Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan

Webbversion | Skicka vidare
Lägg till skolfi@info.skolfi.se i din adressbok
för att inte missa några mejl från oss.


 

Nyhetsbrev nr 20

februari 2019

Foto: Sandra Williamsson, Scandinav Bildbyrå

Ny systematisk översikt

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan

Den nya översikten tar upp ett angeläget ämne, lekens betydelse för att utveckla barns sociala förmågor, och har fokus på hur förskollärare kan genomföra arbetet.

– Jag hoppas att översikten kan utgöra ett viktigt underlag för förskollärares kollegiala utveckling av undervisningen i förskolan, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Leken har en central plats i förskolans verksamhet och lekens betydelse för barns utveckling, lärande och välbefinnande lyfts fram i den reviderade läroplanen för förskolan som träder i kraft 1 juli i år. Lekens möjligheter att främja barns sociala förmågor framgår också i barnkonventionen.

Syftet med översikten är att ge förskollärare värdefulla insikter kring den egna undervisningen och uppslag till hur den kan utvecklas.

– Forskningen sätter ord på det som sker och ger kunskap i form av begrepp och teman, säger Karolina Fredriksson, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

– Översikten ger en ökad förståelse av hur förskolläraren kan leda lek och bedriva undervisning i förskolan, fortsätter hon.

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan finns att hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats.

 
Systematiska översikter
 

Översikt om specialpedagogik

Skolforskningsinstitutet har, i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), just påbörjat arbetet med en översikt med specialpedagogisk inriktning inom ämnet idrott och hälsa.

I idrottsundervisningen ingår moment där elever får öva sig i att interagera med andra, följa instruktioner och samarbeta. För elever som möter svårigheter i det sociala samspelet kan idrottslektionen bli en stor utmaning. 

 

                                                       

Översikten ska studera hur undervisningen i idrott och hälsa kan utformas så att elever, som möter svårigheter i det sociala samspelet, ges goda förutsättningar för delaktighet, utveckling och lärande.

På webbsidan om pågående systematiska översikter presenteras arbetet med våra översikter. I mitten av februari inleder projektgruppen för denna översikt sitt arbete och därefter går även det arbetet att följa på webben.

  

 

Foto: Anna Andersson

 

Hur kan man använda forskningsöversikter i undervisningen?

Försöksverksamheten är ett projekt där en grupp lärare från olika skolor på ett systematiskt sätt prövar och utvärderar utvalda arbetssätt och metoder från Skolforskningsinstitutets systematiska översikter.

Vi träffar två av lärarna just i början av deras andra termin i projektet Försöksverksamheten. Under hösten läste de en kurs i evidensbasering på Göteborgs universitet, och nu i vår tillämpar de metoder och arbetssätt ur Skolforskningsinstitutets systematiska översikter på sina egna skolor, under vetenskaplig handledning.

Läs om vad gymnasielärarna Stina Källén och Lina Vleugels tycker om att delta i projektet, och om att använda Skolforskningsinstitutets översikter i arbetet med att undervisa.

 

Läs översikterna

På vår webbplats finns de publicerade översikterna att läsa och hämta i olika versioner: fullständig rapport, sammanfattning och informationsblad. Där finns också den fullständiga rapportens bilagor.

Du kan även beställa de tryckta översikterna via beställningsportalen.

 
 
Praktiknära skolforskning
 

Utlysning av forskningsbidrag

Utlysningen öppnar 13 mars kl. 14.00 och stänger 8 maj kl. 14.00. Inriktningen för årets utlysning av forskningsbidrag är:

Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Anvisningar för sökande kommer att läggas ut på vår webbplats under februari månad.

 

2018 års utlysning

Efter förra årets utlysning beviljades sju projekt bidrag till praktiknära skolforskning. Samman-taget kommer knappt 27 miljoner kronor att fördelas över en period på tre år.

Projekten kommer att studera allt från toddlares taluppfattning till kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap.

Läs om forskningsprojekten.

 
Vi ses!
 

.

Skolforskningsinstitutet är på plats i Sundsvall 28 februari vid det årliga mötet för det regionala utvecklingsnätverket, RUN-riksdagen, och den anslutande skolforskningsmässan. För arrangemanget står Mittuniversitetet. 

 

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Konferensen hålls 16 mars i Hässleholm, vi ses där!

 
 
 
@skolfi www.skolfi.se


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -