Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Webbversion | Skicka vidare
Lägg till skolfi@info.skolfi.se i din adressbok
för att inte missa några mejl från oss.


 

Nyhetsbrev nr 22

april 2019

Foto: Ulrika Kestere, Scandinav Bildbyrå

I dag publicerar vi en ny systematisk översikt

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Översikten beskriver relationen mellan läsförståelse och både undervisning om, och användning av lässtrategier, enligt det samlade vetenskapliga kunskapsläget.

Lässtrategier är en form av redskap som elever kan använda sig av när de stöter på problem i sin läsförståelse. Lärare kan behöva mer kunskap om vilka redskap det mer specifikt handlar om, hur dessa kan kombineras eller vilka lässtrategier som är användbara i olika situationer.

Genom denna översikt vill vi därför bidra till fördjupad kunskap om vad arbete med lässtrategier innebär liksom hur och för vem lässtrategierna bidrar till förbättrad läsförståelse.

– Viktiga resultat i den här översikten är att svaga läsare gynnas särskilt av strategiundervisning samt att pojkar använder lässtrategier i mindre utsträckning än flickor, säger Linda Ekström, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

– Utifrån de stora resultatskillnader som finns inom svensk skola i dag, är det viktigt att skolans verksamma får information om hur de kan hjälpa läsare som kommit efter i sin läsutveckling, fortsätter hon.

Lässtrategiundervisning och lässtrategianvändning är en del av det centrala innehållet i svenskämnets kursplaner.

– Med tanke på de tydliga skrivningarna om att lärare ska undervisa om lässtrategier är ämnet för denna översikt ytterst motiverat, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

– Översikten är viktig eftersom den visar att lässtrategier är mer mångfacetterade än vad skolans styrdokument kanske ger uttryck för. Inom begreppet lässtrategier ryms många olika konkreta redskap, med olika funktioner och med varierande effektivitet för olika grupper, säger Linda Ekström.

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier finns att hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Det finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten att hämta där.

 

Alla systematiska översikter finns även att läsa och hämta som pdf:er på vår webbplats.

 

Beställ systematiska översikterna

 

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet – med fokus naturvetenskap

Feedback i skrivundervisningen

Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport skola

Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport förskola

Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan

Om du behöver fler än nio exemplar, mejla din beställning till info@skolfi.se.

 

 
Forskningsfinansiering
 

Forskningsprofil

Den praktiknära skolforskning som institutet finansierar kännetecknas av ett kunskapsintresse som i första hand avser att bidra med kunskap om hur undervisningen kan utvecklas och förbättras, ytterst i syfte att främja barns och elevers utveckling och lärande.

Läs om vår forskningsprofil.

 

Utlysning 2019

Utlysningen är öppen nu och stänger 8 maj kl. 14.00.

Årets inriktning är: Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Läs om utlysningen.

 

Vilken praktiknära skolforskning kan få forskningsbidrag från oss?

Linda Ekström berättar om Skolforskningsinstitutets forskningsprofil och vad som kännetecknar den praktiknära skolforskning som institutet finansierar. Se videon här.

 
 
Utvärdering av Skolforskningsinstitutets arbete
 

Skolforskningsinstitutet går in på sitt femte år och det finns nu tillräckligt med historik och erfarenheter för att vända på alla stenar i vår strävan att ständigt utvecklas som myndighet.

En viktig del i det arbetet är att med hjälp av externa utvärderingar få syn på saker i vår verksamhet som behöver göras annorlunda eller bättre.

 

Institutet har därför gett professor Lars Geschwind i uppdrag att utvärdera arbetet med forskningsfinansiering samt docent Ingemar Bohlin i uppdrag att utvärdera arbetet med systematiska översikter.

Utvärderingsrapporterna finns att läsa och hämta som pdf:er på vår webbplats.

 
Här finns vi
 

 

Skolriksdag 2019 hålls 6–7 maj på Stockholm Waterfront Congress Centre. Kom till oss i monter 24, vi ses!

 

 

Skolforskningsinstitutet finns på LinkedIn. Följ oss där och ta del av nyheter, utlysningar och lediga tjänster.

 
 
@skolfi www.skolfi.se


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -