolforskningsinstitutet publicerar i dag.

Skolforskningsinstitutet arbetar kontinuerligt med att ringa in undervisningsnära ämnesområden där behovet av vetenskapligt grundad kunskap bedöms vara stort. Ett viktigt område som har identifierats under det arbetet gäller nyanlända elevers och andra flerspråkiga elevers lärande.

- Nyanlända och andra flerspråkiga elever möts ofta av komplexa utmaningar under skolårens högre stadier, säger Farzaneh Moinian, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

- Det är viktigt att lärarna arbetar med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att stärka dessa elever, fortsätter hon.

I översikten har vi sammanställt forskning om flerspråkiga elevers lärande, och hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Studierna som ingår omfattar elever i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Med utgångspunkt i de studier som ingår i översikten, och deras respektive fokus, har vi disponerat resultaten i fyra huvudkategorier:

  • de språkliga resurserna i klassrummet

  • klassrumsinteraktionen - samtalens struktur och karaktär

  • fokus på språk och naturvetenskapligt språkbruk

  • att inviga eleverna i olika naturvetenskapliga uttrycksgenrer.

- Det är min förhoppning att denna systematiska översikt kan bidra med konkret vetenskapligt stöd till lärare som undervisar i ett flerspråkigt klassrum, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet - med fokus naturvetenskap finns att hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Det finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten att hämta där.

 
Systematiska översikter
 

Laborationer i NO

Skolforskningsnämnden har beslutat att institutet ska genomföra en systematisk översikt med inriktning på laborationer i naturvetenskapsundervisningen.

I början av december träffades projektgruppen och inledde arbetet, till en början med fokus på frågeställning och litteratursökning.

Laborationer i form av praktiska undersökningar är viktiga arbetssätt för att söka kunskap om vår fysiska omvärld inom den naturvetenskapliga traditionen.

Institutets analyser tyder på att lärare efterfrågar mer kunskap om hur laborationer kan användas i olika syften. Det handlar då bland annat om hur laborationer kan bidra till såväl elevers kunskaper om naturvetenskapliga fenomen och förklaringar som förmåga att genomföra systematiska undersökningar.

Läs om den nya systematiska översikten.

 

Beställ översikterna

Skolforskningsinstitutet arbetar parallellt med flera systematiska översikter. När vi publicerar en systematisk översikt finns den att läsa på vår webbplats. Det går även att beställa översikterna kostnadsfritt i tryckt format via länkarna nedan. Om du behöver fler än 9 exemplar, mejla din beställning till info@skolfi.se

Klassrumsdialog i matematikundervisningen - matematiska samtal i helklass i grundskolan

Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport skola

Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport förskola

Feedback i skrivundervisningen

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet - med fokus naturvetenskap

Publicerade systematiska översikter.

 
Praktiknära skolforskning
 

Lärarnas betydelse

Karim Hamza är forskningsledare för RiskEdu II, ett av de fem forskningsprojekt som beviljades bidrag i 2017 års utlysning.

Karim berättar i en artikel på vår webbplats bland annat om hur de lärare som deltar i projektet är involverade, och vad som särskiljer den praktiknära forskningen från annan didaktisk forskning.

- Lärarnas fingertoppskänsla för praktiken och deras kännedom om skolans förutsättningar har

 

 

på ett konkret sätt påverkat det här forskningsprojektet, säger Karim Hamza.

Syftet med projektet är att vidareutveckla didaktiska principer och modeller för hur värderingar och det naturvetenskapliga ämnesstoffet kan interagera, och ömsesidigt stödja varandra, när eleverna diskuterar och tar ställning i olika samhällsfrågor.

Läs också om vår forskningsprofil.

 
Träffa Skolforskningsinstitutet
 

 

 

Följ oss på LinkedIn och ta del av nyheter, utlysningar och lediga tjänster.

 

 

Även 2019 hålls researchED på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Vi finns på plats lördag 9 februari.

 

.

Vetenskapsfestivalen SciFest 2019 hålls 7-9 mars på Fyrishov i Uppsala. Vi ses på lärarkvällen, torsdag 7 mars!

 

 

Vi önskar alla läsare en god jul och ett gott nytt år

 

Under helgerna har vi begränsad bemanning på kansliet.

Kontakta oss enklast via mejl: info@skolfi.se. Här finns övriga kontaktuppgifter.

 

 
Isformationer
 
 
@skolfi www.skolfi.se


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -