Inriktning för årets utlysning av forskningsmedel

Webbversion


 

NYHETSBREV Nr 2, april 2016

Lärare med elev

Inriktning för årets utlysning av forskningsmedel

Skolforskningsnämnden har beslutat att 2016 års inriktning för utlysning är: "Metoder och arbetssätt som bidrar till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisning som kan bidra till barns och elevers utveckling och lärande samt till förbättrade kunskapsresultat”.

Bakgrund till Skolforskningsnämndens beslut

 

Ansök om medel 

Skolforskningsinstitutets utlysning 2016 är nu öppen. Senast 22 maj måste din ansökan vara inskickad.

Anvisningar och ansökningsblanketter

 

 

Elever som läser

 

Ordförande i beredningsgruppen för institutets forskningsanslag

Professor Mikael Alexandersson, rektor vid Halmstad Högskola har accepterat erbjudandet om att vara ordförande i beredningsgruppen för Skolforskningsinstitutets forskningsanslag.

Beredningsgruppens uppgift är att granska och bedöma de inkomna ansökningarnas vetenskapliga kvalitet.

Fotograf: Anders Andersson

Läs mer om beredningsgruppen och Mikael Alexandersson 

 

Elever som läser

 

Ny översikt: Undervisning om lässtrategier

Läsförståelse är en central komponent i elevers läsförmåga. Både verksamma lärare och läsforskare menar dock att det på verksamhetsnivå saknas kunskap om hur läsundervisningen kan struktureras för att utveckla elevers förmåga att t.ex. tolka och analysera texter. Därför fokuserar denna systematiska översikt på hur lärare kan arbeta med undervisning om lässtrategier som ett specifikt arbetssätt för att främja elevers läsförståelse.

Läs om andra pågående systematiska översikter

 
 
 

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -